EVESOS
Waragɛ o Ayeedek Pɔl Ɔl o Abaak Evesos
1
Aneeta Pɔl o keen toonnyai o Yesu Kiristo, ma kɛŋɛryai Joowa aneet eo arɔɔŋi niini doon. Kayeedekuŋ waragɛ nico igeet ɔl o Joowo abaaku looce o kazi Evesos o atuyu Yesu Kiristo zinzeetine ugooc dook. Abon bai Jooi ween baatinai ki Yesu Kiristo ween Manyi onai anyuŋ igeet dɛtɛn kibeen ganɔn.
Amayuk Jooi ɔl ogin
Abon kanaat Jook ween baati Manyi onai Yesu Kiristo. Amayuket niini ageet mayuwente onin tammu tadenu giye o koromtɔi naaga ki Yesu Kiristo. Ɛŋɛrawet niini ageet baale laadun iŋaan lɔɔci kɛtɛɛnyai e ka koromtozek naaga Kiristo kiziti ɔl ci Joowo akɔmnet gi ci gɛr ŋume onin ka kabaayit naaga rɛɛzɔnta. Ɛŋɛrawet niini baale laadun ka kiziti dɔl cigin gole ci katuwi naaga Yesu Kiristo. Nici zin gi baal laadun arɔɔŋ niini e nɛɛn. Agɔɔn niini nɔkɔ o ka katanaaz naaga dɛtɛn ki bonat onin adikir baal iiriyeket niini ageet labak ŋaaten ŋɛɛrin onin arɛɛz e.
Eeci daayizi o Kiristo aarawet ageet payiin o gɛr anyaaket oŋɛ ogaac. Kobonta naaga Joowa ŋaaten biye o Yesu. Ma irkɛn o Joowo ayelzeket niini ageet appe ɔrɔɔt ɛlɛ. Agɔɔn niini gi nico gɛnyize onin adikir adɛnyanɛ kaal dook. Ayelzaket zin niini ageet gi baal arɔɔt niini zinize onin laadun e. Arɔɔŋ niini laadun gi nico ka kiiya kidica ŋaati Yesu Kiristo loota ŋina. 10 Ayeleyet zin Jooi gi o arekɛ niini iiten ci katin ka koromi kaal ogin ɛɛnyca tamma ki loota dook kodoye ka kabal nɔɔgɔ dook Yesu Kiristo.
11 Ma kaala dook agooni gole o abaabana Jooi, ma aŋɛra niini ka kutuguwi nɔɔgɔ. Ɛŋɛrawet zin niini ageet baale kinatamma e laadun kiziti ɔl cigin giye o koromtozɛkɛ naaga Kiristo, eeci nici gi baal laadun arɔɔŋ niini ka kutugu e nɛɛn. 12 Agɔɔn niini nɔkɔ o ka naaga o kagamta Kiristo ɔɔwa keyelezta diŋdiŋɔn onin.
13 Iziiktu buk niiga zɔɔz ween didi ween kaviyak o Joowo abon baal anyaakuŋ igeet rogɛt e, ma utuyu niiga Kiristo, ma arekuŋ Jooi igeet bayen ween Vɔŋiz onin baal aterkedek niini ɔl o atu nɔɔnɔ e. 14 Ma Vɔŋizi o Joowo o inoko kanyak naaga abil kiyo bayen o ka kanyet ageet kagaac kavɔ kajowa naaga tiŋeere kaal dook o aterkedoneket ageet ŋaaten Kiristo. Abon zin naaga kayelza diŋdiŋɔn onin iinya dook kaale nicoko.
Aŋariyɛ Pɔl
15 Kiziiwa zin naana tuwɛn unooŋ atuyu Manyi Yesu ki reezinɛt unooŋ areezu ɔl o Joowo dook. 16 Zin giye nico kanyi gɔɔn Jook zany ŋaatunooŋ iinya dook, ma kaadanuŋ igeet ŋaati kaŋaryinɛ. 17 Kajin Jook o Manyi onai Yesu Kiristo ween baatinai o adiŋdiŋ ka kanyuŋ niini igeet Vɔŋiz onin gɛnyizo, ka keyeleyuŋ igeet Jook ka zin agaac niiga nɔɔnɔ juruŋ. 18 Kajin gɔɔn Jook ka kɔkɔl zinzeeti ugooc ka agaac niiga gi o adiŋdiŋ ɔrɔɔt o ka ojokta niiga katin tammu tadena giye o eeginu niiga ɔl ci Joowo. 19 Ka zin buk agaac niiga dɔyiz onin adikir o aliŋliŋ ŋaaten ageet o kutuwit nɔɔnɔ. Dɔyiz zin onin adikir gɔɔn aliŋliŋ zinzeetine ogaac o ɛlɛ nɛɛn nici. 20 Ma dɔyizi ci aavi zinzeetine cigaac noko atobɔ ki dɔyiz o Joowo baal iŋaani Kiristo daayiza, ma akɔ anyek nɔɔnɔ kaavu aziite o Joowo azo alaazetu tammu tadena e nɔkɔ. 21 Zin ŋinaante anyak Kiristo alaazɛt ci abali kaal dook tamma ki loota buk. Ma adiŋdiŋ zaara oginɛ ɔrɔɔt kujuk kaal dook looce nico been looce ci katin colai ŋaan aku e buk. 22 Anyek Jooi Kiristo korocek kaal dook looc, ma adɔŋ nɔɔnɔ ka kizi alaan ci adikir ole o atu nɔɔnɔ. 23 Zin ɛlɛ o Kiristo nɛɛn ɔl o atu nɔɔnɔ, ma abaak niini ŋaatineeŋ, ma anyek niini nɔɔgɔ dɔyiz onin. Nɔɔnɔ zin nɛɛn o aṯornɛkɛ kaale dook.