2
Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱yakma̱ji du̱yakjaanchi je̱ Cristo
Ax veꞌem tseꞌe, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe mnaajkma̱kkpákjada ku̱xeꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, ku veꞌe mjo̱tꞌamá̱jada je̱ tso̱jku̱n ka̱jx, ku veꞌe xjaye̱pta je̱ Espíritu Santo je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda, ku veꞌe je̱ jayu xꞌamaꞌatjada ku veꞌe chaachpaaꞌty, je̱ts ku veꞌe je̱ tukmo̱ꞌtu̱n xjaye̱pta, yakpoꞌokta toꞌk aaj a̱ts ya̱ nxo̱o̱jntku̱n je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaye̱pta toꞌk je̱ vinmaꞌyu̱n, toꞌk je̱ tso̱jku̱n, je̱ts toꞌk je̱ jo̱o̱t toꞌk je̱ jaꞌvin. Kaꞌa tseꞌe ti xtóndat je̱ mꞌavintso̱ o̱ꞌyin ka̱jxji ukpu̱ je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe mnamya̱javaꞌanjada, nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱teꞌe toꞌk jadoꞌk xjávadat juuꞌ veꞌe viijnkta, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱yojk ku̱du̱nu̱má̱jidi je̱ts kaꞌa veꞌe miitsta. Ni pa̱na veꞌe je̱ yꞌavintso̱ o̱ꞌyinji du̱kaꞌíxtat, je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe tyukꞌo̱ꞌyiduvap je̱ viijnk jayu.
Veꞌem xa veꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe je̱ vinmaꞌyu̱n xjayé̱ptat ax joꞌn je̱ vinmaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Cristo Jesús jyayejpp. O̱yam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam, kyuva̱jkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe du̱kayaktónu̱t je̱ ma̱jin je̱ jaanchin juuꞌ veꞌe jyayejpp ku̱x je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe, ñojkꞌó̱yeꞌe du̱masa̱a̱k nu̱jom juuꞌ veꞌe yꞌix jyaye̱jp je̱tseꞌe jyayuvimpijt, veꞌem tseꞌe ñapya̱a̱jmji ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe pattoꞌnip. Ax ku tseꞌe ñapya̱a̱jmji ax joꞌn je̱ pattoꞌniva, vaꞌajts nu̱u̱ꞌk vaꞌajts naxka̱daꞌakyts je̱ꞌe̱ veꞌe ñapya̱a̱jmji je̱tseꞌe je̱ Dios Teeꞌ du̱ka̱tsa̱pu̱jk vanꞌit paat ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱m cruz ka̱jxm, veꞌem ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ to̱kin ku̱du̱tuujn. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe o̱o̱y je̱ Nteꞌyam tyunyakmá̱jiji tyunyakjaanchiji, je̱m tseꞌe ka̱jxm o̱o̱y du̱tumpu̱u̱jm je̱tseꞌe myo̱o̱jyji je̱ xa̱a̱j juuꞌ veꞌe du̱nu̱ma̱jika̱jxp du̱nu̱jaanchika̱jxp, 10 veꞌem tseꞌe ku veꞌe yakꞌamo̱tunáxu̱t je̱ Jesús je̱ xya̱a̱j, ko̱xkté̱nadap tseꞌe nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱m tsapjo̱o̱tm, yaja naxviijn, je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱p naxviijnit itu̱paꞌtkup, 11 anañu̱joma tseꞌe vyaꞌandat je̱ts je̱ Jesucristo je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ꞌe̱ je̱ mya̱jin je̱ jyaanchin ka̱jx tseꞌe veꞌem du̱tóndat du̱kó̱tstat.
Veꞌem xa veꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta ax joꞌn may je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa
12 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, miitsta, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup, veꞌem ax joꞌn xkutyoondi je̱ ayook juuꞌ a̱ts miitseꞌe nvaajnjidu ku a̱tseꞌe nꞌijt miits ma̱a̱tta, nu̱yojkts je̱ꞌe̱ veꞌe u̱xyam du̱tsa̱k je̱tseꞌe xkutyóndat ku a̱tseꞌe jékum nꞌit. Tonda vintso̱ veꞌe o̱y mꞌijttinit je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. Jaꞌvip tsa̱ꞌkip tseꞌe veꞌem xtóndat, 13 ku̱x je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe mmo̱o̱jyju̱dup ka je̱ꞌe̱jyap je̱ vinmaꞌyu̱n je̱tseꞌe xtsó̱ktat juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp, nay veꞌempa veꞌe je̱ ma̱kkin je̱tseꞌe veꞌem xtóndat xkó̱tstat. 14 Nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe mtoondup mko̱jtstup, o̱y yakxó̱n tseꞌe xtóndat xkó̱tstat, kaꞌa tseꞌe toꞌk jadoꞌk xpakó̱tstat uk mnakyo̱jtsvintsó̱vjadat, 15 veꞌem tseꞌe ni pa̱na je̱ to̱kin mkapaatu̱xjadat, ni tía veꞌe juuꞌ veꞌe ka ó̱yap, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌónu̱k tseꞌe mꞌíttat juuꞌ veꞌe vaꞌajts aaj vaꞌajts jo̱o̱t joojntykidup je̱ja nu̱may jayu akujk juuꞌ veꞌe ko̱ꞌo̱yjoojntykidup je̱ts ka vintú̱vap juuꞌ du̱tonda. Veꞌem tseꞌe mꞌíttat yaja naxviijn ax joꞌn may je̱ maatsa juuꞌ veꞌe ya̱ naxviijnit it du̱kujajp du̱kuta̱ꞌkxp, 16 mtuknu̱jávadap tseꞌe je̱ jayu vintso̱ veꞌe du̱jayé̱ptat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Pa̱n mtoondup tseꞌe veꞌem, o̱o̱yts a̱tseꞌe ntunxo̱o̱ndu̱ku̱t miits ka̱jxta je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Cristo myiinnuvat, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ku̱xeꞌe kyavinto̱ki juuꞌ a̱tseꞌe ntoon nko̱jts ku a̱tseꞌe nꞌijt miits ma̱a̱tta. 17 e̱o̱ꞌktu veꞌe je̱ tá̱nu̱k ku veꞌe je̱ Nteꞌyam yaktukvintsa̱ꞌki je̱m yo̱jxpe̱jtu̱n ka̱jxm je̱tseꞌe je̱ jayu o̱y yꞌíttat je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. Nay veꞌempats a̱tseꞌe, pa̱n o̱o̱ꞌkp a̱tseꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ ka̱jxeꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t xjaanchjávadat je̱ Jesucristo, xo̱o̱jntkpts a̱tseꞌe nꞌit. 18 Nay veꞌemts a̱tseꞌe ntsa̱k je̱tseꞌe mxo̱o̱ndu̱ktat a̱ts ma̱a̱t.
Je̱ Timoteo ma̱a̱t je̱ Epafrodito
19 Pa̱n vaamp tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús, tso̱jk a̱tseꞌe nké̱xu̱t je̱ Timoteo je̱tseꞌe na̱jkx mkuꞌíxjada, veꞌemts a̱tseꞌe nxo̱o̱ndu̱ku̱t ku a̱tseꞌe nnu̱jávat pa̱n vintso̱ miitseꞌe je̱mda. 20 Je̱ꞌe̱jyji veꞌe toꞌk je̱ vinmaꞌyu̱n du̱jaye̱jpp a̱ts ma̱a̱t. Veꞌem ax joꞌn a̱ts miitseꞌe o̱o̱y ntunvinmayda, nay veꞌempats je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y mtunvinmaajyju̱duva. 21 Nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe viijnkta, yꞌíxtidupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌavintso̱ o̱ꞌyinji, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tonuvaꞌanda juuꞌ veꞌe je̱ Cristo Jesús cha̱jkp. 22 Ax mnu̱jaꞌvidup tseꞌe vintso̱ veꞌe je̱ Timoteo du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱ka je̱ts tyuumpeꞌe je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱. Veꞌem ax joꞌn je̱ jayu je̱ yꞌónu̱k pyutá̱kaja, xputa̱jkipts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjada je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. 23 Ku̱x tseꞌe veꞌem, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nꞌaꞌix je̱ts a̱ts miitseꞌe ntukꞌaké̱xadat je̱tseꞌe na̱jkx mkuꞌíxjada tun jatyji ku a̱tseꞌe nnu̱jávat pa̱n jaaꞌkpoxu̱nta̱ktsa̱a̱nap a̱tseꞌe uk pa̱n kaꞌa. 24 Nayjaꞌvijinupts a̱tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx je̱ts tso̱jk a̱tseꞌe viinm miits na̱jkx nkuꞌixta.
25 Veꞌem a̱tseꞌe nnasjava je̱ts vinko̱pk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe u̱xyam ntuknu̱ké̱xtat ya̱ nꞌútsamda ya̱ nꞌajchamda Epafrodito, ya̱ꞌa̱ juuꞌ a̱tseꞌe ya̱ toonk ntukma̱a̱ttuump je̱tseꞌe ntukma̱a̱tꞌama̱a̱daaga je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱, juuꞌ a̱ts miitseꞌe xtuknu̱ke̱jxtu je̱ts a̱tseꞌe xmutónu̱t. 26 O̱o̱yts ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱tuntsa̱k je̱tseꞌe yꞌítu̱t anañu̱joma miits ma̱a̱tta, o̱o̱y tseꞌe du̱tunvinmay ku̱xeꞌe xmó̱tudi je̱ ka̱ts je̱ts pa̱jkju ya̱ꞌa̱ veꞌe. 27 Tyú̱vam xa veꞌe je̱ts ma̱kk ya̱ꞌa̱ veꞌe o̱o̱y tyumpa̱jkji, o̱o̱ꞌku̱n ámani ya̱ꞌa̱ veꞌe vyeꞌna. Ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe tukmo̱ꞌtju. Ka ya̱ꞌa̱jyap tseꞌe tyukmo̱ꞌt, xtukmo̱ꞌtpa a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe nkatsaachvinmañáxu̱t. 28 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nu̱yojk ntsa̱k je̱ts a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ntuknu̱ké̱xtat je̱tseꞌe veꞌem mxo̱o̱ndu̱ktat ku veꞌe xꞌíxtinuvat, veꞌemts a̱tseꞌe vinjoꞌn nko̱o̱ꞌknavyinmaꞌyu̱nmo̱o̱jyjinuvat. 29 Ku veꞌe jye̱ꞌyat, kuvá̱ktats ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t ku̱x mnayꞌútsijidup mnayꞌajchijidup mnayꞌútsijidup mnacha̱ꞌa̱ijidupeꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx. Vintsa̱ꞌa̱gada je̱ jayu pa̱n pa̱n jatyeꞌe veꞌem ax joꞌn ya̱ꞌa̱, 30 ku̱x o̱o̱ꞌku̱n ámani ya̱ꞌa̱ veꞌe vyeꞌna ku veꞌe je̱ Cristo du̱mutuujn du̱mupu̱jk, napya̱a̱jmju tseꞌe je̱m je̱ o̱o̱ꞌku̱n yꞌam kya̱ꞌm ku a̱tseꞌe xtoojnji juuꞌ miitseꞌe mkaꞌo̱ꞌyixju̱du je̱ts a̱tseꞌe xtoojnjadat.