Tʉwi ga ndam asak ga Yezu
Ere ye ti məɗəmki ke Tʉwi ga ndam asak ga Yezu ni
Maslaŋa ya ti àbəki Tʉwi ga ndam asak ga Yezu ni ti àɗafay slimi gayaŋ a wakita ni bu ndo. Ku tamal nahkay nəŋgu ni, kwa ka mənjəki gani ndam ga Yezu ɗek tə̀səra àbəki ti Lʉk bay ya tàgrakabu tʉwi akaba Pol ni (2 Timote 4.11). Mə̀səra, bay ya ti àbəki Tʉwi ga ndam asak ga Yezu ni ti àbəki Ma Mʉweni Sulumani ge Lʉk ni day naŋ (Lʉk 1.1-4 ; Tʉwi 1.1).
A wakita ge tʉwi ga ndam asak ni bu ni ti Lʉk àŋgəhaɗ zlam ya àgravu ka sarta ya Melefit àzoya Yezu e melefit va àndava ni. Aŋgəhaɗ manjəhaɗ ga ndam ga Yezu ye enjenjeni ni : manjəhaɗ gani nani ti aɗəfiki manjəhaɗ sulumani ana leli (mazavu gani 2.42-47 ; 4.32-36). Àŋgəhaɗ ere ye ti Pol zal asak ga Yezu àgray ni ; nahkay ka ya ti mejeŋgey wakita ga Pol ni ti mə̀səra məlaŋ ya tə̀ɗəmki ma na. Wakita ge tʉwi ga ndam asak ga Yezu ni awəlkabu Ma Mʉweni Sulumani ni akaba wakita ga ndam asak ga Yezu ya tə̀bikioru ana mis ni, ti Wakita Mʉweni ge Melefit ɗek mîgi wakita bəlaŋ.
Ka 1.8 ti Yezu àhi ana ndam gayaŋ ni : « Akəgrumkua sedi a Zerʉzalem, ka haɗ Zʉde, ka haɗ Samari, ku kè sliri ga məlaŋ a ɗek. » Ma hini aɗəfiki ana leli ahəmamam Lʉk àslamalakabu wakita ni : ka mənjəki gani àŋgəhaɗ zlam ya àgravu a Zerʉzalem ni (1–7), mək àŋgəhaɗ zlam ya àgravu ka haɗ Zʉde akaba ka haɗ Samari ni (8–12) ; kələŋ gani àŋgəhaɗ zlam ya àgravu ka haɗ driŋ-driŋeni ni (13–28).
Lʉk àŋgəhaɗ pakama ndahaŋ ya ndam asak ga Yezu tə̀hi ana mis ni (mazavu gani 2.14-36 ; 10.34-43) ; nahkay aɗafay ahəmamam mə̂hi Ma Mʉweni Sulumani ana mis ni. Lʉk àŋgəhaɗ ma ga vu ga ndam asak ga Yezu ya tə̀ɗəm kè meleher ga ndam ge seriya ni (mazavu gani 4.8-12 ; 7.2-53). Azuhva pakama gani nani ti mə̀səra zlam ya ti ndam ga Yezu təgəskabu na lala.
A wakita ni bu ɗek Lʉk awayay aŋgəhaɗ zlam kal-kal akaba ere ye ti àgravu ni. Àɗafay slimi ga məlaŋ ndahaŋ ya ndam asak ga Yezu tòru ni, akaba slimi ga ndam ga ŋgumna ya tə̀di ahàr ana tay eslini ni. Ku ka ya ti ndam ga Yezu tìcivu ndo nəŋgu ni àŋgəhaɗ ma gani kal-kal akaba ere ye ti àgravu ni (15.1-2).
Lʉk àɗəm màgosay Məsuf Njəlatani koksah (5.1-11 ; 8.9-25). Aɗafay daliya ya ndam ga Yezu tə̀cakay ni (mazavu gani 5.40 ; 7.54-60). Ay aɗafay njəɗa ga Yezu ya àniviyu ana ndam ga Yezu ni daya. Àŋgəhaɗ tʉwi ga ndam asak ga Yezu ya tàgray àna njəɗa ga Məsuf Njəlatani ni (mazavu gani 2.1-12 ; 3.1-10). Nahkay mə̀səra, Yezu ti naŋ àbu àna njəɗa dal-dal, avi njəɗa ana leli daya.
1
Yezu aɗəm Melefit aməvi Məsuf Njəlatani ana ndam asak gayaŋ
Teyʉfil goro ni, nəbukki wakita nahaŋ keti. A wakita goro ya ti nə̀bukki enjenjeni ni bu ni ti, nàŋgəhaɗuka tʉwi ga Yezu ya àgray na akaba zlam ya àcahi ana mis na ɗek. Nàŋgəhaɗukaba ɗek kwa ka mənjəki ge tʉwi gayaŋ duk àbivu ana vaɗ ya ti Melefit àzoru naŋ agavəla na. Wuɗaka Yezu àcəloru agavəla nahəma, àhia ma ana ndam ya àdaba tay a, tìgia ndam *asak gayaŋ a ni. Àhi ana tay ere ye ti naŋ àwayay tâgray ni, àhi ana tay àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani. Àra àcaka daliya, àməta ti àŋgazlivu ana tay, àgra zlam a gərgəri ti tə̂sər naŋ àna sifa eɗeɗiŋ. A huɗ ga vaɗ kru kru faɗani bu àrəkia ka tay a sak kay, àhi ma ana tay àki ka *Məgur ge Melefit. A vaɗ nahaŋ Yezu naŋ àbu àzum zlam akaba tay nahəma, àhi ana tay ahkado : « Nə̀hia ana kʉli a, Baba goro aməvi zlam ana kʉli. Nahkay zla nahəma, kə̀sləkumaba a Zerʉzalem a ba, jəgum zlam gani ya ti aməvi ana kʉli ni. Zeŋ ti àbara mis àna yam a. Lekʉlʉm ti ni vaɗ ɓal kama Melefit *aməbaray kʉli àna Məsuf Njəlatani. »
Melefit azoru Yezu e melefit vu
A vaɗ nahaŋ nday tə̀bu akaba Yezu ti tìhindifiŋa ma, tə̀hi ahkado : « Bay geli, kara kagray ti ndam *Izireyel tə̂gur məlaŋ zlam gatay keti ti nihi hʉya aw ? » Àhəŋgarfəŋ, àhi ana tay ahkado : « Bay ya ti àfəkaɗ vaɗ gani akaba sarta gani ti Baba goro. Lekʉlʉm zla ti Melefit àvi divi ana kʉli ga məsərani ndo. Ay zla ti Melefit aməbəkiaya Məsuf gayaŋ ke kʉli a, nahkay akəgrumkua sedi àna njəɗa gayaŋ a. Akəgrumkua a Zerʉzalem, ka haɗ *Zʉde, ka haɗ *Samari, ku kè sliri ga məlaŋ a ɗek. » Yezu àra àhia ma nana ana tay a nahkay ti, nday tə̀bu tamənjaləŋ ti, Melefit àzoru naŋ agavəla a huɗ melefit vu, mək məguduŋguduŋ àŋgah naŋ, tìpi naŋ va do.
10 Yezu àra àsləka ti nday tə̀bu tamənjoru agavəla kekileŋa. Eslini mis cʉ məbakabu azana bəɗ-bəɗani tə̀rhərkia ka tay a, 11 tə̀hi ana tay ahkado : « Ndam Gelili, kəmənjumoru agavəla ti kamam ? Yezu gani kìpʉma naŋ a àdoru e melefit vu ti, amaŋga day akaɗa gayaŋ ya ti kìpʉm naŋ òru e melefit vu ni. »
Ndam asak ga Yezu tədaba mis ga məŋguyu a məlaŋ ga Zʉdas va
12 Ka sarta gani nani ti nday ka həma ya təzalay *Oliviye ni. Həma gani nani driŋ driŋ kay akaba Zerʉzalem do, àgray ezeweɗ kru. Nahkay nday nakəŋ tàsləka eslina, tàŋga a Zerʉzalem a. 13 Tòru tìnjʉa ti tə̀cəloru a ahay gatay ya tanjəhaɗviyu ni vu. Ahay gani nani ti ka ahàr ga ahay nahaŋ. Nday gani ti ata : Piyer, Zeŋ, Zek, Andre, Filip, Tumas, Bartelemi, Meciyʉ, Zek wur ga Alfe, Simu naŋ bəlaŋ ga ndam ya takaɗvakivu ka haɗ gatay ni, nahaŋ ni ti ni Zʉd wur ge Zek. 14 Nday ɗek tə̀bu təcakalavu kəlavaɗ akaba wál ndahaŋ, akaba Mari məŋ ga Yezu akaba bəza ga məŋ ga Yezu. Təcakalavu ti ga mahəŋgalay Melefit.
15 Àra àgra vaɗ a ɓal ti bəza ga məŋ geli tə̀cakalava, tàgray nday diŋ àna kru kru cʉ. Eslini Piyer ècikaba e kiɗiŋ gatay ba, àhi ana tay ahkado : 16-17 « Bəza ga mmawa, ahaslani Zʉdas naŋ bəlaŋ geli Melefit àdaba naŋ a ga magrakabu tʉwi akaba leli a, ay ti naŋ gani àɗəfikia divi a ana ndam ya tə̀gəs Yezu na. Àgray nahkay nahəma, kwa ahaslani Devit àɗəmkia ma ka naŋ a. Ma gani nani ti àɗəm àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani, àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu. Nahkay ahàr àɗəm ma gani nani si mâgravu kwa. »
18 Ga Zʉdas ya àɗəfiki divi ana mis ni ti àgudara zlam a. Tə̀vi siŋgu azuhva nani, mək òru àsəkum vədaŋ àna naŋ. Eslini naŋ nakəŋ àdəɗ a ma ma, huɗ gayaŋ ni àtəzkaba tuh, dindey gayaŋ ɗek àhəraya a dala va. 19 Ndam Zerʉzalem ɗek tàra tìcia zlam gana ya àgravu na ti, tə̀zalay vədaŋ nani Hakeldama, awayay aɗəmvaba àna ma gatay a ti dala ge mimiz.
20 Nahkay Piyer àhi ana tay : « Àbu məbəkiani a wakita ge Limis bu :
“Ti tə̂mbrəŋ ahay gayaŋ, ti maslaŋa ànjəhaɗvù va ba.” * Limis 69.26.
« Àbu məbəkiani keti :
“Ti maslaŋa nahaŋ mâzay məlaŋ gayaŋ ni, mâgray tʉwi gayaŋ ni.” Limis 109.8.
21 « Nihi nahəma, ahàr àɗəm mədumaba maslaŋa nahaŋ a. Maslaŋa nani ti ahàr àɗəm si naŋ e kiɗiŋ ga ndam geli ya tàɗəbay Bay geli Yezu ka ya ti leli mə̀bu masawaɗay akaba naŋ ni, 22 ànjəki ka fat ya ti Zeŋ *àbaray Yezu ni duk ànivoru ana vaɗ ya ti Melefit àzaba Yezu e kiɗiŋ geli ba, àzoru naŋ agavəla ni. Leli ti magrakia sedi ka maŋgaba ga Yezu a, nahkay ahàr àɗəm bəlaŋ gatayani mə̂hərkivaya ke leli a. »
23 Piyer àra àɗəma ma nana ti tə̀həl mis cʉ, bəlaŋ gani slimi gayaŋ Zʉzef, mis tə̀zalay naŋ Barsabas, slimi gayaŋ nahaŋ Zʉstʉs ; maslaŋa nahaŋ ni ti ni slimi gayaŋ Matiyas. 24 Eslini nday ɗek tàhəŋgalay Melefit, tə̀ɗəm : « Bay geli, nak kə̀səra ere ye ti àniviyu ana mis a məɓəruv bu na ɗek. Nahkay ɗəfiki maslaŋa ya kàdaba naŋ e kiɗiŋ gatay cʉeni hini ba ni ana leli. 25 Maslaŋa ya nak akadaba naŋ a ni ti, emigi zal asak a məlaŋ ga Zʉdas ni vu ga magray tʉwi gayaŋ. Zʉdas ti àsləkaba, àdoru ka məlaŋ gayaŋ nahaŋ zlam gayaŋ. » 26 Tàra tàhəŋgala Melefit a nahkay ti tàgraki ca-ca ka tay ti təsərkaba maslaŋa ya ti Melefit àdəkiba ni, mək àdəɗki ka Matiyas. Nahkay Matiyas nakəŋ ahurkiviyu ka ndam *asak kru mahar bəlaŋani ni.

*1:20 Limis 69.26.

1:20 Limis 109.8.