Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Tesalonik enjenjeni ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Tesalonik enjenjeni ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1 ; 2.18). Ka ya ti àbəki wakita ni ti naŋ a Koreŋ ; àsləroru Timote a Tesalonik ; Timote àra àsləkabiya ti àhi ma ana Pol àki ka ndam Tesalonik, mək Pol àbikioru wakita ni ana tay (3.1-6 ; Tʉwi 18.5).
Bay ya ti àhi ma ga Yezu ana ndam Tesalonik enjenjeni ni ti Pol (Tʉwi 17.1-10). Pol àpəs afa ga ndam Tesalonik kay ndo, aɗaba ndam Zʉde tawayay təgəs naŋ (Tʉwi 17.5, 10) ; ere ye ti àgravu ni ahəli ahàr, awayay epi tay ga məvi njəɗa ana tay, ay àŋgət ahar gani ndo. Nahkay ti àbikioru wakita hini ana tay ga məvi njəɗa ana tay akaba ga macahi zlam ana tay.
Ka palahar ye enjenjeni ga pakama gayaŋ ni (1-3) Pol avi njəɗa ana ndam Tesalonik ya təfəki ahàr ka Yezu ni. Àhi ana tay Melefit àdaba tay eɗeɗiŋ eɗeɗiŋena : àɗafaki Melefit àdaba tay a ti njəɗa ga Məsuf Njəlatani ya àgray tʉwi e kiɗiŋ gatay bu ni (1.4, 6). Ku tamal mis ndahaŋ təgri daliya ana tay nəŋgu ni, Məsuf Njəlatani àbu agray tʉwi e kiɗiŋ gatay bu dal-dal (1.6). Pol àhi ana tay ahəmamam naŋ naŋani àgray tʉwi a Tesalonik ni : àgəski gəɗakani ga ndam ga Yezu weley weley do ɗek mâgray tʉwi akaɗa ga Pol ya àgray ni (2.1-12). Àhi ana tay awayay tay dal-dal, awayay mici ma gatay ni (2.17–3.10).
Pol àhi ana ndam Tesalonik tânjəhaɗ akaɗa ge Melefit ya awayay ni : leli day ahàr àɗəm mânjəhaɗ nahkay (4.1-12 ; 5.12-22). Àcahi zlam nahaŋ ana tay, àhi ana tay ku tamal mis ndahaŋ tə̀məta nəŋgu ni, ataŋgaba e kisim ba ka fat ya ti Yezu amaŋga ni ; ku tamal mə̀sər vaɗ gani do nəŋgu ni ataŋgaba eɗeɗiŋ eɗeɗiŋena (4.13–5.11). Nahkay ku tamal ndam ga Yezu təmət nəŋgu ni àhəli ahàr ana leli ba. A wakita hini bu ɗek Pol àhi ma ga vaɗ ga Yezu ya amaŋga ni ana ndam Tesalonik ni sak kay (1.10 ; 2.19 ; 3.13 ; 4.16 ; 5.23). Pol àɗəm Melefit amajəgay ndam gayaŋ ni, araŋa emijiŋkia tay ke divi a do, duk abivoru ana vaɗ ga Yezu ya amaŋga ni. A vaɗ gani nani ti leli ɗek aməmərvu dal-dal, aməgri sʉsi ana Melefit ana zlam gayaŋ ya àgri ana leli ni ɗek.
1
Sa ga Pol
Məbəki wakita hini ti nu Pol leli akaba Silas ata Timote. Məbikioru ti ana kʉli ndam ga Yezu ya *kacakalumvu a Tesalonik ni. Lekʉlʉm ti kə̀bum akaɗa mis bəlaŋ akaba Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu *Krist. Nday gani tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Manjəhaɗ ga ndam Tesalonik ya təfəki ahàr ka Yezu ni
Leli mə̀bu məgri sʉsi ana Melefit azuhva kʉli ɗek kəlavaɗ ; ka ya ti mahəŋgalay naŋ ni ti mə̀bu macali slimi ana kʉli. Mə̀mbrəŋ majalaki ahàr ke kʉli kè meleher ga Bəŋ geli Melefit do. Mə̀bu majalaki ahàr ti ka zlam gekʉli ya kəgrum ni : kə̀bum kəfumki ahàr ka Bay geli Yezu *Krist, nahkay kəgrumi tʉwi ; kə̀bum kawayum naŋ, nahkay kacakum daliya azuhva naŋ ; kə̀səruma aməgri zlam sulumani ana kʉli daya, nahkay kə̀bum keɓesʉm. Bəza ga mmawa, leli mə̀səra Melefit awayay kʉli, àdaba kʉli a, aɗaba ka ya ti mòru afa gekʉli, mə̀hi *Ma Mʉweni Sulumani ana kʉli ni ti, mə̀ɗəm ti àna ma ciliŋ do : màgray tʉwi ti àna njəɗa ge Melefit ya *Məsuf Njəlatani àvi ana leli ni daya ; àna njəɗa gani nani ti mə̀səra ma geli ya mə̀hi ana kʉli ni ti ma ge jiri eɗeɗiŋ. Kə̀səruma ahəmamam leli mànjəhaɗ e kiɗiŋ gekʉli bu, màgray tʉwi azuhva kʉli ni. Lekʉlʉm day kàmbatumkaba manjəhaɗ gekʉli a, ègia kəgrum zlam akaɗa geli ni, kəgrum zlam akaɗa ga Bay geli ni daya. Ka ya ti kə̀gəsumkabu ma ge Melefit ni ti lekʉlʉm kə̀bum kacakum daliya dal-dal ; ku tamal nahkay nəŋgu ni kə̀gəsumkabá àna məmərana. Àvi məmərani gani nani ana kʉli ti Məsuf Njəlatani. Ndam məfəki ahàr ka Yezu ka haɗ Mesedʉweŋ akaba ka haɗ Eseyi ni ɗek tàra tìcia ere gekʉli ya kə̀grum nahkay na ti nday day tawayay tagray akaɗa nani. Azuhva tʉwi gekʉli ya kə̀grum ni ti ndam Mesedʉweŋ akaba ndam Eseyi tìcia ma ga Bay geli a. Ay tìci ti nday ciliŋ do : ku eley eley do ɗek mis tìcia gekʉli ya kəfumki ahàr ke Melefit na. Nahkay ti ku mə̀ɗəmki ma ndo nəŋgu ni tìcia ma gana àndava. Mis tə̀bu təzlapaki ke leli, tə̀ɗəm lekʉlʉm kə̀gəsumkabá leli a lala. Tə̀ɗəm kə̀mbrəŋuma pəra, kàmbatumkaba majalay ahàr gekʉli a, kìgʉma ndam məgri tʉwi ana Melefit a daya. Kə̀səruma Melefit ti naŋ àbu àna sifa, naŋ Melefit eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni. 10 Nahkay kə̀bum kəjəgum sarta ga Wur gayaŋ ya amasləkabiya e melefit ba ni. Wur gayaŋ nani ti Yezu ; àməta mək àŋgaba e kisim ba, amahəŋgay leli. Nahkay ka fat ya ti Melefit aməzumki ɓəruv ke mis ni ti Melefit aməzumki ke leli do.