Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Tesalonik ye cʉ ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Tesalonik ye cʉ ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1 ; 3.17). Ka ya ti àbəki wakita ni ti bi naŋ a Koreŋ akaɗa gayaŋ ya àbikioru wakita ana ndam Tesalonik enjenjeni ni ; ahar gəɗakani ma ga wakita nday cʉeni ni ti ma bəlaŋ.
A wakita hini bu Pol àvi njəɗa ana ndam ga Yezu ya a Tesalonik ni keti : àhi ana tay ku tamal mis ndahaŋ təgri daliya ana tay nəŋgu ni tə̂mərvu, aɗaba daliya gani nani aɗafaki Melefit àgəskabá tay a (1.5). Àɗəm keti : Yezu amasləkabiya e melefit ba, amagrafəŋa seriya kè mis a ɗek, aməhəl ndam gayaŋ (1.5-10). Ay a Tesalonik ti mis ndahaŋ tə̀ɗəm Yezu àŋga àndava : Pol àɗəm ma gani nani ti ma ga malfaɗa ; si mis cuɗayani amaŋgazlava day kwa (2.1-11). Nahkay zla nahəma ndam Tesalonik ni tə̀mbrəŋ məfəki ahàr gatay ka Yezu ba (2.13-15).
A wakita gayaŋ ya àbikioru ana tay enjenjeni ni bu ni ti Pol àɗəm ku way way do mə̂ŋgəti zlam ana huɗ gayaŋ àna tʉwi ga ahar gayaŋ gayaŋani (1 Tesalonik 4.11). Ahalay day àhi ana tay tâhəɗakfəŋa kà ndam ya tagray masəfa na, aɗaba ndam nday nani tiwisiri ahàr ana mis (3.6-15).
1
Sa ga Pol
Məbəki wakita hini ti nu Pol leli akaba Silas ata Timote. Məbikioru ti ana kʉli ndam ga Yezu ya *kacakalumvu a Tesalonik ni. Lekʉlʉm ti kə̀bum akaɗa mis bəlaŋ akaba Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu *Krist. Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu Krist tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Melefit amagrafəŋa seriya kè mis a
Bəza ga mmawa, ahàr àɗəm mə̂gri sʉsi ana Melefit kəlavaɗ azuhva kʉli. Geli ya məgri sʉsi ni ti àɓəlay, aɗaba məfəki ahàr gekʉli ka Yezu àbu asagakivu. Mawayavani e kiɗiŋ gekʉli bu day àbu asagakivu dal-dal ; ku way way do e kiɗiŋ gekʉli bu awayay bəza ga məŋani dal-dal. Ka ya ti leli mə̀bu e kiɗiŋ ga ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa gərgərani bu ni ti leli mə̀bu mazləbavu ana kʉli, aɗaba mis təgri daliya ana kʉli gərgəri kay day keɓesʉm, kə̀mbrəŋum məfəki ahàr gekʉli ka Yezu do daya.
Lekʉlʉm kə̀bum kacakum daliya nahkay ti, aɗafaki Melefit amagrafəŋa seriya kè mis a ti àna jiri. Kacakum daliya gani nani ti aɗaba agur kʉli ti Melefit, nahkay daliya gekʉli ya keɓesʉm ni aɗafaki lekʉlʉm a Məgur gayaŋ bu eɗeɗiŋ. Iy, Melefit amagray seriya ti ge jiri : aməgri daliya ana ndam ya təgri daliya ana kʉli ni. Lekʉlʉm ya kacakum daliya ni Melefit amagray ti akəpəsumaba àna sulumana ; leli day aməpəsaba akaba kʉli a ka ahar bəlaŋ. Zlam gani nani amagravu ti ka sarta ya ti Bay geli Yezu amaŋgazlavu a huɗ melefit bu ni. Amaŋgazlava ti amaŋga akaba ndam məslər gayaŋ njəɗa-njəɗana. Ka ya ti amara ni ti amara àna aku mibefteni ga məgri daliya ana ndam ya tə̀sər Melefit do ni akaba ana ndam ya tə̀gəskabu *Ma Mʉweni Sulumani àki ka Bay geli Yezu do ni. Nday gani atəcakay daliya, Melefit amatraɓ tay ga kaŋgay-kaŋgayani. Amagray ti tânjəhaɗ driŋ driŋ akaba Bay geli. Bay geli ni ti njəɗa-njəɗani, anjəhaɗ a məlaŋ maslaɗani gayaŋ bu, ay ndam nday nani etipi naŋ do simiteni. 10 Zlam gani amagravu ti ka sarta ya ti amaŋga ni. Zlam gani amagravu ti, ti ndam gayaŋ tâzləbay naŋ ; ndam ya təfəki ahàr ni ɗek atəmərvu àna naŋ. Ka fat gani nani lekʉlʉm day akəlumkibu ka tay, aɗaba kə̀gəsumkabá pakama ya ti mə̀hi ana kʉli na.
11 Nahkay mə̀bu mahəŋgali Melefit ana kʉli kəlavaɗ, mawayay ti mâgray ti kîgʉm njəlata, ti kə̂ŋgətum sifa ya ti àzalakibiyu kʉli ni. Mawayay ti mə̂jənaki kʉli àna njəɗa gayaŋ ge mendeveriŋ zlam sulumani ya ti kawayum kəgrum ni ɗek akaba tʉwi ya kəgrum aɗaba kə̀fumkia ahàr a ni. 12 Tamal zlam nday nani àgrava ti mis atazləbay Bay geli Yezu azuhva kʉli, atazləbay kʉli azuhva naŋ daya. Zlam nday nani ti Melefit geli nday ata Bay geli Yezu Krist atagray àna sulum gatay.