3
Həŋgalumi Melefit ana leli
Bəza ga mmawa, zlam ya agəjəni, mawayay məhi ana kʉli ni ti nihi : həŋgalumi Melefit ana leli ti mis ndahaŋ kay tîci ma ga Bay geli, tə̂gəskabu lala akaɗa gekʉli ni. Həŋgalumi Melefit ana leli, ti ndam cuɗay akaba ndam magudar zlam tìsliki məgri araŋa ana leli ba, aɗaba mis ɗek tàwayay məgəskabu pakama ga Yezu do.
Bay geli ti tamal àɗəm agray ere gani ti agray eɗeɗiŋ, nahkay ti aməvi njəɗa ana kʉli, aməbi slimi ana kʉli ti *Seteni èsliki məgri araŋa ana kʉli ba. Leli day Bay geli naŋ àbu avi njəɗa ana leli ; àna njəɗa gani nani ti mə̀səra kə̀bum kəgrum ere ye ti mə̀hi ana kʉli grum ni, kama kama day akəgrum, akəmbrəŋum do. Nahkay ti manjəhaɗ gekʉli àhəli ahàr ana leli do simiteni.
Bay geli mə̂vi njəɗa ana kʉli ti kâwayum Melefit, kêɓesʉm daliya kəlavaɗ akaɗa ge *Krist ni daya ti.
Ku way do mâgray tʉwi
Bəza ga mmawa, məhi ma hini ana kʉli ti aɗaba leli ndam ga Bay geli Yezu *Krist. Məhi ana kʉli nahəma, kàhəɗakumfəŋoru kà bəza ga məŋ gekʉli ya tagray masəfa, tə̀gəskabu zlam ya ti leli màcahi ana kʉli ni do ni ba. Lekʉlʉm ti kə̀səruma lala, ka ya ti leli afa gekʉli ni ti màgray masəfa ndo. Nahkay zla nahəma, lekʉlʉm day grum akaɗa geli ni. Mə̀zum ɗaf afa ga maslaŋa ga sulum ndo, məlafat akaba məlavaɗ gani màgra tʉwi a, màmətaɓa, màcaka daliya day ti məŋgət ɗaf. Màgray nahkay ti aɗaba mawayay ti maslaŋa e kiɗiŋ gekʉli bu àcakay daliya ga magal leli ba. Leli ti misliki mihindiliŋ zlam kè kʉli azuhva tʉwi geli ya magray ni tata. Ay màgray nahkay ndo ni ti aɗaba mawayay məɗəfiki divi sulumani àtam nahaŋ ni ana kʉli, ti kə̂grum akaɗa geli ni. 10 Ka ya ti leli afa gekʉli ni ti mə̀hiva ana kʉli a, mə̀hi ana kʉli ahkado : « Tamal mis àwayay magray tʉwi do ni ti àzum zlam ba daya. »
11 Tə̀hi ana leli ahkado mis ndahaŋ e kiɗiŋ gekʉli bu tə̀bu tagray masəfa, tàgray tʉwi do simiteni, ma ya àcay tay ndo day kwa ti təhurviyu. 12 Məziaba azay slimi a ana nday nana, məhi ana tay àna njəɗa ga Bay geli Yezu Krist ahkado : ahàr àɗəm tâgray tʉwi lala, ti tə̂ŋgət zlam məzumani àna ahar gatay gatayani.
13 Bəza ga mmawa, lekʉlʉm zla nahəma grum tʉwi sulumani kəlavaɗ, kə̀mbrəŋum ba. 14 Tamal mis àwayay məgəskabu ma hini ya mə̀biki ana kʉli ka wakita ni do ni ti zlapumki, kə̀grum tʉwi ka ahar bəlaŋ ba, ti mimili mâgray naŋ. 15 Ay ti kə̀mənjumləŋ akaɗa naŋ zal ezir gekʉli ba ; zlapumi sawaŋ, aɗaba kekileŋa naŋ wur ga məŋ gekʉli.
Pol ahəŋgalay Melefit akaba agray sa
16 Bay geli àna ahàr gayaŋ mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani kəlavaɗ ti. Ku ahəmamam ahəmamam do nəŋgu ni mâgray nahkay, aɗaba bay ya ti avi manjəhaɗ sulumani ana mis ni ti naŋ. Bay geli mə̂ləbu akaba kʉli ɗek ti.
17 Abiki ma ga sa hini ana kʉli ti nu Pol, nu nuani àna ahàr goro. Ke mendeveriŋ ga wakita goro ɗek, nagray sa ti nu nuani àna ahar goro, nəbəki nahkay.
18 Bay geli Yezu *Krist mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli ɗek ti.