VILIMON
Waragɛ o Ayeedek Pɔl Vilimon
1
Aneeta Pɔl o kacabje giye ci akati Yesu Kiristo. Kayeeda waragɛ nico naana been Timozi. Kayeedekin waragɛ nico ineet Vilimon o een laŋotinaaŋ o buk aliŋliŋonei niina Yesu kiyo naaga o ineet ki ŋɔɔna o kazi Apiya, ki gɔtɔna o kazi Arcipos o kaliŋliŋnya naaga been nɔɔnɔ liŋliŋɔn codoi, been ɔl o tuwento gɔɔn avu arumɔ ceeze unun. Abon bai anyuŋ Jooi ween baatina been Manyi Yesu igeet dɛtɛn been ganɔn.
4-5 Gɔtɔna Vilimon, gɔɔn tup nɔkɔ ma kaŋaryɛ, kaadanin, ma kanaati Jook ŋaaten ineet, eeci kiziiwa tuwɛn unun ŋaaten Manyi Yesu, been reezinɛt unun arɛɛzɛ ɔl o tuwento dook. Kaŋaryɛ gɔɔn ɔrɔɔt ka tuwɛn cune o kanyek ɔl oogi kagaac juruŋ kaal o abon dook o kanyak naaga giye o katuwi Yesu Kiristo. Gɔtɔna, katalnɛ naana ŋaatun ɔrɔɔt ɛlɛ, eeci areez niina ɔl o Joowo dook ɔrɔɔt, ma anyeyu niina nɔɔgɔ kataltɔ zinzeetine ugooc tup.
Zin giye o kɛɛnɛ naana toonnyai ci Kiristo, kanyei dɔyiz ci ka waan kiricanekin ineet gi ci ka tugu. Bar zin alaŋ karooŋ kutugu nɔkɔ, olla bar kajinin naana ineet reezinta ka tugu gi nico inoko. Naana Pɔl inoko kanyata, ma bodo kacabje giye ci akati Yesu Kiristo. 10 Kilalekin zin ineet ŋaaten Onesimos o izi niini ŋɛɛran tuwɛnta waan baal kacabinɛ e. 11 Baale rak niini gabaren cun, ma alaŋ aliŋliŋonekin juruŋ, bar zin inoko izi niini gabaren ci titiny ŋaatun kibeen ŋaatan buk. 12 Inoko zin kitoon nɔɔnɔ kimiirozeyin ineet, maje ziniz onane ano nɔɔnɔ ɔrɔɔt. 13 Karooŋ waan nɔɔnɔ koromtewa been aneet ŋaato ka kirigiz zɔɔ ugun kitiritan aneet ŋinti ŋaan kacabinɛ o. 14 Karooŋ gabaren cun noko ka waan koromtewa kibeen aneet, bar zin alaŋ karooŋ kutugu nɔkɔ ŋaati alaŋ agawɛ niina, eeci ŋaan rak laadun kuduwayin. Abon karomɛna been nɔɔnɔ ŋaati agamanɛ niina. 15 Karabɔŋ da bar abaaban gi baal odotekin niini ineet looc iinya baal miliny e, bar zin da gi nica agooni juruŋ. Inoko zin imiirozeyin niini ineet ka kook kiliŋliŋozeyin talniinta iinya dook. 16 Inoko niini alaŋaan een miroi ceen gabaren doon, bar izi buk niini gotonu cun areez tuwɛnta. Kareez naana nɔɔnɔ ɔrɔɔt ɛlɛ, bar zin abon areez niina buk nɔɔnɔ ɔrɔɔt jukan aneet giye o ɛɛnɛ niini gabaren cun, ma een gotonu ŋaaten Kiristo.
17 Mã anyan aneet kizi laŋotun didi, tala buk niina nɔɔnɔ kiyo buk waan atalnanan aneet ŋaati kakunakin o. 18 Mã da agoonekin baale niini ineet kaal ci gɛr, karabɔŋ anyak kaal cugun akɔyi, ŋaan karuwekin naana ineet kaal nicoko. 19 Kayeedi zoozok nicoko naana Pɔl aziite onan maany. Katerkedekin zin ŋaan karuwekin kaal nicoko. Bar abon aga niina gi o adikir akati Kiristo kaduwakin naana ineet. Buk gi nici ŋabolo can anyayekan niina aneet. 20 Gɔtɔna o kareezin, kilalekin ineet giye ci akati Kiristo, abon atalna Onesimos. Mã agoon nɔkɔ giye o keeginɛ naaga gɔtɔn ŋaaten Kiristo, katalnɛ koca ɔrɔɔt ɛlɛ. 21 Kayeedekin zin naana ineet waragɛ nico o, eeci kaga naana agoon didi tiŋeere niina kiyo kaduwakin o. Ma kaga agoonei tiŋeere niina nɔɔnɔ kaal ci abon ɔrɔɔt. 22 Bodo buk karooŋnyin ineet dimdimaneyan ceez ci kakɔ katikɛnɛ, eeci kaga azii tiŋeere Jooi ŋaryiin unooŋ igeet dook, ma akɔlakan gɔl ci kamiirɛnɛ kakɔyɛ ŋaatunooŋ.
23 Azaayuŋ zin Epavaras o buk acabje niini been aneet ŋaato giye ci akati Yesu Kiristo. 24 Ma buk azaayuŋ Marko ki Aristarkos ki Demas been Luka o kaliŋliŋnya been nɔɔnɔ ŋaato. 25 Abon bai dɛtɛn o Manyi Yesu Kiristo abil zinzeetine ugooc igeet dook.