3
Ndam məbi slimi ana ndam ga Yezu
Ma goro ya nara nəɗəm ni ti ma ge jiri : tamal maslaŋa awayay migi bay *məbi slimi ana ndam ga Yezu ti àdəkiba tʉwi sulumana dal-dal. Ahàr àɗəm bay məbi slimi ana ndam ga Yezu ti mâla maslaŋa ya tə̀ŋgətfəŋa zlam magudarana do ni, wal gayaŋ bəlaŋ, àgray zlam kwaŋa kwaŋa do, mə̂bi slimi ana ahàr gayaŋ, mâjalay ahàr sulumani, mə̂gəskabu mirkwi, mîsliki macahi zlam ana mis, àvi vu gayaŋ ana zum ba, àgray tereŋgiz ba ; mâla kuɗufa, tàləgavu akaba mis ba, àɗəbay elimeni ba daya. Ahàr àɗəm mə̂sər məgəs huɗ ahay gayaŋ lala, mâcahi zlam ana bəza gayaŋ ti tə̂gəsiki ma, tə̂həŋgrioru ahàr ana haɗ. Nə̀ɗəm nahəma, tamal mis èsliki məbi slimi ana huɗ ahay gayaŋ koksah ti esliki məbi slimi ana ndam ge Melefit ni tata waw ? Tamal kəfumiyu bay məbi slimi ana ndam ge Melefit ti ahàr àɗəm kəzum maslaŋa ya ti àpəskia ka məfəki ahàr ka Yezu a ni. Aɗaba tamal kə̀zuma maslaŋa ya ti àpəski ndo na ti emiji zlabay mək Melefit aməgəs naŋ àna seriya akaɗa ya àgəs *Seteni ni. Maslaŋa ya ti awayay məbi slimi ana ndam ge Melefit ni ti ahàr àɗəm manjəhaɗ gayaŋ mâla sulumani, ti ku ndam ya tə̀fəki ahàr ka Yezu ndo ni day tə̂ɗəm naŋ mis sulumani ; do ni ti etindivi naŋ, amədiviyu ana Seteni a ahar vu.
Ndam ya təjənaki ndam ga Yezu ni
Ndam ya *təjənaki ndam ge Yezu ni day manjəhaɗ gatay mâla sulumani : tàgosay mis ba, tə̀vi vu gatay ana zum ba, tàɗəbay elimeni àna magray zlam magədavani ba. Tə̀mbrəŋ məfəki ahàr ka Yezu ba, tə̂jalay ahàr sulumani, kəlavaɗ tə̂gəskabu ma ge jiri ya Melefit àɗəfiaba ana leli a ni àna məɓəruv bəlaŋ. 10 Nahkay ka ya ti kədumiyu ndam ya təjənaki ndam ge Yezu ni ti ahàr àɗəm kə̂sərum manjəhaɗ gatay. Tamal manjəhaɗ gatay sulumani, mis tə̀ŋgətfəŋa zlam magudarani kà tay ga macalki tay a di do ni ti, dumiyu tay e tʉwi gani vu. 11 Wál ya təjənaki ndam ge Yezu ni day ahàr àɗəm manjəhaɗ gatay mâla sulumani, tə̀ɗəmki ma magədavani ke mis ba, tə̀vi vu gatay ana zum ba, tâgray tʉwi gatay àna jiri kəlavaɗ. 12 Bay məjənaki ndam ge Yezu ti ahàr àɗəm wal gayaŋ bəlaŋ, mâcahi zlam ana bəza gayaŋ akaba mə̂sər məgəs huɗ ahay gayaŋ lala. 13 Aɗaba ndam ya təjənaki ndam ge Yezu ni tamal tagray tʉwi gatay lala ti mis ɗek tazləbay tay. Nahkay nday gani aŋgwaz aməwər tay do simiteni, aɗaba tə̀bu təfəki ahàr ka Yezu *Krist, tə̀səra naŋ a lala.
Zlam maŋgahani ya Melefit àɗəfiaba ana leli a ni
14 Nəbukkioru wakita hini, ay nawayay nakoru nəmənjiyu kur wuɗak. 15 Ay tamal nìnjiyu weceweci ndo nahəma, àna ma goro ya nə̀bukki ni ti akəsər ahəmamam ahàr àɗəm tânjəhaɗ a huɗ ahay ge Melefit bu ni. Bay ga sifa ti Melefit ciliŋ ; huɗ ahay gayaŋ ni ti ndam gayaŋ ya *təcakalavu ni. Melefit àdəkiba tay ga məɗəm ma ge jiri a ; mis təsər jiri ge Melefit ti azuhva tay. Nahkay jiri ge Melefit ti akaɗa ahay ; ndam ge Melefit ti ni akaɗa medikedik ya akay ahay ni. 16 Ma maŋgahani ya Melefit àɗəfiaba ana leli a àki ka məfəki ahàr geli ka Yezu ni ti, mə̀səra ma gani nani ti ma ge jiri, àɓəlay dal-dal eɗeɗiŋ. Ma gani nani ti nihi :
Bay geli ègi mis hihirikeni,
*Məsuf Njəlatani àɗəm naŋ jireni,
*məslər ge Melefit tìpia naŋ a,
mis tə̀hia ma gana ana nday ya ti nday ndam *Zʉde do na,
mis ku eley eley do ka duniya tə̀fəkia ahàr a,
Melefit àzay naŋ, àfəkaɗ naŋ ka məlaŋ maslaɗani gayaŋ.