GALATIYA
Waragɛ o Ayeedek Pɔl Ɔl o Joowo Abaak Galatiya
1
Aneeta Pɔl o kaŋɛryai kizi toonnyai. Alaŋ zin aŋɛranan ɛɛti ci deer, bar aŋɛranan Yesu Kiristo kibeen Jook ween baatinai baal iŋaani nɔɔnɔ daayiza e. Naana kibeen ɔl o karomena ŋaato dook kazaayuŋ igeet bor o Joowo abaaku Galatiya ŋinaante. Abon bai Jooi ween baatinai ki Manyi ona Yesu Kiristo anyuŋ igeet dɛtɛn been ganɔn.
Ma giye o ka korogti naaga kaale ci loocu gɛr noko, agama Kiristo daayiz ci adaakni niini baciinowe ogaac eo arɔɔŋi Jooi ween baatinai. Abon zin abilna diŋdiŋɔni Joowa nɔkɔ kodot. Nɔɔnɔ nɛɛn.
Kaviyak o Joowo doon, akɔm bodo oogi
Inoko abiirnan aneet ɔɔ ŋaatunooŋ ɔrɔɔt ɛlɛ giye ci utuŋtu taman nɔkɔ Jook baal laadun otowawuŋ igeet bonate o Kiristo e. Ma bar ootu bodo kaviyawe ogɛn o. Akɔm zin bar buk kaviyak oogi ceen didi, bar olla anyak ɔl oogi ci uulaluŋ igeet, ma arɔɔŋ kotoweec niigi kaviyak o Kiristo. Mayo nuun da kuuwaweyuŋ naaga karabɔŋ een toonnyaiti ci Joowo, zɔɔz ci aŋɔrɔwɔ kibeen kaviyak o Joowo baal kuuwaweyuŋ naaga e, abon koca apayek Jooi nɔɔnɔ goo o abil been nɛɛn. Inoko bodo kabɛdɛkɛ zɔɔz nico. Kanɛ mã anyak eet ci uuwaweyuŋ igeet zɔɔz ci aŋɔrɔwɔ kibeen baal kuuwawekuŋ naaga e, abon apayek Jooi nɔɔnɔ goo o abil been nɛɛn. 10 Alaŋ kaduwa zɔɔz nico o, ka kataltan ɔl ci deer, karabɔŋ ka kagawɛ ɔla. Akɔm! Bar kaduwa o ka katalɔ Jooi. Mã karooŋ ɔl kataltan aneet, alaŋ koca naana keen didi gabaren ci Kiristo.
Gɔl o ɛɛnɛ Pɔl toonnyai
11 Dɔl o yaai tuwento, karooŋnyuŋ igeet agaac kaviyawa ci kuuwai naana o alaŋ een zoozok ci avu eete ci deer. 12 Eeci alaŋ kajowa eete ci deer zoozok ci ɛɛl nɔkɔ. Ma buk akɔm eet ci ademzekan aneet zoozok nicoko. Bar Yesu nɛɛn o ayelekan aneet kaviyak nicoko niini alye onin ɛlɛ.
13-14 Iziiktu ri niiga baayiz onan baal kabaayɛ waan baal ŋaan karicanɛ lotinok o ɔl ogan Juz e. Karican waanice naana lotinok niceke kibeen kɛɛranɛ o jijitigan ɔrɔɔt ɛlɛ kujuk bul onan katobona dook. Gi baal zin kagidɛ ɔl o tuwento ɔrɔɔt kɔkɔmawan caki, ma karooŋ kuulali nɔɔgɔ lai e nɛɛn.
15 Ma kagoon kaal niceke neke, maje da bar Jooi ɛŋɛrawan aneet bonate onin laadun iŋaan kitiryai e, ka kiliŋliŋozek nɔɔnɔ. 16 Iiya ni niini eyelizayan aneet ŋɛɛrin, ka kuuwayek naana modɛn kaviyak ogin abon. 17 Ma ŋaan buk naana waanice kook Jerusalɛma ka kook kijin demziinok ole baal een toonnyak o Yesu laadun ɔɔwa ŋaatan e, bar waanice kakɔ looce o kazi Arabiya, ma bodo kabadai Damacik. 18 Mazi kakɔ kadica irkitok iiyu, kiiya ni koowa Jerusalɛma ka kook kagayowa ki Pitɔr, ma kakɔ kamon ŋaatin ŋinaante iinya amɔnki tur. 19 Ma iinyaye ci baal kamɔnɛ ŋaati Pitɔr neke, ŋaan kicin nuyak dook zɛɛ ma kacin Jemis ween gɔtɔni Manyi Yesu doon.
20 Kaduwakuŋ didi tammalya. Ma kaal ci kayeedekuŋ naana igeet noko dook kaal ceen didi, alaŋ kavɔlɔŋa.
21 Ma vurta kitiŋa koowa vitɛnane ogɛn looce o kazi Siriya been Silisiya. 22 Maje iinyaye niceke ɔl o tuwento abaak looce o kazi Judiya ŋaan kagayan niigi aneeta. 23 Bar olla da aziiŋnan niigi ɔla azi ɔl nɛ, “Ɛɛti baal gɔɔn agidet e, inoko niinilya buk uuwak kaviyak o Yesu baal gɔɔn arɔɔŋ kuturturɛn lai e.” 24 Ma waanice anaat niigi Jook ŋaatan giye ci kutuwɔyɛ o.