2 KORINTIYA
Waragɛ Ram o Ayeedek Pɔl Ɔl o Abaak Korintiya
1
Aneeta Pɔl o ɛŋɛrawan Jooi niini doon ka kizi toonnyai ci Yesu Kiristo. Aneeta kibeen Timozi ween gɔtɔna onai tuwɛnta kayeedekuŋ waragɛ nico igeet ɔl o tuwento kuture o kazi Korintiya kibeen buk ɔl o azooni zɔɔz o Joowo looce o kazi Akaya dook. Kazaayuŋ igeet zaare o Jook ween baatina kibeen zaare o Manyi ona Yesu Kiristo.
Anyek Pɔl Jook zany
Abon katal Jook ween baati Manyi ona Yesu Kiristo. Nɔɔnɔ nɛɛn o kawucnek naaga nɔɔnɔ, ma aku tirtɛn dook ŋaatin. Atiritet niini ageet kaale o kapirnanɛ dook ka zin buk naaga kitiritit ɔl oogi piryakzete uneeŋ kiyo buk gɔɔn atiritet Jooi ageet o. Zin ma koromtozek naaga Yesu Kiristo piryakzete onin, apirnanɛ ɔrɔɔt, ma kapirna naaga kiyo baale niini e. Buk gɔɔn mã kapirna naaga, aromoneket niini ageet, ma atiritet piryakzete cinai o. Mazin naaga mã kapirnana, kapirnana ka kitirituŋ igeet ka ɛɛltai niiga orogit. Mã kajowana tirtɛn, atirtenu buk niiga, ma anyaku dɔyiz ci amezu piryakzɛt zinzeetine ci alal kiyo buk naaga o. Kagaya zin naaga nɔkɔ kiyo kozolit naaga kibeen igeet piryakzɛt o, kazɔl buk kibeen igeet tirtɛn cinaaŋ o.
Gɔtɔnɔga o tuwento, karooŋnyuŋ naaga igeet agaac piryakzɛt baal kapirnana looce o kazi Asiya e. Kapirnana waanice ɔrɔɔt ɛlɛ zɛɛ ma alaŋ kagaya bodo karugna. Bar kaziya nɛ, Coma apawozeyet daayizi. Akanai zin gi nica o ka calaŋ naaga katuya dɔyiz ci eleeti ogaacak, bar ka kutuya Jook o anyak dɔyiz o adikir, ma anim niini kitiŋawi ɔl daayiza. 10-11 Ɛɛlawet zin Jooi ageeta daayiza, ma ŋaan tiŋeere amɛna niini ɛɛlanet nɔkɔ. Kagaya naaga ŋaan ɛɛlanet tiŋeere niini ageeta nɔkɔ, giye o atiritetu niiga ageeta ŋaryiinta ɛɛlanet tiŋeere Jooi, ma amayuket ageeta, eeci azii niini gi o aŋaryin ɔl ci meelik. Anyek zin tiŋeere ɔl ci meel Jook zany giye o atiritet niini ageeta.
Kaal o arɔɔŋ Pɔl kutugu
12 Anyak zin gi codoi ce, ci gɔɔn kabolola naaga, ma kagaya naaga didi zinzeetine ogaacak gi nici een didi. Kabaaka gɔɔn naaga kibeen ɔl dook juruŋ zinzeetine ci abon eo arɔɔŋ Jooi ricik ɔrɔɔt ŋaatunooŋ. Kabaaka nɔkɔ o, eeci atiritet Jooi ageeta niini doon bonate onin, alaŋ een gɛnyize cinaaŋ. 13 Inoko zin kayeedekuŋ igeet kaal ci aboke ŋaati akeebju, ma agayu keŋti cigeec. Bar zin ŋaan anyak kaal oogi ci ŋaan niiga agaac. Karooŋnyuŋ zin igeet ka agaac buk kaal niceke juruŋ. 14 Zin katin iitene ci abadaan Yesu Kiristo e, abololetu niiga ageeta juruŋ kiyo buk kabololuŋ naaga igeet o.
15 Zin giye o kagawɛ naana kaal nicoko dook, karooŋ iiten baale gɔl ci kakɔyɛ ŋaatunooŋ ka ojokta niiga mayuwɛnɛt lak ram. 16 Karooŋ waanice rak ɔɔwa kook kidiiruŋ igeet ŋaati kɛɛrɔnɛ kakɔyɛ Masidoniya. Ma bodo vurta karooŋ ka waan kidiirawuŋ, ma kabada ŋinaante ka enice itiritaŋ kook Judiya. 17 Baale ma karooŋ ka kook kicinuŋ e, ŋɛdɛt waanice kaada naana zinize onan dook karooŋ kook kicinuŋ didi calaŋ kaŋer zɔɔ kiyo gɔɔn ɔl ogɛn o. 18 Didilɛ kaduwakuŋ igeet zooze o Joowo een didi. Ma zɔɔz onane ŋaatunooŋ alaŋ arom ii kibeen akɔm. Bar mã kazi nɛ, Ii kakun, kakun didi. 19 Baale naana ki Silas been Timozi kuuwakteyuŋ igeet kaviyak o Yesu Kiristo ween ŋɛɛrti Joowo. Ma Yesu Kiristo alaŋ aŋɛr zɔɔ. Mã uduwa niini gi ci aduwa, odota, ibil nɔkɔ. 20 Yesu nɛɛn o anyek zoozok o Joowo atɛrkɛt dook keelit tɔ. Gi o zin gɔɔn kanyekɛ naana Jook zany ŋaaten Yesu, ma kanɛ nɛ, Nɔɔnɔ nɛɛn o nɛɛn.
21 Jook nɛɛn o anyet ageeta ki igeet buk kagaac kakati naaga Yesu Kiristo. Ɛŋɛrawet Jooi ageet kiziti ɔl cigin. 22 Ma areket niini ageet bayen ka kagaac kakati naaga nɔɔnɔ. Ma buk areket niini Vɔŋiz onin zinzeeti ogaac ka keyeleyet ageet gi o katin didi anyet niini kaal baal aterkedeket e dook.
23 Karooŋnyuŋ zin inoko agaac gi ci alaŋaan kakɔyɛ ŋaatunooŋ ka kook kicinuŋ o. Alaŋaan kakɔ o, eeci alaŋ karooŋ kook kanyuŋ otoborteyaŋ nɔŋ ŋaati kagernyekuŋ ɔrɔɔt. Zin aga Jooi alaŋ naana kavoloŋ zooze nico. 24 Alaŋ karooŋnya kabaltuŋ igeet, ma karicanekuŋ kaal ci ka utuweec, eeci kagaya naaga adoknu niiga tuwɛnta. Bar olla kaliŋliŋ naaga dook kodoye ka ataltɔ niiga dook.