Wakita ge Piyer ya àbəki ye cʉ ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Piyer ya àbəki ye cʉ ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Piyer zal asak ga Yezu ni (1.1). Àɗəm èpia vu ga Yezu ya àmbatvu ka həma na (1.16-18 ; Meciyʉ 17.1-7).
Àsəra, aməmət wuɗak (1.14) ; nahkay àbəki wakita ni ti ndam ga Yezu tâzay njəɗa gatay ɗek ga moroni kama kama àna manjəhaɗ sulumani, ti tìjikia ke divi a ɗay-ɗay ba (1.5-11). Àziaba azay slimi ana mis a, àɗəm mis ndahaŋ atara, atəcahi zlam magədavani ana ndam ga Yezu : ahàr àɗəm ndam ga Yezu tə̀gəskabu ma gatay magədavani ni ba (2). Mis ndahaŋ atəɗəm « Yezu àɗəm amaŋgaba, ay àŋgaba ndo timey. » Ay Piyer àɗəm kè eri ge Melefit ti vi dəbu ti akaɗa vaɗ bəlaŋ ; Melefit eɓesi ana mis, awayay ti tìjiji ba : Yezu amara eɗeɗiŋ eɗeɗiŋena, amagrafəŋa seriya kè mis a ɗek. Nahkay ahàr àɗəm məbumvu slimi ti ndam magudar zlam tìjiŋkia leli ke jiri geli a ba (3).
1
Sa ge Piyer
Nu Simu Piyer, nə̀bu nəbikioru wakita hini ana kʉli, nu bay məgri tʉwi ana Yezu *Krist, nu zal asak gayaŋ daya. Nəbikioru ti ana kʉli ya ti kəfumki ahàr ka Yezu kala-kala akaɗa geli ni. Məfəki ahàr gekʉli ni ti ajənaki kʉli dal-dal akaɗa ya ti ajənaki leli ɗek ni. Àgri zlam gani nani ana leli ti Yezu Krist, àgray ti àna jiri gayaŋ ; Yezu Krist ti Melefit geli, naŋ Bay mahəŋgay leli daya. Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli dal-dal akaba mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani mâtam ya ahaslani ni ti, aɗaba kə̀səruma Melefit akaba Bay geli Yezu a lala.
Manjəhaɗ ga ndam ga Yezu
Yezu *Krist àna njəɗa ge Melefit àvia zlam a ɗek ana leli a ti mə̂fəki ahàr lala, mânjəhaɗ àna sulumani gayaŋ daya. Àra àvia zlam nday nani ana leli a day kwa ti mə̀sər naŋ lala : àzala leli a, awayay ti leli ɗek mânjəhaɗ akaba naŋ a məlaŋ *njəlatani gayaŋ ni bu, awayay ti leli mâgray zlam sulumani akaɗa gayaŋ ni daya. Nahkay ti àvia zlam sulumana ana leli a ; zlam gani nday nani tàɓəlay dal-dal, tə̀tam zlam ndahaŋ ɗek. Kwa ahaslani day Melefit àɗəmbiya, àɗəm aməvi zlam gani nday nani ana leli. Àgray nahkay ti, awayay ti kâtamumfəŋa kà zlam magədavani ya tə̀bu a duniya bu, tigi eri ana mis na, awayay ti kânjəhaɗum akaɗa ge Melefit ni daya. Azuhva zlam nday nani ya Yezu Krist àgri ana kʉli ni ti zum njəɗa gekʉli ɗek ga manjəhaɗani akaɗa ge Melefit ya awayay ni. Kə̀bum kəfumki ahàr ka Yezu ; nahkay ti grum zlam sulumani daya ; kə̀bum kəgrum zlam sulumani ti sərum Melefit lala daya ; kə̀səruma Melefit a lala ti bumi slimi ana ahàr gekʉli daya ; kə̀bum kəbumi slimi ana ahàr gekʉli ti ɓesʉm zlam daya ; kə̀bum keɓesʉm zlam ti grum zlam ya ti Melefit awayay ni daya ; kə̀bum kəgrum zlam ya ti Melefit awayay ni ti wayumvu e kiɗiŋ gekʉli bu aɗaba lekʉlʉm kà məŋ gekʉli daya ; kə̀bum kawayumvu e kiɗiŋ gekʉli bu ni ti wayum mis ɗek daya. Tamal kə̀bum kəgrum zlam nday hini kəlavaɗ ti akəsərumkivu Bay geli Yezu Krist lala, tʉwi gekʉli ya kəgrumi ni akəmbrəŋum do, amoru kama kama. Ay maslaŋa ya ti àgray zlam nday hini do ni ti èpi divi do, atam ahar akaɗa ga zal wuluf ni. Ge Melefit ya àmbərfəŋa zlam magudarani gayaŋ ya àgrabiyu ahaslani na ti àgəjazlkia ahàr a.
10 Nahkay zla nahəma bəza ga mmawa goro ni, zum njəɗa gekʉli àkivu, aɗaba Melefit àdaba kʉli a, àzalay kʉli, awayay ti kânjəhaɗum nahkay. Tamal kə̀bum kanjəhaɗum akaɗa nani ti ekijʉmkia ke divi ge Melefit a ɗay-ɗay do. 11 Nahkay Melefit aməvi divi ana kʉli ga məhuriyani a Məgur ga Bay geli Yezu Krist vu, aməvi ana kʉli ti àna huɗ bəlaŋ. Yezu Krist ti naŋ Bay mahəŋgay leli, Məgur gayaŋ gani nani ti amanjəhaɗ ga kaŋgay-kaŋgayani.
12 Azuhva zlam nday nani ti kəlavaɗ nawayay məziaba azay slimi ana kʉli a kekileŋa. Ku tamal kə̀səruma zlam gana àndava, kə̀gəsumkabá jiri na lala nəŋgu ni nawayay nəziaba azay slimi ana kʉli a. 13 Ka ya ti nu nə̀bu àna sifa mba, nə̀mbərbu kʉli faŋ ndo ni ti, nəɗəm nəziaba azay slimi ana kʉli ka zlam gani nday nana ti àɓəlay, ti kânjəhaɗum eri. 14 Nə̀səra nu ti nara nəmbərbu kʉli wuɗak, akaɗa ga ma ga Bay geli Yezu Krist ya àhu ni. 15 Nazay njəɗa goro ɗek ga məziaba azay slimi ana kʉli a nahkay ti aɗaba nawayay ti ku tamal nə̀məta nəŋgu ni, zlam gani nday nani tàgəjazlki ahàr ke kʉli ɗay-ɗay ba.
Krist ti naŋ gəɗakani
16 Mə̀hia ana kʉli a ahəmamam Bay geli Yezu *Krist amara àna njəɗa gayaŋ a ni. Ma gani nani ya mə̀hi ana kʉli ni ti màŋgəhaɗi məhasl ahkay do ni majalay ahàr ge mis ana kʉli do : leli leleni mìpia naŋ àna eri geli a naŋ ti naŋ gəɗakani àtam mis ɗek. 17 Mìcia, Bəŋani Melefit àzləbay naŋ, àvi gəɗakani. Melefit ti naŋ gəɗakani àtam zlam ɗek ; dəŋgu gayaŋ àhənday, àɗəm ahkado : « Maslaŋa hini ti wur goro, nawayay naŋ dal-dal ; məɓəruv goro amərvu àna naŋ dal-dal.* Mənjay Meciyʉ 17.1-5 ; Mark 9.2-7 ; Lʉk 9.28-35. » 18 Dəŋgu gani nani ti leli leleni mìcia, àhəndabiyu e melefit bu ka ya ti leli mə̀bu akaba Yezu ka ahàr ga həma *njəlatani ni.
19 Nahkay ti məgəskabu ma ga ndam mahəŋgaray *pakama ge Melefit ya tə̀ɗəm ni lala. Kə̀bum kəbumi slimi ana ma gatay ya tə̀ɗəm ni lala ti àɓəlay, aɗaba ma gatay ya tə̀ɗəm ni ti akaɗa ge ceŋgel ya aslaɗay a məlaŋ ziŋ-ziŋeni bu ni. Gəsumkabá ma gatay na hayaŋ, duk abivoru ana məlaŋ maslani. Ka sarta ya boŋgur ya ge miledʉ ni aməcəlaya ni ti akəsərum zlam ni ɗek lala. Boŋgur ya ge miledʉ ni ti Piyer awayay aɗəmki ka Yezu. 20 Ay ti səruma zlam hini ya nəhi ana kʉli ni lala day : ma ga ndam mahəŋgaray pakama ge Melefit ya tə̀ɗəm ni akaba ya tə̀bəki a Wakita ge Melefit bu ni ti majalay ahàr ge mis hihirikeni do. 21 Ndam mahəŋgaray pakama ge Melefit tə̀zlapay ɗay-ɗay àna njəɗa gatay gatayani ndo ; àvi njəɗa gani ana tay ti tə̂həŋgri pakama ge Melefit ana mis ni ti *Məsuf Njəlatani.

*1:17 Mənjay Meciyʉ 17.1-5 ; Mark 9.2-7 ; Lʉk 9.28-35.

1:19 Boŋgur ya ge miledʉ ni ti Piyer awayay aɗəmki ka Yezu.