3
Melefit ahəŋgay mis ti ahəmamam ?
Lekʉlʉm ndam Galasi ti lekʉlʉm ndam muru ! Lekʉlʉm ti araŋa agray kʉli aw ? *Tàdarfəŋ Yezu *Krist kà təndal ti tə̀hia ma gana ana kʉli a, kìcʉma lala, kala kìpʉma àna eri gekʉli a. Nihi ti nawayay nihindifiŋa ma kè kʉli a bəlaŋ : Melefit àvi *Məsuf Njəlatani ana kʉli ti aɗaba kəɗəbum *Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni tək, day ti àvi ana kʉli ti aɗaba kə̀gəsumkabá ma àki ka məfəki ahàr ka Yezu na palam aw ? Lekʉlʉm ndam muru emiteni ti kamam ? Kə̀njumki ka məfəki ahàr ke Krist ti àna njəɗa ga Məsuf ge Melefit, nihi ti kəgrum tʉwi àna njəɗa ga vu gekʉli gekʉleni ti kamam ? Zlam àgrakiva ke kʉli a kay, ay zlam nday nani ti kə̀humi ana ahàr zlam masakani aw ? Zlam nday nani ti tìgi zlam masakani koksah ! Melefit naŋ àbu avi Məsuf gayaŋ ana kʉli, agray zlam magray ejep e kiɗiŋ gekʉli bu daya. Agray nahkay ti aɗaba kəɗəbum Divi gayaŋ ya Mʉwiz àbəki ni tək, day ti agray ti aɗaba kə̀gəsumkabá ma àki ka məfəki ahàr ka Yezu na palam aw ?
Ere ye ti àgrakivu ka Abraham ni
Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi : « Abraham àfəkia ahàr ke Melefit a, nahkay Melefit àɗəm naŋ mis jireni kè eri gayaŋ.* Mənjəkiani 15.6. » Nahkay ti ahàr àɗəm kə̂sərum nday ya ti tə̀fəkia ahàr ke Melefit a ni ti nday bəza huɗ ga Abraham. Kwa ahaslani Melefit àɗəm a Wakita gayaŋ ni bu nahkay hi : nday ya ti nday ndam *Zʉde do ni ti a vaɗ nahaŋ Melefit aməɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ azuhva məfəki ahàr gatay ni. Wuɗaka zlam nani ara agravu ti Melefit àhiaba ma gana ana Abraham a àndava. Àbu məbəkiani a Wakita gayaŋ ni bu nahkay hi : àhi « Anəgri sulum goro ana jiba gəgərani ɗek ti, anagray àna nak. Mənjəkiani 12.3. » Abraham àra àfəkia ahàr ke Melefit a ti Melefit àgria sulum gayaŋ a. Nahkay ku way way do tamal àfəkia ahàr ke Melefit a ti Melefit agri sulum gayaŋ akaɗa ya àgri ana Abraham ni.
10 Nday ya ti tə̀ɗəm taɗəbay *Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti Melefit mə̂ɗəm nday ndam jireni nahəma, Melefit etikwesl tay, aməwəl tay ɗek àna seriya sawaŋ. Aɗaba àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu ni nahkay hi : « Ahàr àɗəm ku way way do mə̂gəskabu pakama ya àbu məbəkiani a wakita hini bu ni ɗek, mâgray tʉwi àna naŋ kəlavaɗ, àmbrəŋ ba, do ni ti Melefit aməwəl naŋ àna seriya. Mimbiki 27.26. » 11 Mə̀səra maslaŋa ya ti Melefit àɗəm naŋ mis jireni kè eri gayaŋ aɗaba aɗəbay Divi ya ti Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni ti àbi. Aɗaba àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit ni bu nahkay hi : « Maslaŋa ya ti Melefit àɗəm naŋ jireni kè eri gayaŋ aɗaba àfəkia ahàr a ni ti, maslaŋa gani nani ti Melefit aməvi sifa. » 12 Nahkay divi ga wakita ge Mʉwiz akaba divi ga məfəki ahàr ke Melefit ti nday gərgəri. Àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu nahkay hi : « Maslaŋa ya ti àgəskabá ere ye ti àbu məbəkiani a wakita hini bu na mək agray zlam gani nani ɗek nahəma, Melefit aməvi sifa azuhva nani.§ Mənjay Levi 18.5. »
13 Ay leli ti màɗəbay Divi ya ti Mʉwiz àbəki ni ɗek do, nahkay akal Melefit etikwesl leli, awəl leli àna seriya. Ay *Krist àmba leli a ; Melefit àwəl naŋ àna seriya a kəla geli vu. Mə̀səra, àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu nahkay hi : « Maslaŋa ya ti *tàdarfəŋa naŋ kà təndal a ni ti Melefit ètikwesla naŋ a àndava.* Mimbiki 21.23. » 14 Yezu Krist àgray nahkay ti, àwaya ti nday ya ti nday ndam Zʉde do ni nday day tə̂ŋgət *sulum ge Melefit ya àgri ana Abraham ni ; atəŋgət ti nday ya ti tə̀bu akaba Krist akaɗa mis bəlaŋ ni. Ahaslani ti Melefit àɗəmbiya, àɗəm aməvi Məsuf gayaŋ ana mis ; àwayay məviani ti ana leli ya mə̀fəki ahàr ke Krist ni.
Melefit àwəlkabu pakama gayaŋ akaba Abraham
15 Bəza ga mmawa, nazay mazavu ga zlam ya ti mis tagray ni. Tamal mis ti ma gatay ɗek bəlaŋ tə̀wəlkabá ma gatay a ti, maslaŋa ya ti aɗəm ma gani ma masakani ahkay do ni eferkiviyu ma nahaŋ ni ti àbi. 16 Nahkay day Melefit *àwəlkabu pakama gayaŋ akaba Abraham, àhi : « Anəgruk sulum goro, anəgri ana wur huɗ gayak daya. Mənjay Mənjəkiani 12.7. » Ŋgay aməgri ana bəza huɗ gayaŋ ti àɗəm ndo : nahkay àɗəm aməgri ana mis kay do, ana mis bəlaŋ ciliŋ. Mə̀səra, àbu məbəkiani a Wakita gayaŋ ni bu nahkay hi : « Anəgri ana wur huɗ gayak. » Wur huɗ gayaŋ nani ti *Krist. 17 Ere ye ti nawayay nəɗəm ni ti nihi : Melefit àwəlkabá pakama gayaŋ ata Abraham a àndava. Vi diŋ diŋ faɗ àna kru kru mahkər ka ahàr gani day kwa ti àɗəfiki *Divi gayaŋ ana Mʉwiz. Ay pakama ya àhi ana Mʉwiz ni ti àzay məlaŋ ga pakama ya àwəlkabu ata Abraham ni koksah, aɗaba ere ye ti Melefit àɗəm amagray ni ti agray eɗeɗiŋ. 18 Tamal Melefit avi zlam ana mis ti azuhva tàɗəbay Divi ya ti Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni ti, àvi ana tay akaɗa gayaŋ ya àɗəmbiyu aməvi ana tay ga sulum ni do. Ay ti àgravu nahkay do, aɗaba Melefit àwəlkabá pakama gayaŋ akaba Abraham a, àhi : « Anəvuk zlam ga sulum. »
Melefit àɗəfiki Divi gayaŋ ana Mʉwiz ni ti kamam ?
19 Ay tamal nahkay ti kələŋ gani Melefit àɗəfiki *Divi gayaŋ ana Mʉwiz ni ti kamam ? Àɗəfiki ti, ti leli mə̂sər mə̀bu magudar zlam kè eri ge Melefit. Melefit àɗəfiki ti ga hayaŋani, duk àbivoru ana mara ga wur huɗ ga Abraham ya Melefit àɗəmkibiyu ma ni. *Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti *məslər ge Melefit tə̀hi, mək Mʉwiz day àhəŋgri ana ata bəŋ geli. Ndam Zʉde tə̀ɗəm pakama ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti məslər ge Melefit tə̀həŋgri. Ay mə̀di ahàr ana pakama gani a Wakita ge Melefit bu do. 20 Tamal maslaŋa àbu ahəŋgri ma ana mis ndahaŋ ni ti, ma ya ti ahəŋgri ni ti gayaŋ gayaŋani do. Ay ka ya ti Melefit àhi ma ana Abraham ni ti, naŋ naŋani àhi àna ma gayaŋ, do ni ti maslaŋa nahaŋ àhəŋgri ana Abraham do.
21 Ègia nahkay ti Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni ti awayay aɗəmvaba pakama ya àhibiyu ana Abraham ni ti pakama masakani aw ? Aha, nahkay do ! Tamal mis təŋgət *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni àna Divi ya Mʉwiz àbəki ni eɗeɗiŋ ti, akal Melefit aɗəm mis jireni ti azuhva pakama gani nani. Ay ti àgravu nahkay do. 22 Ere ye ti pakama ge Melefit àɗəm agravu eɗeɗiŋ ni ti nihi : mis a duniya bu ɗek tàgudara zlam a, tìsliki məmbrəŋani do ; tìgia eviɗi gana, akaɗa nday a daŋgay bu. Agravu nahkay ti Melefit awayay agri sulum gayaŋ ana ndam ya ti tə̀fəkia ahàr ka Yezu *Krist a ni. Sulum gani nani ti Melefit àɗəmkibiya ma ahaslana, mis təŋgət ti azuhva təfəki ahàr ka Yezu Krist, do ni ti tə̀ŋgət do.
23 Ahaslani ti divi ga məfəki ahàr ke Krist àbi faŋ bi. Ka sarta gani nani ti Melefit àjəgay leli àna Divi ya ti àɗəfiki ana Mʉwiz ni akaɗa leli a daŋgay bu. Ahətay sarta ya amaŋgazli divi ga məfəki ahàr ka Yezu Krist ana leli ni. 24 Nahkay Divi ya Mʉwiz àbəki ni ti ègia akaɗa ga maslaŋa ya abi slimi ana bəza ni. Melefit àvi ana leli ti, ahətay sarta ga Yezu Krist ya amara ni, ti mə̂ɗəm leli ya ti məfəki ahàr ka Yezu Krist ni ti leli ndam jireni. 25 Nihi ti Yezu Krist ènjia, leli mə̀bu məfəki ahàr. Nahkay ti tʉwi ga bay məbi slimi ana leli ni àndava ; Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni àbi àna njəɗa ga məgur leli va bi.
26 Lekʉlʉm ɗek kə̀fumkia ahàr ka Yezu Krist a, nahkay ti kìgʉma bəza ge Melefit a. 27 Lekʉlʉm ya *tàbaray kʉli àna slimi ge Krist ni ɗek ti kìgʉma akaɗa mis bəlaŋ akaba naŋ a. Kàmbatumkaba majalay ahàr gekʉli a, nihi ti kə̀bum kajalum ahàr akaɗa ge Krist ni. 28 Nahkay ku nak zal Zʉde, ku nak zal Gres, ku nak eviɗi, ku nak eviɗi do, ku nak zal, ku nak wal nəŋgu ni àgray araŋa do ; lekʉlʉm ɗek kìgʉma ka ahar bəlaŋ akaba Yezu Krist a akaɗa mis bəlaŋ. 29 Krist ti wur huɗ ga Abraham ; lekʉlʉm ndam ge Krist, nahkay ti lekʉlʉm day kìgʉma bəza huɗ ga Abraham a. Nahkay kə̀ŋgətuma *sulum ge Melefit ya àhibiyu ana Abraham, àhi « Anəvuk » na.

*3:6 Mənjəkiani 15.6.

3:8 Mənjəkiani 12.3.

3:10 Mimbiki 27.26.

§3:12 Mənjay Levi 18.5.

*3:13 Mimbiki 21.23.

3:16 Mənjay Mənjəkiani 12.7.

3:19 Ndam Zʉde tə̀ɗəm pakama ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti məslər ge Melefit tə̀həŋgri. Ay mə̀di ahàr ana pakama gani a Wakita ge Melefit bu do.