5
Iziti vililɛ badaante o Yesu
Dɔl o yaai tuwento, alaŋ naana karooŋ keteyeedeyuŋ igeet nyɛlɔwɛ karabɔŋ een irkitok ci ka katin kakatai kaala nicigi. Eeci agayu niiga ɔrɔɔt iiteni o badaan o Manyi Yesu aku katin boyoŋyoŋ kiyo gɔɔn aku agoryaiti baal o. Ma iinyaye ci ka kabadai Yesu neke atalnɛ katin ɔl labak anɔ nɛ, “Amadi lɔɔci.” Bar zin enice atoroban nɔɔgɔ nɔŋa ci targany kiyo gɔɔn atoroban ŋaa dole aaminta o. Ma akɔm bodo nɔɔgɔ gɔl ci ka korogozti eleeti. Dɔl o yaai tuwento, má abaaku niiga kiyo ɔl o ŋaan abaak muura o zɛɛ makacin otorobanuŋ iiteni nica kiyo agoryaiti o. Eeci eeginu niiga ɔl ci vooritin o waazinu. Alaŋ naaga keegin ɔl ci muur o baalinu. Zin naaga alaŋ abon ŋaati kooginɛ kiyo ɔl o alaŋ atuwe o. Bar abon keegin vililɛ, ma kabɛk gɔl. Ma ɔl o ŋaan abaak muura alaŋ niigi vililɛ, ma abaaki labak. Bar zin naaga o kabaak vooritina, abon kagɛny eleetine ogaac. Kanycek tuwɛn ki rɛɛzɔnɛt been rewinɛt onai karɛwi Manyi kizi kilibwa cigaac. Alaŋ aŋeranet Jooi ageet ka kook kapayeyet gerzitin, bar arooŋeket niini ageet rogɛt ŋaaten Manyi onai Yesu Kiristo. 10 Iiya niini adaak giye cinai. Mayo nuun kadaai naaga karabɔŋ karogi iiten ci abadaan niini e, ŋaan ni kavɔ kabaak naaga been nɔɔnɔ ŋaatodoi baayiz o abil been nɛɛn. 11 Mazin giye nico abon adizkonu niiga maany, ma atirtonu kiyo agoonu noko.
Zoozok o ka koṯorɛi
12 Dɔl o yaai tuwento, inoko kilalekuŋ igeet abon atitinyu ɔl o aŋɛra Jooi ka kedemeztuŋ igeet. 13 Ititinyit niiga nɔɔgɔ ɔrɔɔt reezinta giye ci akati liŋliŋɔn o agɔɔn niigi. Abaayit niiga dook yaak kɔkɔm yɔwɔn.
14 Dɔl o yaai tuwento, itiloz ɔl o adaai eleeti ŋaatunooŋ. Idiziktek ɔl o dalaan been ɔl o kidic tuwɛn. Anyayit zinzeeti laliz ole dook. 15 Má acacanu kaal o gɛr agoonekuŋ ɔl igeet been nɛɛn, bar tup nɔkɔ utuguzɔ kaal ci abon niiga maany been buk ɔl dook.
16 Ataltɔ iinya dook. 17 Aŋaruyɔ iinya dook. 18 Anaatit Jook kaale o abon been buk kaale o gɛr avunakuŋ igeet dook, eeci nicini gi o arɔɔŋ Jooi ŋaatunooŋ ɔl o atuyu Yesu Kiristo nɛɛn.
19 Má alamnyu liŋliŋɔn o Vɔŋiz o Joowo. 20 Buk má apezu uuwayi o kaal o ka kiitazɔ. 21 Ataŋaamtek zoozok o aduwa ɔl dook juruŋ, ka uzuuti zoozowe nicoko ci abon ŋaatineeŋ. 22 Edeya eleeti kaale o gɛr dook.
23 Abon bai Jooi o anyak ganɔn anyuŋ igeet obonta golowe dook. Ma azoonuŋ niini igeet eleeti ugooc, ki zinzeeti ugooc, been rogɛt unooŋ kɔkɔm oŋɛ iitene ci akuni Manyi onai Yesu Kiristo e. 24 Zin niini o otowawuŋ igeet ŋaan agɔɔn kaal nicoko, eeci mã aduwa niini zɔɔz cin, alaŋ bodo owo.
25 Dɔl o yaai, ijinteyetu Jook ka kitiritet ageeta buk.
26 Azaayeyetu dɔl o yaatigaac dook ŋinaante ɔrɔɔt. 27 Karicanekuŋ naana igeet zaare o Manyi Yesu ka ekeebtek waragɛ nico ɔl o tuwento dook ŋinaante. 28 Abon bai dɛtɛni o Manyi onai Yesu Kiristo aavi ŋaatunooŋ.