10
Edeya eleeti joowanene o adilyai
Dɔl o yaai, karooŋnyuŋ igeet agaac gi baal agoononek ɔl ween jijitigaac baal ano Mosis e. Ayit baale nɔɔgɔ diizoc zɛɛ ma akɔ abaakzi Liil o Meeri ŋaati aŋɛrɔn maama kɔdɔk ŋinti ano niigi o kak. Ma ŋinti baal abaayiz niigi neke been diizoc ci baal ayit nɔɔgɔ neke, anyek nɔɔgɔ keelit kiyo otoonycɛ ka kiziti niigi ɔl ci Mosis o. Niigi dook adayit waanice dayiin ci avu Joowa. Ma buk owodit niigi maam ci anyek Jooi nɔɔgɔ. Aduŋna waanice maama nica biya. Ma bɛ nica Kiristo ɛlɛ nɛɛn o ɔrkɔr kibeen nɔɔgɔ weete uneeŋ. Bar zin waanice kaale nicoko dook alaŋ Jooi atalnɛ ole ci meel ŋaatineeŋ, ma giye nico adaayitɔ waanice niigi kemecitɔ eleeti ugeecik balala ŋinaante.
Ma kaala nicaga agooni o ka kizi demziin ci anyet ageet kegenyit, ka calaŋ karɔɔŋ kutuguz kaal ci gɛr kiyo baale jijitigaac e. Mazin niiga má adiŋdiŋanu joowanɛ o adilyai kiyo baale ɔl ogɛn ŋaatineeŋ e. Azi waragɛ o Joowo giye ci akati nɔɔgɔ nɛ, “Alotai ɔl, ma aavtiz loota ka kadaktɔ, ma vurta bar iŋaaz niigi jena, ma oowo lotɛn nico kizi kuruma ci baayinto been waaŋ.” Alaŋ zin abon ŋaati kagɔɔni naaga waaŋ, eeci waanice agɔɔn ɔl ogɛnɛ ŋaatineeŋ waaŋ, ma aruk Jooi ŋaatineeŋ kadaayitɔ ɔl ci meel gɛr (23,000) iitene codoi ṯɔr nɔkɔ. Baale ɔl ogɛnɛ ŋaatineeŋ icinta Jook, ma adak kowanya nɔɔgɔ kadaayitɔ. Alaŋ zin abon ŋaati kacinan naaga Jook. 10 Baale ɔl ogɛn ŋaatineeŋ arɔk cocobɔn. Zin enice iiya toonnyaiti o daayizo, ma aku aruk nɔɔgɔ kadaayitɔ. Alaŋ zin abon ŋaati karɔyi naaga cocobɔn.
11 Ma kaal nicaga dook waanice agoononek nɔɔgɔ o ka kɛdɛmɛz ɔl oogi calaŋ agɔɔn kaal ci gɛr ɛɛl ki nicaga neke. Ma ayeedi buk kaala nica ka keyelozeyet ageet waanico, eeci kabaak inoko naaga waazine ci ka kidicai lɔɔci.
12 Mã abaaban ɛɛti kizik adɔi niini tuwɛnta, abon agam ɛlɛ juruŋ ka calaŋ abaca gi ci gɛr, matɛ akunak nɔɔnɔ gi ci acina. 13 Ma cinan ci akunakuŋ igeet o, akunak buk gɔɔn ɔl dook. Bar zin Jooi azooni terkediin onin ŋaatinai, ma alaŋ anyek niini gi ci acinanuŋ igeet o komoguŋ, bar anyuŋ igeet dɔyiz ci amezu gi nico labak.
14 Laŋotigan o kareezuŋ, edeya eleeti joowanene o adilyai. 15 Inoko niiga anyaku gɛnyiz. Ataŋaamtek zin gi ci karooŋ kuduwayuŋ ce. 16 Gɔɔn mã kanyek Jook zany kaale o kawot iitene ci kaadanɛ daayiz o Manyi ona Yesu, kazɔl naaga dook mayuwɛnɛt o aku biyete ogin. Buk mã kadak ḏokoc o kaadanɛ ɛlɛ onin iitene nico, kazɔl naaga dook mayuwɛnɛt o aku alye onin. 17 Yo nuun keegin mɛɛlɛ, kazɔl naaga dook ḏokoc codoi ṯɔr nɔkɔ. Zin gole nico keelit naaga kiyo ɛlɛ codoi ṯɔr nɔkɔ o.
18 Abaabanit di niiga kɛɛranɛ o ɔl o Juz. Anyak ŋaatineeŋ gɔɔn ɔl ci adak vitɛn oogi todoyowe o gɔɔn ataabi ɔl Jook. Zin giye nico oromtozek niigi Jook. 19 Agayu niiga joowanɛ o adilyai alaŋ een niigi joowanɛ ceen didi. Buk kaala o ataabi ɔl joowanɛ nicoko alaŋ een todoyok ceen didi. 20 Buk zin gɔɔn ɔl o alaŋ aga Jook agoonek niigi todoyok voŋizok o Loryento gɛr. Alaŋ zin karooŋnyuŋ naana igeet oromtozek voŋizok ci Loryento gɛr noko ŋaati agoonu kaal nicoko. 21 Alaŋ abon ŋaati awudu kaal o kayakzaan biye o Manyi Yesu Kiristo, ma bodo awudu kaal oogi ci ayakzaan ɔl voŋizok o Loryento. Buk alaŋ abon ŋaati adaku ḏokoc o kayakzaan ɛlɛ o Manyi Yesu Kiristo, ma bodo adaku dayiin ci ayakzaan ɔl voŋizok o Loryento. 22 Alaŋ abon ŋaati kagɔɔni kaal naaga nicoko, gɛrzɛ ŋaan anyek Manyi ona kotobor nɔŋ, eeci anyak niini dɔyiz kujuket ageet.
23 Karabɔŋ bar azi ɔl ogɛn ŋaatunooŋ nɛ, “Mã kagɔɔn kaal ci olla karɔɔŋ naaga kutuguz, abon labak ŋume o Joowo.” Ŋɛdɛt alɛɛma niigi gi nico, bar zin anyak kaal oogi calaŋ atiritet ageet kobonta, ma buk anyak kaal calaŋ anyet kɔɔtɔ ki taden tuwɛnta. 24 Abon zin gɔɔn ɛɛti ce agɔɔn kaal ci atiriti niini gɔnɔgi oogi. Alaŋ abon ŋaati agɔɔni kaal ci atirti niini ɛlɛ onin doon.
25 Mã adaku idiŋ ci olla ajowanu niiga ataalinɛ ɔl, adayit labak kɔkɔm jinɛn giye ci akati ŋoliin ci todoyok o ataabi ɔl joowanɛ o adilyai. 26 Eeci ayeedi waragewe o Joowo zɔɔz ci azi nɛ, “Lɔɔci kibeen kaal o loocu dook kaal ci Joowo.”
27 Mã awekuŋ ɛɛti calaŋ atuwe dayiin ole cin, ma agamtawu niiga orkorit been nɔɔnɔ, ɔɔtɔ adayit dayiin ci anyuŋ niini igeet o dook labak kɔkɔm jinɛn, karabɔŋ een ŋoliin ci akati dayiin nicoko. 28 Bar mã anyak eet ci anekuŋ nɛ, “Nici idiŋ ci todoyok o ataabi ɔl joowanɛ o adilyai,” otoŋit. Má adaku, ka calaŋ anyeku eet ci ona aduwakuŋ igeet gi nico o kabaca oŋec, ka buk calaŋ anyak niini baabani ci gɛr ziniza. 29 Abon uuŋnu niiga idiŋ nico. Alaŋ een giye ci aŋolinu niiga zinzeetine ugooc, bar olla otoŋit giye ci akati nɔɔnɔ.
Karabɔŋ bar ajine ɛɛti oman azi nɛ, “Ma baabani ci eet oma ka kalaman aneet giye ci abon ŋaatan o naa? 30 Mã kadei naana dayiin ŋaati kanyekɛ Jook zany, naa ɔl ogɛn azi nɛ, Gɛrzɛ dayiin ci kanyekɛ Jook zany o?”
31 Kanekuŋ zin naana igeet nɛ, Utuguz kaal dook gole ci anyek ɔl dook katanaazɔ Jook. Yo nuun een kaale ci adaku, karabɔŋ een kaale ci awudu. 32 Abaayit baayiz calaŋ amadik ɔl ogɛn ole ween Juz, karabɔŋ een ole ween modɛn, karabɔŋ een ole o atu Jook. 33 Unuyaŋ niiga aneet kaale o kagoon. Karooŋ gɔɔn naana kanyek ɔl dook kataltɔ kaale o kagoon. Alaŋ kagoon naana kaal ci akati bonat ci ɛlɛ onan, bar kagoon kaal ci akati bonat ci ɔl dook, ka coma buk ɛɛlyai niigi.