4
Má anuyu kɛɛranɛ o Juz
1-2 Anycaŋ di bodo koobeyuŋ kaal nicoko gole oman. Abil zɔɔz nici kiyo logoti o ŋaan miliny, ma ooŋnak baatinɛ kaal o. Zin mayo nuun aga ɔl nɔɔnɔ een eet o tiŋeere arigiz kaal o baatin nɛɛn o, azooni rak kaal cigin o ki nɔɔnɔ ɛlɛ ɔl ogɛn. Ma aavi rak niini kiyo gabarɛnti o zɛɛ ma akɔ adikir. Kɛɛl zin buk baale naaga nɔkɔ ɛlɛ. Baale iŋaan kagaac gɔl ween didi e, keegin naaga gabara ci abalet kaal o loocu. 4-5 Bar zin akɔ mazi aku iitene baal arek Jooi e, itoonak niini ŋɛɛrin looc kiiya kitiryai ŋaawa kiyo ɛɛti o deer o. Ma iiya buk ozooti niini lotinok o Juz, ka kɔɔga nɔɔgɔ cabiinte o lotinowo, ka naaga o kutuweec nɔɔnɔ kiziti dɔl ci Joowo.
Mazin giye o izitu niiga dɔl ci Joowo, itoonayet niini ageet Vɔŋiz o ŋɛɛrin kiiya kaavu zinzeetine ogaac. Vɔŋiz zin nico nɛɛn o anyet ageet kotoweec Jook zinzeetine ogaac dook kiziti nɛ, Baaba. Alaŋaan zin bodo niiga eeginu gabara, bar izitu niiga dɔl ci Joowo. Ma giye o izitu dɔl ogin, anyuŋ niini igeet kaal dook o anyayek niini dɔl ogin. Baale iŋaan agaac Jook e, eeginu waanice niiga gabara ci joowanɛ o alaŋ een didi o adilyai. Bar zin inoko agawutu niiga Jook, ma bar buk agawuŋ niini igeet ɔɔwa. Arooŋnyuŋ zin bodo imiirtozek kaal ci amaat akɔm dɔyiz o naa? Arooŋnyu ɔɔtɔ iziti gabara cigeec bodo? 10 Aganeku gɔɔn niiga ŋaati aŋeranu iinya oogi, ki nyɛlɔwɛ oogi, been irkitok oogi. Ma aricanu anyeki kizi titinyɛ gaga nɔkɔ. 11 Kaŋole zin naana kaal ci agoonu niiga noko, eeci bar kizik olla da adaktan aneet zɔɔ tuu kaale baal kagoonekuŋ igeet e gaga.
12 Dɔl o yaai tuwento, kilalekuŋ igeet ka ayayizaŋ aneet giye ci akati lotinok, eeci buk naana alya keen eet ci deer. Otoŋit kɛɛranɛ o Juz kiyo buk kuuŋ naana o.
Arɛɛz Pɔl ɔl o Galatiya
Ŋaan zin laadun utuguzeyan niiga aneet gi ci gɛr. 13 Agayu ri niiga waan baal kakɔ kuuwaweyuŋ kaviyak o Joowo ɔɔwa e, kaavɛ waanice ŋaatunooŋ, eeci kamoor. 14 Bar zin mayo nuun waanice kapirnanuŋ naana igeet mɔɔrize nice ɔrɔɔt e, ŋaan otobortaŋ niiga aneet been nɛɛn. Bar waanice areezanaŋ kiyo areezanu toonnyai ci Joowo karabɔŋ bar een Yesu Kiristo ɛlɛ o. 15 Ma atalninu waanice niiga ɔrɔɔt ɛlɛ ŋaatan. Alaŋaan zin eelnu ebaale naa? Waanice areezaŋ aneet ɔrɔɔt ɛlɛ, ma kaga naana kizi da gɔɔn gi ci anim ɛɛti kaarak gɔn keberec, aartayaŋu waan niiga aneet iitene nice. 16 Mayo inoko anyaŋ kizi miroi giye ci kaduwakuŋ igeet zoozok ceen didi o?
17 Ma ɔl ci acinu kizik bar areezuŋ niigi igeet neke, alaŋ een ɔl ci abon. Arɔɔŋ olla niigi kalabtawuŋ, ka kupuwantawuŋ igeet ŋaatan, ka ɔɔtɔ ereezit niiga nɔɔgɔ, kiyo areezuŋ niigi igeet o. 18 Ŋɛdɛt rɛɛzɔnɛt alaŋ gɛrzɛ. Abon zin waan areezuŋ ɔl igeet giye ci akati gɔl ci abon. Ma alaŋ abon ŋaati areezuŋ niigi igeet ŋaati kaavɛ naana tɔ doon. 19 Dɔl o yaai tuwento kareezuŋ, inoko abon naana kapirna bodo ŋaatunooŋ ɔrɔɔt ɛlɛ labak kiyo ŋaa o gɔɔn aam dole ka kotoyai o nɔkɔ zɛɛ ma avɔ abaaku baayiz o arɔɔŋ Kiristo. 20 Inoko tɛ kizi gi ci kaavɛ naana ŋaatunooŋ ŋinaante, abon koca ka waan koobeyuŋ igeet zoozok oogi bodo, eeci aviryan ziniz ŋaatunooŋ ɔrɔɔt.
Zɔɔz ci ayabzonek Egar been Sara
21 Karooŋ di kijin ŋaatunooŋ ɔl o arɔɔŋ konowit lotinok o Juz. Uduktayaŋ di inoko agayu didi zoozok o aduwa lotinowa juruŋ? 22 Ayeedi zɔɔz ci azi nɛ, Anyak Ibrayim lɔgɔz ram. Logoti codoi aritai ŋaawe ceen gabaren een miroi kazi Egar. Maje codoi aritai ŋaawe cin arɔca ole o looc onin ɛlɛ kazi Sara. 23 Ma logoti ci aritai ŋaawe ceen miroi o, aritai niini eo laadun gɔɔn aritan ɔl dook. Maje logoti ci aritai ŋaawe calaŋ een miroi o, aritai niini, eeci baale aterkedek Jooi nɔɔnɔ Ibrayim. 24 Ma kaala nicigi yabziin gi. Ma ŋaai ceen ram noko ayelzaket kaal ceen ram aterkedi. Ma ceen miroi, ma arita dɔl ceen mirɔk o Egar nɛɛn. Ayabzonek nɔɔnɔ zɔɔz baal aterkedek Jooi ɔl lotinowɛ biye o kazi Sinai e. 25 Mazin Egar niini alya ci ayabzonek bɛ o kazi Sinai looce o kazi Arabiya noko, niini riritɔn ci ayelza kutur o kazi Jerusalɛm, eeci ɔl o abaak Jerusalɛma dook eegin mirɔk ci acap nɔɔgɔ lotinowa. 26 Maje Jerusalɛm o abil tammu tadena kibeen ɔl ogin, akɔm gi ci acap nɔɔgɔ been nɛɛn. Nica zin yaatinai onai ageet nɛɛn.
27 Ayeedi waragewe o Joowo gi ci azi nɛ, “Talɔ niina ŋaa o awɔ koliin, ma ŋaan laadun ga wucez ci aamnyin dole, eeci ŋaa ci akolonek looc anyak bar niini tiŋeere dɔl ci meelik kujuk ŋaa o ŋaan aromɛ kibeen eet.”
28 Dɔl o yaai tuwento, keegin naaga dɔl o Joowo een didi terkediinta kiyo buk baale Aizak e. 29 Zin kiyo waanice logoti o aritai gole o eet o deer kazi Ismayil, agit gɔn o aritai dɔyize o Vɔŋiz o Joowo kazi Aizak e, kagide buk naaga nɔkɔ. 30 Bar zin ayeedi waragewe o Joowo zɔɔz ci azi nɛ, “Tɔɔk ŋaa ceen miroi noko ki ŋɛɛrin kɔtɔɔzɔ, eeci alaŋ aganɔ dole ci ŋaa ceen miroi o ŋaati ka kɔzɔlti kɔrɔk cuno niini kibeen logo ci ŋaa cun alaŋ een miroi o.” 31 Dɔl o yaai tuwento, inoko zin naaga alaŋ keegin dɔl ci ŋaa ween miroi, bar keegin dɔl ci ŋaa o alaŋ een miroi.