Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ Tito
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, je̱ Nteꞌyam je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa je̱ts je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva. Je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe xtuknu̱ke̱jxtu je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjadat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, veꞌem tseꞌe ñapya̱a̱jmjidinit je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm pa̱n pa̱n jatyeꞌe vinko̱o̱jnju̱du je̱tseꞌe du̱nu̱jávadat je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱tseꞌe du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Je̱ Nteꞌyam, je̱ nYaktso̱o̱kpamda, juuꞌ veꞌe ni vinꞌita kataayip, je̱ꞌe̱ tseꞌe ya̱ joojntykin du̱vaajntk kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna. Ax u̱xyam tseꞌe xtuknu̱jaꞌvimda, veꞌem ax joꞌn du̱nu̱pa̱a̱jmtki, vintso̱ veꞌe njaye̱jpumdinit ya̱ joojntykin je̱ ka̱ts je̱ ayook ka̱jx juuꞌ a̱tseꞌe xtukka̱ta̱jki je̱ts a̱tseꞌe xtukpavaajñ je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjadat. Tito, nꞌonu̱kjaꞌvip xa a̱ts mitseꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaanchjaꞌviꞌukvaajñ je̱ Jesucristo ku a̱tseꞌe xꞌamo̱tunajxy. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ nYaktso̱o̱kpamda Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijtnit je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Je̱ Tito je̱ tyoonk je̱p Creta
Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts mitseꞌe nmasa̱a̱k je̱m crétait yꞌit jo̱o̱tm je̱tseꞌe xtónu̱t xkó̱tsu̱t juuꞌ veꞌe toonkip ko̱jtskip ma̱a̱t je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk, kajpu̱n kajpu̱neꞌe xpá̱mu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱vinté̱nadap je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta ax joꞌn a̱ts mitseꞌe ntukpavaajñ. Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe yakpá̱mup, je̱ꞌe̱ tseꞌe juuꞌ veꞌe ti to̱kin kayakpaatjip, juuꞌ veꞌe toꞌkji je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x du̱jaye̱jpp, juuꞌ veꞌe je̱ yꞌónu̱k du̱jaanchjaꞌvidup je̱ Jesucristo, je̱ jayu kyavaꞌanup je̱ts viinmeꞌe je̱ yꞌónu̱k ñaajkkutojku̱xjada ukpu̱ kyaka̱tsa̱pa̱kta. Ku̱x pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱jaye̱jpp je̱ toonk je̱tseꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk du̱nu̱vinté̱nat, pavaꞌañ tseꞌe yꞌit je̱tseꞌe ti to̱kin kyayakpaatjat, je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n du̱kapá̱mu̱t, jatyji kyaꞌé̱kju̱t, kyaꞌooꞌku̱t kyamoꞌokju̱t, je̱ jayu du̱katsiiꞌku̱t, je̱ meen du̱kakáxju̱t, o̱y jayu ñapyá̱mju̱t ma̱a̱t je̱ je̱ꞌyva jayu, je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ du̱tsó̱ku̱t, du̱payo̱ꞌo̱yu̱t vintso̱ veꞌe du̱tónu̱t du̱kó̱tsu̱t juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip, je̱ vaꞌajts jo̱o̱t du̱jayé̱pu̱t, je̱tseꞌe ñayꞌakuva̱a̱ꞌnajat. Veꞌemeꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe o̱y du̱pana̱jkxu̱t je̱ tu̱vu̱tooꞌ juuꞌ veꞌe yaktukꞌix, veꞌem tseꞌe yꞌo̱ꞌyixju̱t je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukko̱jtsvíju̱t je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n je̱tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat joma veꞌe tyooꞌtó̱kida pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ko̱jtsvintso̱o̱vdup je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n.
10 Ku̱x je̱ja xa veꞌe nu̱may je̱ jayu, vinko̱pk je̱ israeejlit jáyuda, pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱tsoꞌoxpa̱jktup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, tyukꞌíxtupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip je̱tseꞌe veꞌem du̱tukvinꞌa̱a̱ꞌnda. 11 Yakꞌama̱ꞌa̱t tseꞌe du̱tso̱kta ku̱x yakvinmamyaꞌttupeꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe puꞌukta toꞌk ja̱a̱jn toꞌk ta̱jk, veꞌem tseꞌe du̱tonda du̱ko̱tsta je̱tseꞌe du̱tukmeempá̱ktat ku veꞌe je̱ jayu du̱tukꞌixta juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip.
12 Jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe nu̱toꞌk je̱ crétait jayu vyaajñ, je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpada: “Xa̱ꞌma taayidup xa veꞌe ya̱ crétait jayu, je̱ muꞌuk tá̱nu̱k joꞌn tseꞌe yꞌitta, munu̱yojk tseꞌe tyunkayda tyunꞌooꞌkta je̱tseꞌe ñooxtsa̱a̱nada.” 13 Ax tyú̱vam tseꞌe vyaajñ. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe ma̱kk xtukna̱a̱jmadat je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kuva̱jktup je̱ jayu je̱ yꞌixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe veꞌem du̱yakꞌixpa̱jktup, veꞌem tseꞌe du̱jaanchjávadat je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, 14 veꞌem tseꞌe du̱kama̱ja̱pá̱mdat je̱ maaydu̱k juuꞌ veꞌe je̱ israeejlit jayu myutaayvaattu, veꞌem tseꞌe du̱kama̱ja̱pa̱a̱mduvat pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kakuva̱jktup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ je̱tseꞌe du̱pavaꞌanda je̱tseꞌe du̱pana̱jkxtat je̱ yꞌixpa̱jku̱nda. 15 Je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t du̱jaye̱jptup, vaꞌajtsts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱jávada nu̱jom juuꞌ jaty; ax je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t du̱kajaye̱jptup, ka vaꞌajtsapts je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱jom du̱jávada, je̱ jyo̱o̱t je̱ts je̱ vyinmaꞌyu̱n paatts je̱ꞌe̱ veꞌe kyavaꞌajtsada. 16 Veꞌem xa veꞌe vyaꞌanda je̱ts yꞌíxada veꞌe je̱ Nteꞌyam; ax kaꞌa tseꞌe du̱ꞌíxada, ku̱x je̱ꞌe̱ juuꞌ jatyeꞌe tyoondup kyo̱jtstup, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts kaꞌa veꞌe du̱ꞌíxada, axa̱a̱ꞌkp tseꞌe jyáyuvada jyoojntykada, kaꞌa tseꞌe kya̱tsa̱pa̱kta, ni vinxu̱pa veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe du̱tóndat du̱kó̱tstat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱.