Wakita ge Zeŋ ya àbəki enjenjeni ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Zeŋ ya àbəki enjenjeni ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafay slimi gayaŋ a wakita ni bu ndo. Ay kwa ka mənjəki gani ndam ga Yezu ɗek tə̀səra nani Zeŋ zal asak ga Yezu, naŋ bay ya àbəki Ma Mʉweni Sulumani ge Zeŋ ni. Ma gayaŋ ya àbəki ni ti akaɗa ga ma ya mədi ahàr a Ma Mʉweni Sulumani ge Zeŋ ni bu ni ; maslaŋa ya ti àbəki wakita cʉeni ni ti mis biliŋ (gurumkabu Zeŋ 1. 1, 1.14 akaba 1 Zeŋ 1.1 ; Zeŋ 16.24 akaba 1 Zeŋ 1.4 ; pakama ndahaŋ tə̀bu kay akaɗa nday nani).
Àbiki ti ana ndam ga Yezu (3.1) ; àzalaya slimi ge mis ahkay do ni ga kəsa ndo, nahkay məɗəm tə̀slərikaboru wakita hini ana ndam ga Yezu ya a kəsa gərgərani bu ni. Zeŋ àɗəm abəki wakita ni ti awayay ti mis ndahaŋ tàgosay ndam ga Yezu ba (2.26 ; 3.7 ; 4.1), akaba awayay ti tə̂sər, nday tə̀bu àna sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni (5.13).
A wakita ni bu Zeŋ àɗəm maslaŋa ya ti àɗəm àsəra Yezu a, mək agudar zlam kəlavaɗ ni ti zal malfaɗa : bay ya ti àsəra Yezu a ni ti ambrəŋ zlam magudarani gayaŋ ni, àgudar zlam va do. Tamal màgudara zlam a mək mə̀mbatkaba majalay ahàr a ti Yezu ambərfəŋa zlam geli ya màgudar na kè leli a, ay ahàr àɗəm ndam ga Yezu tə̂mbrəŋ zlam magudarani ɗek, aɗaba nday bəza ge Melefit ; Melefit ti njəlata. Melefit awayay leli : ahàr àɗəm leli day mâwayum Melefit akaba ndam gayaŋ ni. Tamal mawayay Melefit ti màgudar zlam va do ; nahkay mə̀səra, leli ndam gayaŋ eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni.
1
Pakama ya avi sifa ana mis ni
Ere ye ti məbiki ana kʉli ka wakita ni ti Pakama ya avi sifa ana mis ni. Kwa ka mənjəki ga məlaŋ naŋ àbu. Pakama gani nani ti ègia mis a. Leli mìcia pakama gayaŋ ya àɗəm na, mìpia naŋ àna eri geli a, màmənjaləŋa lala, mìnjifiŋa àna ahar geli a daya. Sifa gani nani àŋgazlava. Ka ya ti àŋgazlavu ni ti leli mìpia, magray sedi gani, məhi pakama gani ana kʉli vay-vay daya. Sifa gani nani ti àndav ɗay-ɗay do, kwa ahaslani naŋ àbu afa Bəŋ geli Melefit, nihi ti àŋgazliva àna leli a. Ere ye ti leli mìpi akaba mìci ni ti məhi ana kʉli bilegeni, ti lekʉlʉm day kə̂dəgumkiva ke leli a, mîgʉm leli ɗek akaɗa mis bəlaŋ. Leli ti mə̀bu akaɗa mis bəlaŋ akaba Bəŋ geli Melefit nday ata Wur gayaŋ Yezu *Krist. Məbiki pakama hini ana kʉli ti, mawayay ti kîcʉm lala, nahkay leli ɗek aməmərvu ka ahar bəlaŋ lala.
Maslaŋa ya agudar zlam ni ànjəhaɗ akaba Melefit koksah
Pakama ya ti mìcifiŋa, məhi ana kʉli ni ti nihi : Melefit nahəma, maslaɗani njəlata, naŋ àbi àna məlaŋ ziŋ-ziŋeni bi ferera. Tamal məɗəm leli akaba naŋ akaɗa mis bəlaŋ, mək mə̀bu magray zlam e ziŋ-ziŋeni bu nahəma masəkaɗ malfaɗa, ere ya magray ni ti zlam ge jiri do. Ay tamal magray zlam a maslaɗani bu akaɗa gayaŋ ya naŋ àbu a maslaɗani bu ni ti leli mə̀bu ɗek ka ahar bəlaŋ akaɗa mis bəlaŋ. Nahkay mimiz ga Wur gayaŋ Yezu abarafəŋa zlam magudarani geli na kè leli a.
Tamal məɗəm màgudar zlam do ni ti magosay ahàr geli geleni, leli ndam jireni do. Ay tamal maɗafaya zlam magudarani geli na ti Melefit ambərfəŋa kè leli a, abarafəŋa zlam ya àɓəlay do na ɗek kè leli a. Agray nahkay ti aɗaba naŋ jireni ; ere ye ti àɗəm amagray ni ti agray eɗeɗiŋ. 10 Tamal məɗəm leli màgudar zlam ndo ni ti kala mə̀ɗəm Melefit asəkaɗ malfaɗa. Tamal mə̀ɗəma nahkay ti mə̀gəskabu pakama gayaŋ a məɓəruv geli vu ndo.