Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Koreŋ ye cʉ ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Koreŋ ye cʉ ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : àbəki ti Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1 ; 10.1). Àbəki ti ka sarta ya ti naŋ e Mesedʉweŋ, awayay akoru ka haɗ Eseyi ni (2.13 ; 7.5 ; Tʉwi 20.1-3). Àbiki ti ana ndam ga Yezu ya a Koreŋ ni ciliŋ do, àbiki ti ana ndam ga Yezu ya ka haɗ Eseyi ni ɗek daya (1.1 ; Koreŋ ti kəsa gəɗakani ga haɗ Eseyi).
Àbəki ti aɗaba ndam Eseyi ndahaŋ tə̀ɗəm Pol àgosa tay a : àɗəm awayay moroni afa gatay sak cʉ, mək àmbatkaba majalay ahàr gayaŋ a (1.15-16). A wakita hini bu ni ti Pol àhəŋgrifəŋ kà ma gatay ni ana tay : àɗəm naŋ zal asak ga Yezu, nahkay ti agray tʉwi akaɗa ge Melefit ya awayay ni, do ni ti akaɗa ga ndam ga duniya ya tawayay ni do (1–7). Ndam ga Yezu ya tagray ere ye ti Melefit awayay ni ti teɓesey macakay daliya tata ; kè eri ge mis ga duniya ti tìsli araŋa do, ay ku tamal nahkay nəŋgu ni maslaŋa ya ti agray ere ye ti Melefit awayay ni ti amərvu dal-dal àna njəɗa ge Melefit ya àvi ni.
Pol àhi ana ndam Eseyi tə̂slamalavu lala ti tîndiveriŋ majam siŋgu ga məjənay ndam ga Yezu ya a Zerʉzalem ni, (8–9). Èndeveriŋ wakita gayaŋ, àɗəm amoru afa gatay eɗeɗiŋ, àɗəm si tâmbatkaba majalay ahàr gatay na, tə̂slamalavu kwa : tamal tə̀slamalavu do ni ti amatraɓ tay, aɗaba naŋ zal asak ga Yezu eɗeɗiŋ. Aɗafaki naŋ zal asak ga Yezu eɗeɗiŋ ti macakay daliya gayaŋ ya àcakay ni (10–12).
A wakita hini bu ɗek Pol àɗəm tamal ndam ga Yezu tə̀bi àna njəɗa bi ti tə̂mərvu, aɗaba gedebi gatay gatayani ni avi divi ana Yezu ga məvi njəɗa gayaŋ ana tay (12.10). Yezu àhi ana ku way way do : « Sulum goro ya nəgruk ni ti eslʉk, aɗaba ka ya ti mis naŋ àbu gedebeni ni ti, ere ye ti agray ni ɗek agray ti àna njəɗa goro ciliŋ » (12.9).
1
Sa ga Pol
Nu Pol Melefit àdaba nu a, nu zal asak ga Yezu *Krist. Leli ata wur ga məŋ geli Timote məbiki wakita hini ana ndam ge Melefit ya *təcakalavu a Koreŋ ni, akaba ana ndam ge Melefit ɗek, nday ya ti tə̀bu a kəsa gərgərani bu ka haɗ Eseyi ni. Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu Krist tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Melefit naŋ àbu avi njəɗa ana ndam ya ti tə̀bu tagray daliya ni
Mə̂zləbum Melefit Bəŋ ga Bay geli Yezu *Krist ; kəlavaɗ məsi cicihi aɗaba naŋ Bəŋ geli, njəɗa day avi ana leli kəlavaɗ aɗaba naŋ Melefit geli. Ka sarta ya ti mə̀bu magray daliya lu ni ti avi njəɗa ana leli. Agray nahkay ti, ti leli day mə̂vi njəɗa ana mis ndahaŋ ya tagray daliya gərgərani ni ɗek bilegeni. Njəɗa gani nani ya ti məvi ana tay ni ti njəɗa ge Melefit ya àvi ana leli ni. Nəɗəm nahəma, Krist àgra daliya dal-dal, leli day magray daliya ti aɗaba leli ndam gayaŋ. Ay ku tamal magray daliya nahkay nəŋgu ni, Melefit avi njəɗa ana leli dal-dal aɗaba leli ndam ge Krist. Ka ya ti təgri daliya ana leli nahəma, mawayay ti kə̂ŋgətum njəɗa àna naŋ, ti Melefit mâhəŋgay kʉli. Ka ya ti Melefit avi njəɗa ana leli nahəma, mawayay ti lekʉlʉm day kə̂ŋgətum njəɗa gani ; nahkay ekislʉmki meɓesey daliya akaɗa geli ya ti meɓesey ni. Mə̀səra Melefit àmbrəŋ məgri sulum gayaŋ ana kʉli do ; nahkay mə̀səra ku tamal kəgrum daliya akaɗa geli ni nəŋgu ni, aməvi njəɗa ana kʉli akaɗa ya ti avi ana leli ni daya.
Bəza ga mmawa, mawayay ti kə̀sərumki lala : ndam ga haɗ Azi tə̀gria daliya ana leli a dal-dal àsaɓay. Daliya gani ya màgray ni àtam njəɗa geli, mə̀ɗəm amatamaba àna sifa do. Nahkay mə̀hi ana ahàr atara tabazl leli. Zlam nday nani àgrakivu ke leli ti, ti mə̀fəki ahàr ka njəɗa geli geleni ba, mə̂fəki ahàr ti ka njəɗa ge Melefit, aɗaba Melefit ti ahəŋgaraba mis e kisim ba. 10 Àhəŋgafəŋa leli kè kisim gani nana ti naŋ. Aməhəlaba leli e kisim ba keti. Məfəki ahàr geli ka naŋ, mə̀səra aməhəlaba leli a daliya ndahaŋ ba keti. 11 Lekʉlʉm day akəjənumki leli àna mahəŋgali Melefit ana leli. Mis kay atahəŋgala naŋ a ti emiciiki ana tay, aməgri sulum gayaŋ ana leli. Nahkay ti mis kay atəgri sʉsi daya.
Pol àmbata ahàr a
12 Zlam geli ya məmərvu àna naŋ ni ti nihi : mə̀səra a məɓəruv geli ba, manjəhaɗ geli akaba mis ti manjəhaɗ ge jiri àna huɗ bəlaŋ. Mànjəhaɗ akaba mis ɗek ti nahkay, ay akaba kʉli ti manjəhaɗ geli ni àtam geli ya mànjəhaɗ akaba mis ndahaŋ ni. Màgray nahkay ti, Melefit àwayay : màgray ti àna sulum gayaŋ ciliŋ, do ni ti àna məsər zlam ge mis do. 13 Nahkay məbiki ana kʉli a wakita geli ni bu ni ti ere ye ti kə̀bum kejeŋgʉm, kə̀bum kicʉm ni ciliŋ, do ni ti ma ndahaŋ do. Ma hini ya ti nəhi ana kʉli ni ti nawayay ti kîcʉmaba lala. 14 Nihi ti kìcʉma ɓal, ay ti ekicʉmaba lala : kislʉmki məmərvani azuhva leli akaɗa geli ya aməmərvu azuhva kʉli ka fat ya ti Bay geli Yezu eminjia ni.
15-16 Aɗaba nə̀səra zlam nana nahkay ti, akal wuɗaka nakoru e Mesedʉweŋ nahəma, nàwaya morona afa gekʉli a day, mək anasləkabiya eslina ti nàwaya maŋgana afa gekʉli a. Nahkay ti akal nə̀jənakia kʉli a sak cʉ, lekʉlʉm day akal kə̀jənumkia nu a, kə̀vumua zlam ga moroni ka haɗ *Zʉde a. 17 Ka ya ti nə̀hi ana kʉli anoru ni ti, nə̀ɗəm ma masakani aw ? Zlam ya ti nə̀ɗəm nagray ni ti nəjalaki ahàr akaɗa ge mis ya tə̀fəki ahàr ke Melefit do ni aw ? Afa gatay ti « Iy » ahkay do ni « Aha » ti zlam bəlaŋani. 18 Melefit ti naŋ jireni. Ere ye ti nəhi ana kʉli kè meleher gayaŋ ni jiri daya. Tamal nə̀ɗəma « Iy » ti, ba iy gani. Tamal nə̀ɗəma « Aha » day, ba aha gani. 19 Nə̀ɗəm nahkay ti aɗaba Bay ya ti nu, Silas akaba Timote mə̀ɗəmki ma, mə̀hi ana kʉli ni ti naŋ Wur ge Melefit, Yezu *Krist. Naŋ ti àɗəma « Iy » ti àɗəm « Aha » va do. Kwa ka mənjəki gani naŋ « Iy, » 20 aɗaba ere ye ti Melefit àɗəm amagray ni ɗek ti àɗəm « Iy, » àgra àndava ti azuhva Yezu Krist. Nahkay azuhva naŋ day leli mazləbay Melefit, məɗəm : « Iy, Melefit naŋ jireni. » 21 Bay ya ti avi njəɗa ana leli ti mə̀mbrəŋ divi ge Krist ba ni ti Melefit. Avi njəɗa ana kʉli ti kə̀mbrəŋum divi ge Krist ba ni ti Melefit gani. Bay ya ti àdaba leli ga məgri tʉwi a ni ti naŋ gani bəlaŋani ni. 22 Àvi Məsuf gayaŋ ana leli, àniviyu a məɓəruv bu ana leli ni ti naŋ ; nahkay mə̀səra leli ndam gayaŋ eɗeɗiŋ ; ere ye ti àgray ni aɗafaki ti aməvi zlam ya ti àɗəm aməvi ana leli ni ɗek daya.
23 Nu nàŋgoru afa gekʉli a Koreŋ do ni ti aɗaba nàwayay məgrikivu daliya ana kʉli do. Tamal ma goro hini ya nəɗəm ni jiri do ni ti Melefit mâkaɗa nu a ! 24 Nə̀ɗəm nahkay ti màwayay məgurki kʉli ka məfəki ahàr gekʉli ka Yezu do. Lekʉlʉm kə̀bum kəfumki ahàr lala, kə̀mbrəŋum do. Leli magrakabu tʉwi akaba kʉli ti, mawayay ti kə̂mərumvu sawaŋ.