VILIPIYA
Waragɛ o Ayeedek Pɔl Ɔl O Abaak Vilipiya
1
Aneet Pɔl kibeen Timozi o keegina gabara o Yesu Kiristo kayeedekuŋ waragɛ nico igeet dook ɔl o Joowo o oromtozeyu Yesu Kiristo o abaaku Vilipiya kibeen alaat o ɔl o tuwento been tiritok ugeec. Abon bai anyuŋ Jooi ween baatina been Manyi onai Yesu Kiristo dɛtɛn been ganɔn.
Gɔɔn tup nɔkɔ ma kabaabanuŋ igeet, kanyi Jook zany ŋaatunooŋ ɔrɔɔt. Kajinekuŋ gɔɔn Jook talniinta tup ŋaati kaŋaryinɛ. Katal Jook, eeci atiritaŋ niiga aneet liŋliŋonte o uuwayi o kaviyak o Joowo, akanai iitene baal agamanu e zɛɛ been inoko o. Kaga zin naana Jooi o akata liŋliŋɔn o abon zinzeetine ugooc ŋaan atirituŋ niini igeet zɛɛ ma arumnyuŋ iiten ci abadaan Yesu Kiristo katin e. Gɔɔn tup nɔkɔ kabaabanuŋ naana igeet zinize cano. Aganɔ zin ŋaatan ŋaati kabaabanuŋ igeet nɔkɔ, eeci oromtozeyaŋ niiga aneet detene o liŋliŋɔn o anyan Jooi. Yo nuun een inoko ŋaati kacabinɛ o, karabɔŋ een ŋaati alaŋ kacabinɛ, atiritaŋ niiga aneet ka kɔɔrɔi kaviyak o Joowo. Aga Jooi naana kaduwa didi giye ci kanekuŋ nɛ, Kareezuŋ igeet dook ɔrɔɔt o, eeci didi kareezuŋ naana igeet zinize onan dook kiyo areezuŋ Kiristo o.
Kajinekuŋ zin gɔɔn naana igeet Jook o ka kazaacɛ rɛɛzɔnɛt unooŋ tup kidikir, ka buk kazaacɛ gawiin unooŋ agayu Jook kidikir. 10 Ka zin agaac niiga iinya dook kaal o abon. Mã agoonu nɔkɔ, atirituŋ gi nici igeet obonta ŋume o Joowo zɛɛ been iiten ci abadaan Yesu Kiristo katin e. 11 Enice ka zin ibitit niiga bonat ween didi o aku ŋaaten Yesu Kiristo doon. Ma zɔɔz nici anyaak Jook naatinɛt been diŋdiŋɔn.
Uuwayi o zɔɔz o akati Yesu Kiristo adiŋdiŋ ɔrɔɔt
12 Dɔl o yaai tuwento, inoko karooŋnyuŋ naana igeet agaac kaal o gɛrzɛ agoononekan aneet dook bar itiritit kaviyak o Joowo abon kazaantozek looc. 13 Inoko takirnya o abɛk ɔl o acabje kibeen buk ɔl dook ŋaato agaac niigi kacabje naana o, eeci keen gabaren ci Yesu Kiristo. Alaŋ kacabje giye ci kagɔɔnɛ gi ci gɛr. 14 Mazin cabiin cane o bar idiziyek ɔl ci meel ole o tuwento kiziti mootɛ kuuwayit zɔɔz o Joowo kɔkɔm ŋoliin.
15 Ŋɛdɛt kaga naana ɔl nici ogɛn ŋaatineeŋ uuwak gole ci gɛr, eeci olla amadikan niigi aneet, ma arɔɔŋ gɔl ci ka kujuktan niigi aneet. Maje ɔl ogɛn ŋaatineeŋ uuwak zɔɔz o Kiristo zinzeetine ci abon. 16 Ɔl nicigi uuwak zɔɔz o Joowo o, eeci areezan niigi aneet, ma aga niigi kacabje naana giye o koorinɛ kaviyak o Joowo. 17 Bar zin ɔl ci amadikan aneet o aliŋliŋ niigi gi ci akati eleeti ugeec, ma arɔɔŋ gɔl ci ka kanyaaktakan niigi aneet baabani ci gɛr iinyaye ci kaavɛ cabiinta o.
18 Bar zin ŋaatan nici gi ci labak! Olla naana karooŋ gɔl ci uuwayin zɔɔz o Kiristo. Ma gi nici anyaakan aneet talniin ɔrɔɔt ɛlɛ. Yo nuun tɛ uuwak niigi zɔɔz o Kiristo zinzeetine ci gɛr, karabɔŋ een zinzeetinɛ ci abon, katalnɛ naana labak. 19 Eeci kaga naana ŋaryiin unooŋ kibeen tirtɛn o aku Vɔŋize o Yesu Kiristo ŋaan anyan aneet kɔɔgjai. 20 Gi can karooŋ ɔrɔɔt nɛɛn ce. Alaŋ naana karooŋ kiita liŋliŋonte o anyan Jooi kiliŋliŋ. Bar karooŋ kanyak moozɛt tup, ricik ɔrɔɔt ŋaati kacabinɛ noko ka kanyaak Yesu Kiristo diŋdiŋɔn alye can o kaale o kagoon dook, yo nuun tɛ karugi, karabɔŋ kadaai. 21 Mayo rogɛt gitaz? Ŋaatan rogɛt nɛɛn liŋliŋɔni o kaliŋliŋonɛkɛ Yesu Kiristo ween Manyi onan. Mazi kadaai giye ci akati nɔɔnɔ, bar abon ɔrɔɔt, eeci kavɔ naaga tammu tadena, ma kavɔ kajowa talniin o rogɛt o abil been nɛɛn. 22 Alaŋ zin naana kaga rogɛt ki daayiz kɛŋɛra ŋaatineeŋ jaŋ, matɛ ŋaan karugi, ma anyaak rogɛti cane o Kiristo liŋliŋɔn ci abon loota ŋina. 23 Inoko kaŋer zɔɔ. Karooŋ kotoŋ rogɛt ci loocu kanyei noko, ka kook koromtewa been Kiristo tammu tadena. Ma nici ŋaatan gi ci waan abon ɔrɔɔt nɛɛn. 24 Bar zin giye ci akanuŋ igeet, maya rak karugi. 25 Zin giye nico kaga naana ŋaan karugi rak tiŋeere, ma karomɛ kibeen igeet dook ka kitirituŋ igeet dook kazaaceyuŋ talniin tuwente unooŋ kizi maka. 26 Ka zin atanaaz niiga Yesu Kiristo ŋaaten aneet iiten ci kakunakuŋ naana igeet bodo.
27 Gi ci zin adiŋdiŋ ɔrɔɔt nɛɛn baayizi ci abaaku niiga baayiz o aduyai kaviyawe o Kiristo. Mayo nuun tɛ kakunakuŋ naanalya igeet ka kicinuŋ, karabɔŋ alaŋ kakunakuŋ, abon kaziiŋnuŋ naana igeet adowinuŋ zinzeeti ki baabani, ma aruweku zɔɔ looc tuwɛnta odoyit gole o kaviyak o Joowo.
28 Má aŋolinu ɔl o amarninuŋ igeet, bar anyayit moozɛt tup nɔkɔ. Mã amɛnanu agoonu nɔkɔ, ayelzak koca gi nici nɔɔgɔ targanyin uneeŋ atarganyin katin. Maje niiga bar katin ɛɛlyanu, eeci Jook nɛɛn o katin ɛɛlanuŋ igeet. 29 Eeci ɔkɔlayuŋ niini igeet gɔl ci atuyu Yesu Kiristo. Alaŋ zin bar buk een gi nico doon, bar buk ɔkɔlayuŋ niini igeet gɔl ci aliŋliŋoneku niiga nɔɔnɔ, ma apirnanu ŋaatin. 30 Inoko zin kooritnɔŋ naaga dook liŋliŋonte nico. Nici liŋliŋɔn baal gɔɔn aziiknu kapirnanɛ naana e nɛɛn. Ma inoko ŋaan kamɛna nɔkɔ kiyo gɔɔn aziiknu o.