1 TƐSALONIKA
Waragɛ Codoi o Ayeedek Pɔl Ɔl o Joowo Abaak Tɛsalonika
1
Aneeta Pɔl, ki Silas, been Timozi. Kayeedekuŋ waragɛ nico igeet ɔl o ceez o Joowo kuture o kazi Tɛsalonika o atuyu Jook ween baatina been Manyi Yesu Kiristo. Abon bai ganɔni ki dɛtɛn abil ŋaatunooŋ.
Atal Pɔl ɔl o atuwe
Gɔɔn tup nɔkɔ kanyeka naaga Jook zany ŋaaten igeet dook, ma kaadanuŋ igeet ŋaryiinowe ogaacak. Gɔɔn kaadana ŋume o Jook ween baatinai liŋliŋɔn unooŋ tuwento, ki liŋliŋɔn unooŋ reezonto, kibeen tuwɛn unooŋ adɔi areyu badaan o Yesu Kiristo.
Dɔl o yaai tuwento, kagaya naaga areezuŋ igeet Jooi, ma ɛŋɛrawuŋ niini igeet iziti ɔl cigin. Eeci waanbaal kanyaakuŋ naaga igeet kaviyak o Joowo abon e, alaŋ waanice kavunakuŋ naaga igeet olla zooze cinaaŋ doon. Bar kanyaakuŋ waanice kaviyak nicoko dɔyize o Joowo been Vɔŋize onin, ma agawutu niiga kaviyawa nicigi kaviyak ceen didi. Ma buk agayu niiga baayizi onaaŋ kabaaka ŋaatunooŋ baayiz ci abon. Zin waanice kagoona naaga nɔkɔ o, ka buk ojoktu niiga bonat. Ayayiztetu buk waanice niiga ageeta been Manyi Yesu. Mayo nuun apirnanu niiga ɔrɔɔt giye o amarninuŋ ɔl igeet tuwente unooŋ o, agamtawu waanice niiga kaviyak o Yesu talniinta dɔyize o Vɔŋiz onin. Makacin izitu niiga yabziin ci abon ole o atuwe dook looce o Masidoniya been Akaya. Alaŋ een zin ŋinaante doon, bar buk kaviyawa o tuwɛn unooŋ adala vitɛn dook. Akɔm zin buk naaga gi ci ka kuduktawa zooze nico. Eeci ɔl nicigi dook aduwaket ageeta talnaan baal atalnanetu niiga ageeta waanbaal kavunakuŋ igeet e, kibeen gi o utuŋtu niiga joowanɛ o adilyai. Ma ivita iliŋliŋtozeyu Jook ween didi. 10 Aduwaket buk niigi ageeta reewinɛt unooŋ areyu niiga ŋɛɛrin Yesu Kiristo o ka kiiya tamma. Nɔɔnɔ nɛɛn baal iŋaani Jooi nɔɔnɔ daayiza e, ka korogozet niini ageet bornɛt noŋe o Joowo.