Wakita ge Piyer ya àbəki enjenjeni n
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Piyer ya àbəki enjenjeni ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Piyer zal asak ga Yezu ni (1.1). Àɗəm àbəki wakita gayaŋ ni ti a Babiloŋ (5.13) ; a Pakama Maŋgahani ge Zeŋ ni bu tàzay Rom ti akaba Babiloŋ, nahkay ti bi Piyer àbəki wakita hini a Rom (tə̀ɗəm tàkaɗ Piyer ti a Rom). Àbikioru wakita ni ti ana ndam ga Yezu ya tə̀bu ka haɗ Poŋ, Galasi, Kapados, Azi akaba Bitini ni (1.1) ; kani ti haɗ nday nani ɗek tə̀bu ka haɗ Tʉrki.
Piyer àɗəm àbəki wakita ni ga məvi njəɗa ana ndam ga Yezu, ti tə̂sər sulum ge Melefit ya agri ana tay ni (5.12). Àzləbay Melefit azuhva ge Melefit ya àhəŋgaraba mis a ni (1.3-12) ; àɗəm Melefit àhəŋgaraba leli a ti ahàr àɗəm mânjəhaɗ njəlata (1.13–2.3). Àɗəm leli ndam ge Melefit ti leli akaɗa ahay sulumani ge Melefit, nahkay ahàr àɗəm mə̂mbrəŋum tʉwi magədavani ɗek, mânjəhaɗumkabu akaba mis ɗek àna sulumani akaɗa ga Yezu ya àgray ni. Ku tamal təgri daliya ana leli nəŋgu ni ahàr àɗəm mə̂grum nahkay aɗaba daliya ya təgri ana leli ni aməpəs do, amandav ; kələŋ gani amanjəhaɗ akaba Krist ga kaŋgay-kaŋgayani (5.10).
1
Sa ge Piyer
Nu Piyer zal asak ga Yezu *Krist nəbikioru wakita hini ana kʉli, lekʉlʉm ya ti Melefit àdaba kʉli a ni. Nəbiki ti ana kʉli, lekʉlʉm ya ti kə̀bumi ka haɗ gekʉli bi, tèdekaba kʉli a, kə̀bum kanjəhaɗum akaɗa ga ndam mirkwi ka haɗ Poŋ, ka haɗ Galasi, ka haɗ Kapados, ka haɗ Azi akaba ka haɗ Bitini ni. Lekʉlʉm ti kwa ahaslani Bəŋ geli Melefit àɗəm amadaba kʉli a, nihi ti kìgʉma ndam gayaŋ eɗeɗiŋ a. Kìgʉm ndam gayaŋ ti àna tʉwi ga *Məsuf gayaŋ ; awayay ti kə̂gəsumiki ma ana Yezu Krist, awayay ti kânjəhaɗum lekʉlʉm ndam *njəlatani azuhva mimiz ga Yezu Krist ya àŋgəzaya ni. Bəŋ geli Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli dal-dal, mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Məzləbum Melefit azuhva gayaŋ ya ti àhəŋgay leli ni
Məzləbum Melefit, Bəŋ ga Bay geli Yezu *Krist, aɗaba mə̀sia cicihi a dal-dal. Melefit àvi sifa mʉweni ana leli ti azuhva ga Yezu Krist ya àŋgaba e kisim ba ni. Nahkay mə̀səra aməŋgət sifa ti azuhva Yezu. Mə̀səra aməŋgət zlam sulumani ya Melefit aŋgahi ana ndam gayaŋ ni. Zlam gani nani ti emizi ɗay-ɗay do, amagədavu do, maɓəlay gani amandavfəŋa ɗay-ɗay do daya. Melefit aməvi zlam gani nani ana kʉli a huɗ melefit bu aɗaba lekʉlʉm kə̀bum kəfumki ahàr ke Melefit. Nahkay ti naŋ àbu afi ahàr ana kʉli àna njəɗa gayaŋ. Awayay ti ka mandav ga duniya mis ɗek tə̂sər àhəŋga leli a.
Azuhva zlam nday nani ti lekʉlʉm a məmərani bu. Ku tamal kə̀bum kacakum daliya gərgəri kay ka sarta hini, ahəli ahàr ana kʉli nəŋgu ni, sarta gani aməpəs kay do, nahkay lekʉlʉm a məmərani bu. Daliya gani ya kacakum ni ti agray ti mis təsərkaba kə̀bum kəfumki ahàr ka Yezu ge jiri gani tək day ti kə̀bumi kə̀fumki ahàr ge jiri gani bi aw. Sərum ku gru tekeɗi agədavu, ay ti təfiyu a aku vu ti tə̂sərkaba nani gru gruani eɗeɗiŋ aw ? Məfəki ahàr gekʉli ke Melefit ni àtam gru, aɗaba gru ti agədavu. Melefit agray ti kâcakum daliya ti aɗaba kələŋ ga daliya ni awayay azləbay kʉli, amagray ti kîgʉm gəɗákani. Amazləbay kʉli ti ka fat ya ti Yezu Krist amaŋga ka haɗ kè eri ge mis a ɗek ni. Ku tamal kə̀bumi kìpʉm naŋ bi nəŋgu ni, kə̀bum kawayum naŋ. Ku tamal kə̀bumi kìpʉm naŋ nihi bi nəŋgu ni, kə̀bum kəfumki ahàr. Nahkay kə̀bum kəmərumvu dal-dal ; məmərvani nani àɓəlay dal-dal, maɓəlay gani mis tekeɗi tə̀ɗəmki ma koksah. Kə̀bum kəmərumvu ti aɗaba kə̀səruma Melefit amahəŋgay kʉli. Kə̀fumki ahàr ni ti azuhva nani.
10 Ahaslani ti ndam mahəŋgaray *pakama ge Melefit tàɗəba divi a lala, tawayay təsərkaba ahəmamam Melefit amahəŋgay mis ni ; tə̀sərkaba, tə̀ɗəmkia ma ka *sulum ge Melefit ya aməgri ana kʉli na. 11 *Məsuf ge Krist naŋ àbu akaba tay ; Məsuf gani nani àɗəfikia ana tay a ahəmamam Krist amacakay daliya, kələŋ gani Melefit amagray ti mîgi gəɗakani ni. Ndam mahəŋgaray pakama ge Melefit ni tàɗəba divi ga pakama gana lala, tawayay ti tə̂sər ere gani amagrakivu ti ananaw, mam amagravu ka sarta gani nani mam. 12 Melefit àɗəfiaba ma gani nana ana tay a, ay pakama gani nani Melefit àɗəmki ti ka tay ka tayani do, àɗəm ti azuhva kʉli. Lekʉlʉm kìcʉm pakama gani ti afa ga ndam ya tə̀hi *Ma Mʉweni Sulumani ana mis ni. Tə̀hi ana kʉli ti àna njəɗa ga Məsuf Njəlatani ; Məsuf gani nani ti Melefit àsləribiyu ana tay a huɗ melefit bu. Ku *məslər ge Melefit tekeɗi tawayay ti tə̂sər ere gani ya amagravu ni bilegeni.
Njəhaɗum akaɗa ge Melefit ya awayay ni
13 Azuhva zlam ge Melefit ya àgri ana kʉli ni ɗek ti slamalumvu kəlavaɗ ga məgri tʉwi. Njəhaɗuma gaŋ-gaŋ, jalumki ahàr ka *sulum ge Melefit ya aməgri ana kʉli ka sarta ya ti Yezu *Krist amaŋga ni ciliŋ. 14 Gəsumiki ma ana Bəŋ geli Melefit kəlavaɗ. Ahaslani ka ya ti kìcʉm *Ma Mʉweni Sulumani faŋ ndo ni ti kə̀bum kawayum magray zlam magədavani, ay nihi ti kə̀grum va ba. 15 Bay ya ti àdaba kʉli a ni ti naŋ njəlata ; nahkay ti lekʉlʉm day njəhaɗuma njəlata akaɗa gayaŋ na. Njəhaɗum njəlata a zlam ya kəgrum ni bu ɗek. 16 Aɗaba àbu məbəkiani nahkay hi, Melefit àɗəm : « Njəhaɗuma njəlata, aɗaba nu nə̀bu njəlata.* Levi 19.2. »
17 Ka ya ti kahəŋgalum Melefit ni ti kə̀bum kəhumi : « Baba. » Tamal kazalum naŋ nahkay ti ahàr àɗəm kə̂grumfəŋa aŋgwaz a, kânjəhaɗum àna sulumani ka ya ti kə̀bum a duniya bu ni. Aɗaba naŋ ti ècirkaba mis a do ; agray seriya ti ke tʉwi ga maslaŋa gani ya àgray ni. 18 Kə̀səruma Melefit àmbaya kʉli a zlam magədavani ya ti ata bəŋ gekʉli tə̀cahi ana kʉli ni ba. Àmbaya kʉli a ti àna siŋgu ahkay do ni àna gru do, aɗaba zlam nday nani ti tagədavu. 19 Melefit àmbaya kʉli a ti àna mimiz ga Yezu Krist. Mimiz gani nani ti naŋ àbu àna njəɗa àtam zlam ɗek. Krist ti naŋ akaɗa ga wur təmbak ya tisliŋi ana Melefit ni, naŋ njəlata dal-dal, zlam magədavani àfəŋ bi simiteni. 20 Wuɗaka Melefit àgraya məlaŋ a ti àsəra tʉwi ge Krist ya ara agray na àndava. Ay nihi məlaŋ ara andav wuɗak ti, àŋgazliaya ana kʉli a vay-vay ti mâhəŋgay kʉli. 21 Nahkay kəfumki ahàr ke Melefit, naŋ ya ti àhəŋgaraba Krist e kisim ba, àgray ti mis ɗek tâzləbay Krist ni. Kə̀fumki ahàr ke Melefit ti azuhva Krist gani. Kə̀bum kəfumki ahàr ke Melefit nahkay ti, kə̀səruma Melefit aməgri zlam sulumani ana kʉli.
22 Kìgʉma njəlatana aɗaba kə̀bum kəgəsumkabu ma ge Melefit, kə̀bum kawayum bəza ga məŋ gekʉli eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni daya. Nəhi ana kʉli nahəma, wayum tay àna huɗ bəlaŋ, kə̀mbrəŋum ba. 23 Kə̀səruma lekʉlʉm kə̀bum àna sifa mʉweni. Àvi ana kʉli ti mis do ; mis ti təmət. Àvi ana kʉli ti Melefit ; Melefit ti naŋ àbu àna sifa, àmət ɗay-ɗay do. Kìgʉm bəza gayaŋ ti àna njəɗa ga pakama gayaŋ ya àɗəm ni, sifa mʉweni ya àvi ana kʉli ni àndav ɗay-ɗay do. 24 Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi :
« Mis ɗek təmət akaɗa ge kʉzir ya ekʉli ni.
Maɓəlay ge mis ti akaɗa ga vay-vay ga zlam ni ;
tamal zlam ni èkʉlia ti vay-vay gani àdəgafəŋa.
25 Ay ma ga Bay geli ti anjəhaɗ ga kaŋgay-kaŋgayani,
àndav ɗay-ɗay do. Izayi 40.6-8. »
Ma ge Melefit gani nani ti Ma Mʉweni Sulumani ya ti kìcʉm ni.

*1:16 Levi 19.2.

1:25 Izayi 40.6-8.