15
Ŋaazi o Yesu daayiza
Dɔl o yaai, inoko karooŋ kaadayuŋ bodo kaviyak o abon baal rak kuduwayuŋ e. Baale utuyu niiga kaviyak niceke zɛɛ been inoko o ŋaan atuyu nɔkɔ. Aruguzuŋ zin Jooi igeet kaviyawe nicoko, mã didi azuunu niiga kaal baal kaduwakuŋ e. Dooke coma da ŋaan didi agamta kaviyak niceke zinzeetine ugooc dook.
Kuduwayuŋ waanice kaviyak baal ayelzonekan aneet. Ma kaviyawa nica adiŋdiŋ ɔrɔɔt kujuk kaal dook. Azi kaviyawa nici nɛ, Adaai Yesu Kiristo oŋene ogaac kiyo ayeedi waragewe o Joowo o. Ada ɔl nɔɔnɔ, ma iinyaye ceen iiyu itiŋawi Jooi nɔɔnɔ daayiza kiyo ayeedi waragewe o Joowo o. Ma enice ɛlɛ eyelek rak niini ɛlɛ Pitɔr, ma vurta iiya eyelek ɛlɛ nuyak ween amɔtɔ ram dook. Ma bodo iitene oman iiya eyelek ɛlɛ ɔl ci meel kujuk ɔl ceen eet tur lak tur (500) ole baal gɔɔn ano nɔɔnɔ e. Adaayitɔ ɔl ogɛn ole nicoko, maje ci meelik ŋaatineeŋ ŋaan arogi. Ma bodo iitene oman ayelek ɛlɛ Jemis. Iiya ni vurta eyelek ɛlɛ toonnyak dook.
Ma eci aṯornɛkɛ o iiya buk eyeleyan niini ɛlɛ aneet. Makacin kagawa Jook gole ci olla aku boyoŋyoŋ calaŋ aga ɔl kiyo dole o gɔɔn ilalyannyai o. Agɔɔn zin niini nɔkɔ o, eeci keen naana cɛlbɛz toonnyawɛ dook. Ma alaŋ waan buk kaganona ŋaati awuyan ɔl aneet kizi toonnyai, eeci baale kagidi ɔl o tuwento ɔrɔɔt. 10 Bar zin Jooi bonate onin amayuwan aneet kibil kiyo acinaŋ noko. Ma mayuwɛnɛt oninɛ amayukan aneet, alaŋ een gi ci labak, eeci kiiya kiliŋliŋa naana ɔrɔɔt kujuk toonnyak dook. Alaŋ zin bar kaliŋliŋ dɔyize can, bar bonat o Joowo been dɔyiz onin nɛɛn ci kaliŋliŋɛ o. 11 Zin mã kuuwai kaviyak o Joowo naana, karabɔŋ uuwak toonnyawa ogɛn, adoye dook nɔkɔ. Naaga dook kuuwaka zɔɔz nico, ma atuyu niiga dook zɔɔz nico.
Ŋaazi onai daayiza
12 Ma kaviyawa o gɔɔn kuuwayeka naaga ɔl akati ŋaazi o Yesu daayiza. Zin mã itiŋawi Jooi Yesu daayiza o, ku aziyu niiga nɛ, “Alaŋ ɔl iŋaaz daayiza?” 13 Mã alaŋ ɔl iŋaaz daayiza, ŋaan da buk koca Yesu Kiristo kitiŋa daayiza. 14 Mazin da Yesu Kiristo kizi gi ci ŋaan kitiŋa daayiza, akɔmnet waan ageeta gi ci ka kuuwakteyuŋ igeet, ma akɔm waan buk niiga gi ci ka utuweec. 15 Buk mã ŋaan da didi kitiŋawi Jooi Yesu Kiristo daayiza, keegina koca naaga dook voloŋnyok, eeci gɔɔn kaneka ɔl nɛ, “Itiŋawi Jooi Yesu daayiza.” Buk mã alaŋ katin iŋaani Jooi ɔl daayiza, ŋaan da didi kitiŋawi niini Yesu daayiza. 16 Eeci mã alaŋ iŋaaz ɔl daayiza, ŋaan da buk koca kitiŋawi Jooi Yesu daayiza. 17 Mazi ŋaan kitiŋawi Jooi Yesu Kiristo daayiza, koca tuwɛn cunooŋ o looc doon, ma ŋaan anyaku oŋɛ nɔkɔ. 18 Buk koca ɔl o atu Yesu, ma adaayitɔ, ɔɔtɔ niigi izi nɛɛn. 19 Mã katu naaga Yesu giye ci akati rogɛt ci kanyak inoko o doon, kapirna koca naaga kujuket ɔl o loocu dook gaga nɔkɔ.
20 Bar zin didi Jooi itiŋawi Yesu Kiristo daayiza. Ma ŋaazi oninɛ ayeleket ageet gi o tiŋeere buk iŋaani Jooi ɔl o adaai dook daayiza. 21 Anyaak baale laadun daayiz looc ɛɛti codoi ṯɔr nɔkɔ. Ma buk gole ci atobɔ ki nico anyaa bodo ŋaazi daayiza ɛɛti codoi ṯɔr nɔkɔ. 22 Zin buk kiyo adaai ɔl dook giye o eeginɛ niigi dɔl o dɔl o Adam o, buk gole ci abil nɔkɔ tiŋeere iŋaani Jooi ɔl dook daayiza giye o oromtozɛkɛ niigi Yesu Kiristo. 23 Ma kaala nici akanai katin kɛzɛdjai nɔkɔ. Kiristo nɛɛn o itiŋa daayiza ɔɔwa. Mazi katin abadaak niini looc, iŋaaz ɔl oginɛ atu nɔɔnɔ dook daayiza. 24 Ma vurta iiya ni looc dican. Ma iitene nice uulal katin Kiristo doyizok o alaat o loocu dook kibeen alaazɛt o Loryento abali niini looc. Mazi odot, odoma ni niini anyek baliin onin Jook ween baatinai. 25 Kiristo nɛɛn o abal rak ɔl dook zɛɛ ma amɔk Jooi ɔl o amarnin nɔɔnɔ dook. Anyek ni Jooi Kiristo korocek nɔɔgɔ looc zɔɔnɛ. 26 Ma vurta ɔmɔgɛ ni miroiti o aṯornɛkɛ een daayiz. 27 Azi waragɛwi o Joowo nɛ, “Anyek Jooi ŋɛɛrin korocek kaal dook looc zɔɔnɛ ogin.” Zin giye nico kaga naaga abal didi tiŋeere Yesu kaal dook. Ma zɔɔz nici alaŋ akati gi ci ka katin kabali Yesu Jook, eeci Jook nɛɛn o anyek nɔɔnɔ kabal kaal nicoko dook. 28 Ma iitene ci katin anyekɛ Jooi Yesu Kiristo kaal dook e, buk niinilya ween ŋɛɛrti Joowo abadaan ɛlɛ kizi kidic ŋaati baatin o anyek nɔɔnɔ kaal nicoko kabal, ka zin enice kabal kaal dook Jooi doon.
29 Anyak gɔɔn ɔl oogi ci oony eleeti ka korogozit niigi gɔnɔgi ci adaayitɔ laadun. Zin mã alaŋ aga niigi iŋaaz ɔl bodo daayiza, oony zin eleeti ka korogozit gɔnɔgi ku? 30 Matɛ calaŋ kaga naana kiŋaaz katin daayiza, alaŋ waan koca gɔɔn kakɔyɛ ɛlɛ can o daayiza tup. 31 Dɔl o yaai, didilɛ kaduwakuŋ igeet, kaboca gɔɔn naana daayiza iinya dook. Kaduwakuŋ zɔɔz nico o, eeci kabololuŋ naana igeet, ma katalnɛ ɔrɔɔt giye o oromtozeku niiga Yesu Kiristo ween Manyi ona. 32 Iiten baale kagidei naana ɔrɔɔt ɛlɛ Evesosa ŋaato. Kabil waanice kiyo koorona ki kelegit o mooti o. Mã alaŋ zin iŋaani Jooi ɔl daayiza, kagoon zin da naana nɔkɔ o ka kutuguwozeyan gi ci abon jaŋ? Bar zin mã alaŋ iŋaaz ɔl daayiza, abon kadake, ma kawot nyaantanɛ labak, eeci tiŋeere kadaai.
33 Má anyeku ɔl oogi kalabtawuŋ igeet. Mã orkoryu been ɔl ci agɔɔn kaal ci gɛr, agoonu buk koca niiga kaal ci gɛr kiyo niigi o. 34 Abon zin abaabaninu juruŋ ka otoŋit oŋɛ. Kacin ɔl ci miliny ŋaatunooŋ alaŋ aga Jook. Kazi nɔkɔ o, ka kaamuŋ igeet alyaani giye nico.
Eleeti ci ɔl o iŋaaz daayiza
35 Karabɔŋ bar ajine ɛɛti oman azi nɛ, “Ka dim ɔl o adaayitɔ kitiŋgazɔ bodo daayiza ku? Ka kanyayit bodo niigi eleeti ci ɛɛl ku?” 36 Ma ɛɛti ci ajin zɔɔz ci abil nɔkɔ o tarbal niini ɔrɔɔt. Eeci agayu niiga mã aḏuku ḏowo, adaai rak, ma vurta udunta ni. 37 Ma ḏowo ci gɔɔn aḏuku niiga o, ma een labi, karabɔŋ een ḏowo ci kaal oogi, olla ḏowo doon. Ŋaan rak kanyayit niigi kaŋaya kiyo tiŋeere ma udunta e. 38 Bar zin anyek Jooi ḏowo kudunta kanyayit eleeti eo arɔɔŋi niini, ma anyek gɔɔn ḏowoc co ɛlɛ ci aganɔ ki nɔɔnɔ.
39 Ma eleeti ci kaal ci arogi loota ŋina noko dook aŋɔrɔwɔ. Awɔ ɛlɛ ci eet ci deer doon. Awɔ ɛlɛ ci kelegto doon. Awɔ ɛlɛ ci kibaalico doon. Awɔ ɛlɛ ci kulugto doon. 40 Anyak kaala o ɛɛl tammu tadena eleeti cigeec doon. Ma anyak kaala ci ɛɛl loota o eleeti cigeec doon. Ma linati ci kaal ci ɛɛl tamma e aŋɔrɔwɔ kibeen linat ci kaal ci ɛɛl loota o. 41 Anyak ii linat cin doon. Anyak nyɛlɔyi linat cin doon. Anyak monyonya linat cineeŋ doon. Bodo buk monyonya niigi alya aŋɔrɔwɔ linata, anyak gɔɔn ceeni linat cin doon.
42 Mazin gɔl nici atobɔ ki eleeti ci ɔl ci deer katin ma iŋaaz daayiza. Ma adaai ɛɛti ci deer, ook ɛlɛ cinɛ loocu noko izi nɛɛn kiyo ḏowoc o aḏowɛ o. Mazi itiŋawi Jooi eet ci deer daayiza alye ci colai, urugun niini izi nɛɛn. 43 Ma ada ɔl eet ci deer, alaŋ bodo ɛlɛ cinɛ o alina, ma buk alaŋ adɔi. Mazi iŋaaz daayiza, alina niini ɔrɔɔt, ma buk adɔi kak. 44 Ma adaai ɛɛti, ada ɔl ɛlɛ onin loocu ŋina. Mazi iŋaaz niini daayiza, anyonek nɔɔnɔ ɛlɛ o tammu tadenu, zin kiyo anyak niini ɛlɛ ci looc nico o, anyak buk bodo tiŋeere niini ɛlɛ ci tammu tadenu. 45 Azi waragɛwi o Joowo nɛ, “Baale ɔɔwa e ɛɛnyca Jooi eet o kazi Adam, ma anyek nɔɔnɔ rogɛt.” Mazin bar Adam o katin aku vurta, niini vɔŋiz o aku ka kiiya kanyek ɔl korogit. 46 Alaŋ zin rak kanyak naaga ɔɔwa eleeti o tammu tadenu. Bar kanyak rak eleeti o loocu. Ma vurta kanyayit ni eleeti o tammu tadenu. 47 Baale ɛɛnycai Adam o oowu tɔdɔwaca loota ŋina, ma abaak niini baayiz ci eet o loocu. Maje Adam o vurto aku niini tammu tadena. 48 Mazin ɔl o loocu atobɔ niigi kibeen eet baal ɛɛnycai tɔdɔwaca e. Maje ɔl o tammu tadenu atobɔ niigi kibeen eet baal aku tammu tadena e. 49 Zin kiyo katobɔ naaga kibeen eet baal ɛɛnycai tɔdɔwaca e o, buk katin iitene oman katobɔ bodo naaga kibeen eet baal aku tamma e.
50 Dɔl o yaai, zɔɔz nici akati gi ci eleeti cigaac kanyak naaga loota ŋina noko akɔm nɔɔgɔ ŋintineeŋ baliinte o Joowo. Eleeti ci loocu adaai noko akɔm nɔɔgɔ ŋintineeŋ rogete o abil been nɛɛn.
51-52 Iziiktɔ di juruŋ. Karooŋ kuduwayuŋ gi ceen didi ŋaan laadun kagawɛ ce. Aṯornɛkɛ waanma lɔɔci iŋaan ɔl ogɛn ŋaatinai arogi nɔkɔ. Enice mazi abɛɛ toromba o aṯornɛkɛ, anyoneket ageet dook eleeti ci colai enico ɛlɛ kiyo abadi bɔrɔyɛ o. Ma iŋaaz ɔl baal adaayitɔ e dook daayiza, ma anyonek buk nɔɔgɔ dook eleeti ci colai. Ma alaŋ bodo naaga dook kadaai nɔkɔ been nɛɛn. 53 Zin eleeti cigaac kanyak ame noko, abon ookci kiziti eleeti calaŋ ame. Ma eleeti cigaac gɔɔn adaai noko, abon ookci kizi eleeti ci arogi nɔkɔ been nɛɛn. 54 Zin katin waanci akanan kaala nici, ma utuye eleeti ci gɔɔn adaai noko kizi eleeti cigaac arogi been nɛɛn, ɛlɛɛmnyai didi koca zɔɔz o ayeedi waragewe o Joowo azi nɛ, “Oṯorɛi daayizi. Omogun Jooi daayiz. 55 Alaŋ bodo daayizi abada nɔkɔ been nɛɛn. Ɔkɔma daayiz dɔyiz onin gɔɔn aruyi ɔl kadaayitɔ.” 56 Gɔɔn laadun naaga kadaai o, eeci kanyak oŋec. Ma oŋɛci anyak dɔyiz ŋaatinai o, eeci eyeleyet lotinowa o Joowo ageet kagaac oŋɛci niini gitaz. 57 Abon zin naaga kanyek Jook zany, eeci anyet niini ageet dɔyiz ci kamogi daayiz ŋaaten Manyi ona Yesu Kiristo.
58 Dɔl o yaai kareezuŋ, abon aruweku zɔɔ looc juruŋ calaŋ amoonu tuwɛnta. Emeda iliŋliŋit liŋliŋɔn o Manyi Yesu tup, eeci agayu niiga liŋliŋɔnti ci aliŋliŋoneku niiga nɔɔnɔ alaŋ een gi ci labak.