Wakita ge Zek ya àbəki ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Zek ya àbəki ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Zek (1.1). Ndam məsər zlam tə̀ɗəm naŋ ti Zek zal asak ga Yezu, wur ga məŋ ge Zeŋ ni do, aɗaba bay Erot àkaɗa naŋ a (Tʉwi 12.2) : tə̀ɗəm bay ya àbəki wakita hini ni ti Zek wur ga məŋ ga Yezu ni (Galasi 1.19). Zek wur ga məŋ ga Yezu ni ti ègia gəɗakana ga ndam ga Yezu a Zerʉzalem a (Tʉwi 15.13 ; 21.18 ; Galasi 2.9).
Zek àbikioru wakita gayaŋ ni ana « dini kru mahar cʉeni medeveni ka haɗ gərgərani ni » (1.1). Dini kru mahar cʉeni ni ti nday ndam Zʉde, ay Zek àbikioru ti ana ndam ga Yezu (2.1) : Zek ti zal Zʉde, ànjəhaɗ a Zerʉzalem ; bi a majalay ahàr gayaŋ bu ndam ga Yezu ti ahar gəɗakani ndam Zʉde. Zek àzlapay ti akaɗa ga zal Zʉde ni : mazavu gani ka ya ti àɗəm Melefit Bay Njəɗa-njəɗani ni ti àzlapay àna ma Hebri « Sabaot » (5.4 ; mənjumiyu ka TOB).
Zek ti àsəra ma ga Yezu ya àcahi ana mis na lala : gurumkabu Zek 2.5 akaba Meciyʉ 5.3 ; Zek 3.10-12 akaba Meciyʉ 7.15-20 ; Zek 3.18 akaba Meciyʉ 5.9 ; Zek 5.2-3 akaba Meciyʉ 6.19-20 ; Zek 5.12 akaba Meciyʉ 5.33-37. Zek àhi ana ndam ga Yezu si tâgray tʉwi sulumani kwa : tamal mə̀fəkia ahàr ka Yezu a ti àɓəlay, ay ahàr àɗəm mâgray tʉwi àna məfəki ahàr geli ni (2.14-26). Pol àɗəm Melefit àɗəm leli ndam jireni kè eri gayaŋ ti azuhva tʉwi geli ya màgray ni do, Melefit àɗəm leli ndam jireni kè eri gayaŋ ti azuhva geli ya mə̀fəkia ahàr ka Yezu a ni ciliŋ (Rom 3.21-31). Pol àɗəm Melefit àɗəm Abraham ti mis jireni kè eri gayaŋ ti azuhva məfəki ahar gayaŋ, do ni ti azuhva tʉwi gayaŋ ya àgray ni do (Rom 4) : Zek ti ni àɗəm Melefit àɗəm Abraham mis jireni kè eri gayaŋ ti azuhva zlam ya àgray, àɗafaki məfəki ahàr gayaŋ ni (2.20-24). Ma ga ata Pol akaba Zek ni ti bəlaŋ, ay Pol àɗəm ahəŋgay leli ti Melefit ciliŋ, do ni ti tʉwi geli ya magray ni ti àhəŋgay leli do ; Zek ti ni àɗəm ahəŋgay leli ti Melefit ciliŋ, ay aɗafaki Melefit àhəŋga leli a ti tʉwi geli ya magray ni. Tamal màgray tʉwi sulumani àna njəɗa ga Məsuf ge Melefit do ni ti məsər Melefit àhəŋga leli a ti ahəmamam ?
Nahkay zla nahəma, a wakita gayaŋ ni bu Zek àvi sawari gərgəri kay ana ndam ga Yezu, àhi ana leli ahəmamam mânjəhaɗ àna sulumani ni. Si mə̂bi slimi ana ma gayaŋ ni lala kwa.
1
Sa ge Zek
Nu Zek bay məgri tʉwi ana Melefit nday ata Bay geli Yezu *Krist nəgri sa ana kʉli ɗek, lekʉlʉm dini kru mahar cʉeni medeveni ka haɗ gərgərani ni.
Melefit avi majalay ahàr sulumani ana ndam ya təfəki ahàr ni
Bəza ga mmawa, ka ya ti daliya ku weley weley do ɗek àca kʉli a nəŋgu ni mərumvu dal-dal. Aɗaba kə̀səruma daliya gekʉli ya kacakum ni ti aɗafaki kə̀bum kəfumki ahàr ke Melefit lala, kə̀mbrəŋum do. Nahkay akəzumkivu njəɗa gekʉli ge meɓesey daliya ni. Kìgʉma ndam ya teɓesey daliya na nahkay ti, zum njəɗa gekʉli ɗek ga moroni kama, ti kîgʉm ndam *njəlatani, ere ya ahəcikivu ana kʉli ge migi njəlatani ni ti àbi. Ay bi mis e kiɗiŋ gekʉli bu àsəra àjalay ahàr sulumani do ni ti, mîhindi afa ge Melefit, nahkay Melefit aməvi majalay ahàr sulumani ni. Aɗaba Melefit ti àgray sidʉk do, avi zlam ana ku way way do ɗek, àcafəŋa mis ge mihindiliŋ zlam a do. Ay tamal mis ehindi zlam afa ge Melefit nahəma, mə̂fəki ahàr Melefit aməvi ere gani eɗeɗiŋ, àjalay ahàr cʉ cʉ ba. Aɗaba maslaŋa ya ti ajalay ahàr cʉ cʉ ni ti naŋ akaɗa ga yam ya ti aməɗ adaɗay, aŋgoru àna naŋ gwar hi gwar hi ni. Maslaŋa gani nani ti ŋgay Bay geli aməvi zlam ti àhi ana ahàr ba simiteni. Aɗaba maslaŋa gani nani ti naŋ àbu ajalay ahàr cʉ cʉ, a zlam ya agray ni bu ɗek ti ambat majalay ahàr gayaŋ cepa cepa.
Ndam ge elimeni akaba ndam talaga
Tamal maslaŋa èsli mis kè eri ge mis ndahaŋ do, afəki ahàr ka Yezu ti ahàr àɗəm mə̂mərvu, aɗaba kè eri ge Melefit ti ègia mis gəɗakana. 10 Mis tamal elimeni gayaŋ àbu, afəki ahàr ka Yezu day mə̂mərvu, aɗaba Melefit àhəŋgoraya naŋ kələŋ a : mə̀səra bay ge elimeni ti aməmət akaɗa ga vay-vay ga zlam ya tadəgafəŋa ni. 11 Vay-vay tamal fat àvəɗia èviyeka ti adəgafəŋa, àɓəlay va do. Nahkay day bay ge elimeni aməmət ka ya ti naŋ àbu agray tʉwi ga maɗəbay elimeni gayaŋ ni.
Zlam ya ezligiyu mis a magudar zlam vu ni
12 Tamal mis acakay daliya, eɓesey, àmbrəŋ məfəki ahàr ka Yezu do nahəma, mə̂mərvu aɗaba tamal èɓesa nahkay ti Melefit aməvi *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni. Sifa gani nani ti Melefit àɗəmbiya aməvi ana ndam ya ti tawayay naŋ ni, aməvi ti akaɗa ya ti təvi zlam ana maslaŋa ya ti èhita mis ndahaŋ a ni. 13 Tamal mis awayay adiyu a magudar zlam vu ti ŋgay Melefit ezligiyu naŋ ti àɗəm ba. Aɗaba Melefit ti tìzligiyu naŋ a magudar zlam vu koksah, èzligiyu mis a magudar zlam vu do daya. 14 Ezligiyu mis a magudar zlam vu ti majalay ahàr ga maslaŋa gani nani, aɗaba majalay ahàr gayaŋ ni magədavani, agosay naŋ, azoru naŋ a magudar zlam vu. 15 Majalay ahàr gayaŋ magədavani ni àra èzligiya naŋ a zlam magudarani va nahəma, zlam magudarani gayaŋ ni eɗisl. Emiɗisla ti amakaɗ maslaŋa gani. 16 Bəza ga mmawa goro ni, nawayay kʉli ; nəhi ana kʉli nahəma, kàgosum ahàr gekʉli ba. 17 Zlam sulumani ya mis tədi ahàr ga sulum ni ɗek ti asləkabiya agavəla. Aslərbiyu ti Melefit ; naŋ gani àgraya zlam maslaɗana ɗek ; àcəlaya ahkay do ni àdiyu akaɗa ga fat ni do ; àmbrəŋ leli a məlaŋ ziŋ-ziŋeni bu do. 18 Àwayay ti mîgi bəza gayaŋ, mək mìgia àna pakama gayaŋ ge jiri ya àɗəm na. Mìgia bəza gayaŋ a ti, àhəl leli enji akaɗa ga hay ya tacal ni.
Kə̀bumi slimi ana ma ge Melefit ciliŋ ba ; grum tʉwi àna naŋ
19 Bəza ga mmawa goro ni, nawayay kʉli ; nahkay ti nawayay ti kə̂sərum zlam : ahàr àɗəm ku way way do mâwayay məbi slimi ana pakama, ay àzlapay ke weceweceni ba, àzum ɓəruv weceweci ba daya. 20 Aɗaba tamal mis àzuma ɓəruv a ti àgray tʉwi ge jiri kè eri ge Melefit do. 21 Nahkay zla nahəma, ahàr àɗəm mbrəŋum majalay ahàr gekʉli magədavani ɗek akaba tʉwi ya kəgrum ga cuɗay ni ɗek. Gəsumkabá pakama ya kìcʉm na àna məɓəruv bəlaŋ, aɗaba pakama gani nani ti njəɗa àfəŋ : Melefit ahəŋgay kʉli àna naŋ, akəŋgətum *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni àna naŋ tata.
22 Ay kàgosum ahàr gekʉli ba : kə̀bumi slimi ana pakama ge Melefit ciliŋ ba ; grum ere ye ti kìcʉm a huɗ gani bu ni daya. 23 Aɗaba tamal mis abi slimi ciliŋ, àgray ere ye ti èci a huɗ gani bu ni do ni ti, maslaŋa gani ti akaɗa mis ya ti àmənjaviya a kutrum va, 24 àmənjaviya ti asləka, mək vu gayaŋ ya èpi ni agəjazlki ahàr hʉya ni. 25 Ay *Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana leli ni ti mə̀səra araŋa àhəcakivu do, agray ti mìgi eviɗi ga zlam magudarani va ba. Nahkay tamal mis amənjaki ke Divi nani, agəskabu ɗek mək agray tʉwi àna naŋ ti Melefit aməvi məmərani azuhva nani. Ay ahàr àɗəm abi slimi, ma gani àgəjazlki ahàr ba ; ahàr àɗəm mâgroru tʉwi àna naŋ.
26 Tamal mis àɗəm naŋ mis ge Melefit mək azlapay kwaŋa kwaŋa ti agosay ahàr gayaŋ ; gayaŋ ya àɗəm naŋ mis ge Melefit ni ti ègia zlam masakana. 27 Maslaŋa ya ti naŋ mis ge Melefit eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ni ti anjəhaɗ njəlata kè eri ga Bəŋ geli Melefit, àgudar zlam do simiteni. Ere ye ti agray ni ti nihi : ajənaki bəza kuɗa akaba wál madakway ya təcakay daliya ni, acuhwafəŋa kà zlam magudarana ya ndam ga *duniya tagray na daya.