Wakita ya tə̀bikioru ana ndam Hebri ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ya tə̀bikioru ana ndam Hebri ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni àɗafay slimi gayaŋ ndo. Mis ndahaŋ tə̀ɗəm bi Pol, ay àbəki ma akaɗa ga Pol ya àbəki ni ndo. Ku tamal nahkay nəŋgu ni nday ya ti àslərikaboru wakita ana tay ni tə̀səra naŋ a (13.18), naŋ day àsəra Timote bay ya ti tàgrakabu tʉwi akaba Pol na (13.23).
Wakita hini ànjəki akaɗa wakita ya təslərikaboru ana mis ni do : anjəki ti akaɗa ga zlam ya təcahi ana mis ni. Si gwar ka mandav gani day kwa ti mədi ahàr ana pakama ya tə̀bəki akaɗa ga wakita ya təslərikaboru ana mis ni (13). Bi tə̀cahi zlam ana mis, mək tə̀bəki ka wakita ga məslərikaborani ana mis ndahaŋ.
Tə̀slərikaboru ti ana ndam Hebri ndahaŋ, ndam Zʉde ya tə̀gəskabá Yezu a ni. Tawayay təɗəfiki ana tay Yezu ti gəɗakani àtam məslər ge Melefit (1), àtam Mʉwiz (3 ; 4.1-13), àtam ndam maŋgalabakabu mis akaba Melefit ni ɗek (4.14-16 ; 5 ; 6 ; 7). Yezu day àŋgalabakabá leli akaba Melefit a, ay tʉwi gayaŋ ya àgray ni àtam tʉwi ga nday ndahaŋ ni simiteni : nday ti ahàr àɗəm tə̂həŋgri eri kəlavaɗ, ay Yezu ti àgray sak bəlaŋ, èslia hʉya (8 ; 9 ; 10). Ka sarta ya ti tə̀bəki wakita hini ni ti ndam maŋgalabakabu mis akaba Melefit ni tə̀bu tisliŋi zlam ana Melefit a Zerʉzalem, tə̀mbrəŋ ndo (10.11) ; tə̀mbrəŋ ti ka ya ti ndam Rom tèmbeɗkaba ahay gəɗakani ge Melefit a, ke vi 70 ga sarta geli ni.
Gwar ka mandav ga wakita gayaŋ ni maslaŋa ya àbəki ni àvi njəɗa ana mis, àhi ana tay ku tamal təcakay daliya nəŋgu ni tə̀mbrəŋ məfəki ahar gatay ka Yezu ba. Àzay mazavu ga ndam ge Melefit ya tə̀ɗəmki ma a Wakita ge Melefit ya ahaslani ni bu ni, àɗəm tə̀mbrəŋ məfəki ahàr gatay ke Melefit ndo (11) ; àɗəm ge Melefit ya atraɓ ndam gayaŋ ni àɗafaki awayay tay (12.1-12). Ay sak kay a huɗ ga wakita gayaŋ ni bu maslaŋa gani àziaba azay slimi ana mis a, àhi ana tay si tîci lala, tə̂gəskabu ma ge Melefit kwa ; do ni ti bi atəŋgət sulum ge Melefit ya awayay agri ana tay ni do (2.1-4 ; 3.7-19 ; 5.11–6.12 ; 10.19-39).
Ahàr àɗəm mə̂fəki ahàr ka Yezu, mə̂mbrəŋ zlam ndahaŋ ɗek. Aɗaba Yezu ti àtam zlam ndahaŋ ɗek : maslaŋa ya èpia Yezu a ni ti, èpia Melefit a àndava (1.1-4).
1
Wur ge Melefit ti naŋ gəɗakani
Ahaslani ti Melefit àhia ma ana ata bəŋ geli a sak kay, tə̀həŋgri ma gani ana mis ti ndam mahəŋgaray *pakama gayaŋ ni. Tə̀həŋgri ma ana tay ti àna divi gərgəri kay. Ay nihi ka sarta ga mandav ga məlaŋ ti Melefit àhia ma ana leli a, àhəŋgri ana leli ti Wur gayaŋ. Ka ya ti Melefit àgraya zlam a ɗek ni ti, àgraya ti àna njəɗa ga Wur gayaŋ ni. Melefit àfiyu naŋ a bay vu, nahkay aməgur zlam ɗek daya. Melefit ti naŋ gəɗakani dal-dal, aslaɗay məlaŋ akaɗa ga fat ni : tamal kìpia Wur gayaŋ na ti kìpia maslaɗani ge Melefit na ; ere ye ti Melefit naŋ àbu àna naŋ ni ɗek ti Wur ni day naŋ àbu àna naŋ. Pakama ga Wur ya àɗəm ni ɗek ti àna njəɗa dal-dal, akay məlaŋ ɗek àna njəɗa gani nani akaɗa ge medikedik ya akay ahay ni. Àslamali divi ana Melefit ga məmbərfəŋa zlam magudarani ge mis a ɗek. Àra àslamala ti òru ànjəhaɗ a huɗ melefit bu kà ahar ga ɗaf ge Melefit Bay ya agur zlam ɗek ni, a məlaŋ ga gəɗakani bu.
Wur ge Melefit ti naŋ gəɗakani àtam məslər ge Melefit
Melefit àzalay naŋ Wur gayaŋ ni ti, àwayay àɗəfiki ana leli Wur gayaŋ ni gəɗakani dal-dal, àtam *məslər ge Melefit ni. Wur ga bay ti naŋ gəɗakani àtam məslər gayaŋ do waw ?
Melefit àhi ana Wur gayaŋ nahkay hi :
« Nak ti wur goro, kani ti nawayay ti mis tə̂sər nu buk.* Limis 2.7. »
Ma gani nani ti Melefit àhi ana way e kiɗiŋ ga *məslər gayaŋ ni bu nahkay way ? Àbi ! Àɗəm keti :
« Kama kama ti mis atəsər nu bəŋani, naŋ day wur goro. 2 Semiyel 7.14. »
Ma gani nani ti àɗəmki ka məslər gayaŋ weley ? Àbi ! Nahkay day, ka ya ti Melefit àslərbiyu Wur gayaŋ bəlaŋ bəlaŋani ni a duniya vu nahəma, àɗəm :
« Məslər goro ɗek tâbəhaɗi mirdim, meleher ndiɓa ndiɓa ana haɗ. Limis 97.7 ; Mimbiki 32.43. »
Àki ka məslər ge Melefit ni ti àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi :
« Məslər ge Melefit ti ndam məgri tʉwi ;
aslər tay, takoru akaɗa ga aməɗ ya akəzlay ni, ahkay do ni akaɗa ga arəɗ ga aku ni.§ Limis 104.4. »
Ay àki ka Wur gayaŋ ni ti àbu məbəkiani nahkay hi :
« Nak ti Melefit ; kìgia Bay ga kaŋgay-kaŋgayana.
Nak kə̀bu manjəhaɗani e kʉrsi gayak bu ; kəgur məlaŋ ge jiri gani.
Kawayay magray jiri dal-dal ; magudar zlam ti kàwayay do simiteni.
Nahkay ti Melefit, Bay Melefit gayak, àhəndakuka amal a
ga maɗafakiani àdaba kur e kiɗiŋ ge mis ndahaŋ ba,
awayay ti kə̂mərvu dal-dal.* Limis 45.7-8. »
10 Àbu məbəkiani keti :
« Nak ti Bay gəɗakani, ka mənjəki ga zlam ɗek ti kàgraya haɗ a ;
kàgraya huɗ melefit àna ahar gayak a daya.
11 Zlam gani nday nani etiji, ay nak ti akələbu ga kaŋgay-kaŋgayani.
Zlam nday nani ti atagədavu akaɗa ga azana midigweni ni.
12 Ekelepekabu tay akaɗa ya telepekabu azana ya àgray tʉwi va do ni,
aɗaba etigi midigweni akaɗa ga azana ni.
Ay nak ti akambatvu do ; akələbu ga kaŋgay-kaŋgayani. Limis 102.26-28. »
13 Melefit àhi keti :
« Njəhaɗa gwar kà ahar ga ɗaf goro a, a məlaŋ ga gəɗakani ba.
Ndam ezir gayak ti anabəhaɗ tay kè meleher gayak
akaɗa ga zlam ga bay ya abəki asak ni, ti kə̂cəlki ka tay. Limis 110.1. »
Ma gani nani ti Melefit àhi ana way e kiɗiŋ ga məslər gayaŋ ni bu nahkay way ? Àbi ! 14 Məslər ge Melefit ti nday ɗek məsuf ya təgri tʉwi ana Melefit ni do waw ? Aslər tay ga məjənaki ndam ya ti àɗəm awayay mahəŋgay tay ni do waw ?

*1:5 Limis 2.7.

1:5 2 Semiyel 7.14.

1:6 Limis 97.7 ; Mimbiki 32.43.

§1:7 Limis 104.4.

*1:9 Limis 45.7-8.

1:12 Limis 102.26-28.

1:13 Limis 110.1.