2 JƆN
Waragɛ o Ayɛɛt Jɔn Een Ram
1
Aneeta Jɔn o keen mayan ole o tuwento. Kayeedekin waragɛ nico ineet ŋaa o ɛŋɛrawin Jooi ineet kibeen dɔl ugun. Kareezuŋ naana igeeta didi, bar alaŋ zin kareezuŋ naana doon, bar buk areezuŋ igeet ɔl dook o agaac gi ween didi. Mazin giye o kagayi naaga gi ween didi, amɛna tiŋeere zɔɔz nici abil ŋaaten ageet nɔkɔ kodot.
Abon bai anyet Jooi ween baatinai kibeen ŋɛɛrin Yesu Kiristo ageet dɛtɛn ki tirtɛn been ganɔn, ka zin kabaayit naaga leeminta been rɛɛzɔnta.
Abaayit leeminta been rɛɛzɔnta
Katalnɛ naana ɔrɔɔt ɛlɛ giye baal kiiya kojowayɛ dɔl ugun oogi abaak gole ween didi ebaal aricaneket baatinai ageet e. Inoko zin karooŋnyin ineet kɛrɛɛztɔ naaga dook. Nicini alaŋ een lotinɛt ci colai kayeedekuŋ naana igeet, bar lotinɛt baal iziiktu laadun e. Mazi karɛɛz naaga Jook didi, abon kazooni naaga lotinɛt o aricaneket niini ageet. Iziiktu zin baale laadun azi niini nɛ, “Abaayit niiga dook rɛɛzɔnta.”
Iziiyit di gima ce. Anyak ɔl ci meel uuwak vɔlɔŋ ci alaban ɔl, ma inoko azaantozek niigi looc nico dook. Azi niigi nɛ, “Alaŋ Yesu Kiristo baale aku alye ci eet ci deer.” Ma ɛɛti ci abil nɔkɔ eet ween labjoi, ma amarnin Kiristo nɛɛn. Uzuuti zin niiga eleeti ugooc ka calaŋ akulunu vɔyit o liŋliŋɔn unooŋ Joowa, bar abon agenyu ka ojokta kaal dook o ka kanyuŋ niini igeet.
Ma ɛɛti ci awɔyi gi ci ɔɔ cin doon, ma alaŋ aliŋliŋi demziin o Kiristo, alaŋ niini aavi ŋaaten Jook. Maje ɛɛti ci aavi demziinte o Kiristo, aavi niini ŋaaten baatina kibeen ŋɛɛrin. 10 Zin mã anyak eet ci akunakuŋ igeet, ma alaŋ anyaakuŋ demziin o Kiristo, ma bar anyaakuŋ niini igeet demziin cin doon, má anyeku nɔɔnɔ kiiyak ceezi ugooc. Buk má azaayu niiga nɔɔnɔ been nɛɛn. 11 Eeci mã azaa ɛɛti nɔɔnɔ, ozolit koca buk niini ki nɔɔnɔ kaal o gɛr agɔɔn niini.
12 Kanyei kaal ci meelik karooŋ kuduwayuŋ, bar zin alaŋ karooŋ keteyeedeyuŋ igeet kaal nicoko waragɛwa, eeci karooŋ naana alya kook kicinuŋ ka kozoozɔ naana kibeen igeet ɛlɛ, ka naaga dook kataltɔ ɔrɔɔt. 13 Azaayin ineet ɔl o buk aŋɛra Jooi nɔɔgɔ ŋaato.