3
Ere ye ti amagravu ka mandav ga duniya ni
Səra lala : ka ya ti duniya amandav wuɗak nahəma, sarta gani emigi zləzlaɗa. Ka sarta gani nani ti mis etigi ndam eri, atawayay siŋgu, etiji zlabay, atəhi ana ahàr zlam gatay ya tagray ni ɗek ti zlam sulumani, etindivi Melefit, atəgəsiki ma ana ata bəŋ gatay do, atəgri sʉsi ana mis do, atamənjaləŋ ka zlam *njəlatani akaɗa zlam masakani, ku ndam ga huɗ ahay gatay day atawayay do, atəmbrəŋ mizirey mis do, atəɗəmki ma magədavani ke mis, atagray zlam ya ti məɓəruv gatay awayay ni ɗek atəmbrəŋ do, atəgri daliya ana mis kəlavaɗ, atawayay jiri do, atəsəkumoru mis, atəjalaki ahàr ka zlam ya tagray ni do, atəhi ana ahàr tə̀tam mis ndahaŋ ɗek ; atawayay zlam ya məɓəruv gatay awayay ni ciliŋ, atawayay Melefit do simiteni. Ndam nday nani ti atəɗəm nday ndam ya tazləbay Melefit ni, ay ŋgay Melefit naŋ àbu àna njəɗa ga məmbatikaba majalay ahàr ana mis a ti atəgəskabu va do. Ndam nday nani ti kə̀hurkiviyu ka tay ba. Mis ndahaŋ e kiɗiŋ gatay bu tə̀bu tagosay mis, təhuriyu a ahay vu afa ge mis, tesipet wál ya tə̀sər zlam do ni ; ègia akaɗa təki kəmbazl ana tay. Wál nday nani ti tə̀bu tagudar zlam dal-dal, təjalaki ahàr ka zlam gərgərani ya məɓəruv gatay awayay ni ciliŋ ; tə̀bu təcahay zlam kəlavaɗ, ay tìsliki məsər jiri ge Melefit koksah. A haslani ti ata Zenes nday ata Zembres * Ata Zenes nday ata Zembres ti, ndam Zʉde tə̀ɗəm nday ndam məsər zlam ga haɗ Ezip ka sarta ge Mʉwiz ni (mənjay Mahərana 7.11, 22). tàwaya macafəŋa Mʉwiz ga magray tʉwi ge Melefit a : nahkay day mis nday nani tawayay macafəŋa leli ga magray tʉwi ge jiri a ; majalay ahàr gatay ɗek magədavani, məfəki ahàr gatay ke Melefit ni ègia zlam masakana. Ay zlam gatay ya tagudar ni amazoru tay kama do, aɗaba mis ɗek atəsər nday ndam muru, akaɗa ga ata Zenes nday ata Zembres ya mis tə̀səra nday ndam muru ni.
Kə̀mbrəŋ ere ye ti kàcahay ni ba
10 Ay nak ti kə̀səra zlam ya nə̀cahuk na ɗek lala ; kə̀səra manjəhaɗ goro a, kə̀səra zlam ya nawayay nagray na, kə̀səra ahəmamam nəfəki ahàr ka Yezu na, kə̀səra ahəmamam neɓesey zlam na, kə̀səra ahəmamam nawayay mis na, kə̀səra nə̀mbrəŋ tʉwi goro do. 11 Kə̀səra daliya goro ya mis tə̀gru na akaba daliya ndahaŋ ya nə̀cakay na. Daliya gani nani ti nə̀cakay a Antiyos, a Ikoniyum akaba e Listir ; daliya weley ya nə̀cakay ndo ni weley, ku nə̀caka daliya emitena nəŋgu ni Bay goro àhəŋga nu a. 12 Səra, ku way way do awayay manjəhaɗani akaba Yezu Krist akaɗa mis bəlaŋ, azləbay naŋ lala ti, mis atəgri daliya. 13 Ay ndam cuɗay akaba nday ya ti tagosay mis ni kəlavaɗ atagudarkivu zlam ; etijiŋkia mis ndahaŋ ke divi a, nday day etijikia ke divi a. 14 Nak ti kə̀mbrəŋ zlam ya ti kàcaha, kə̀gəskabá àna huɗ bəlaŋ ni ba. Kə̀səra nday ya ti tə̀cahuk zlam na ; nahkay kə̀səra zlam gani nani ti zlam ge jiri. 15 Kwa nak a wur bu ni ti kə̀səra Wakita *njəlatani ge Melefit a ; wakita gani nani ti aɗəfukki divi ga majalay ahàr sulumani, nahkay Melefit amahəŋgay kur aɗaba kəfəki ahàr ka Yezu *Krist. 16 Pakama ya mədi ahàr a Wakita ge Melefit ni bu ni ɗek ti Melefit àvi majalay ahàr gani ana mis ga məbəkiani ; pakama ge Melefit ti ajənaki leli ga məɗəfiki zlam sulumani ana mis, ga maɗafaki zlam magədavani ti magədavani eɗeɗiŋ, ga mambatikaba majalay ahàr ana mis a, akaba ga macahi divi ge jiri ana mis. 17 Melefit àvi pakama gayaŋ ana mis ti mis gayaŋ lu mâslamalavu lala, mîsliki magray tʉwi sulumani weley weley do ɗek.

*3:8 Ata Zenes nday ata Zembres ti, ndam Zʉde tə̀ɗəm nday ndam məsər zlam ga haɗ Ezip ka sarta ge Mʉwiz ni (mənjay Mahərana 7.11, 22).