Pakama maŋgahani ya Melefit àhiaba ana Zeŋ a ni
Ere ye ti məɗəmki ka pakama maŋgahani ya Melefit àhiaba ana Zeŋ a ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a wakita ni ba : nani Zeŋ (1.1 ; 1.4 ; 1.9 ; 22.8). Kwa ka mənjəki gani ndam ga Yezu tə̀ɗəm Zeŋ nani ti Zeŋ zal asak ga Yezu, bay ya ti àbəki Ma Mʉweni Sulumani ge Zeŋ ni.
Àbikioru wakita ni ti ana ndam ga Yezu ya təcakalavu a kəsa adəskəlani bu ka haɗ Azi ni (kani ti, haɗ Azi ti ka haɗ Tʉrki). A vaɗ nahaŋ tə̀fiyu Zeŋ a daŋgay vu ka haɗ Patmos (Patmos ti haɗ gʉziteni a huɗ ga dəluv bu kà gəvay ga haɗ Azi) : ka ya ti naŋ àbu eslini ni ti Yezu àhiaba ma, àŋgazliaya zlam ya ti amagravu na. Kələŋ gani Zeŋ àbəki pakama ya ti èci ni akaba zlam ya èpi ni ka wakita.
Ka mənjəki ga wakita ni ti Zeŋ àɗəm ahəmamam Yezu àŋgazlivu ni : Yezu ti Bay gəɗakani àtam bəbay ndahaŋ ɗek ; agur zlam ɗek ; ku kisim ya ti akaɗ mis ni day agur (1). Kələŋ gani Zeŋ ahəŋgri ma ga Yezu ya àhiaba ni ana ndam gayaŋ ya təcakalavu a kəsa adəskəlani bu ni (2–3). Yezu àvi njəɗa ana tay, àləgia ana tay a daya : àhi ana tay tìjikia ke divi a ba. Ma gayaŋ ya àhi ana ndam nday nani ni ti, ku kani day ahi ana ndam gayaŋ ɗek.
Kələŋ ga pakama nani ti Zeŋ àŋgəhaɗ zlam ya Yezu àŋgazliaya ni (4–22). Pakama hini ti akaɗa pakama ndahaŋ ya mədi ahàr a Wakita ge Melefit mʉweni bu ni do : zlam ya ti Zeŋ àŋgəhaɗ ni ti zlam maŋgahani, àŋgəhaɗ ti àzay mazavu ga zlam : àɗəmki ma ka məslər ge Melefit àna mazavu ga boŋgur, àɗəmki ma ka ndam ga Yezu ya təcakalavu a kəsa gərgərani bu ni àna mazavu ge ceŋgel (1.20) ; àɗəmki ma ka Rom àna mazavu ga Babiloŋ, ahkay do ni ga wal hala (17.3-10) ; àɗəmki ma ke Seteni àna mazavu ga kurmbu, ahkay do ni ga gavaŋ (20.2) ; àɗəmki ma ka ndam ga Yezu àna mazavu ga məva ga Yezu, ahkay do ni ga kəsa njəlatani (21.2). Pakama nani ti akaɗa ga pakama ge Deniyel ya àbəki ni (Deniyel 7–12).
Ku tamal pakama nani ɗek zləzlaɗani nəŋgu ni, ahar gəɗakani mici tata : ka mandav ga duniya ti Yezu emihiti ndam ezir gayaŋ ɗek (19.11-21), mək ndam gayaŋ atanjəhaɗ akaba Melefit a məlaŋ sulumani bu ga kaŋgay-kaŋgayani (21–22). Ka sarta ge Zeŋ ya àbəki ma hini ni ti tə̀gria daliya ana ndam ga Yezu a dal-dal (2.10 ; 2.13 ; 6.9-11). Ma ge Zeŋ ya àbəki ni ti àvia njəɗa ana ndam ga Yezu a dal-dal, avi njəɗa ana leli daya.
1
Mənjəki ga ma ge Zeŋ
Wakita hini ti aɗafaki ere ye ti Yezu *Krist àhiaba ana ndam məgri tʉwi ana Melefit a ni. Melefit àhi pakama gani ti mə̂hi ana tay, ti tə̂sər ere ye ti amara magravu wuɗak ni. Nahkay zla ti Yezu Krist àslərbiyu məslər gayaŋ afa ga bay məgri tʉwi gayaŋ Zeŋ ga maɗafakiaba ere gani nana. Zeŋ àhi ere ye ti tə̀hi ni ɗek akaba ere ye ti èpi ni ɗek ana mis. Àhi ana tay pakama hini ti ma ge Melefit eɗeɗiŋ. Aɗafaki pakama gani ge jiri ti Yezu Krist. Maslaŋa ya ti ejeŋgi wakita hini ana mis ni ti mə̂mərvu, aɗaba ahəŋgri pakama ge Melefit ana tay. Nday ya ti təbi slimi, təgəskabu pakama gani məbəkiani ni day tə̂mərvu. Aɗaba sarta ga zlam gani ènjia wuɗak.
Zeŋ agri sa ana ndam məfəki ahàr ke Melefit a kəsa adəskəlani ni bu
Nu Zeŋ nəgri sa ana kʉli ndam ga kəsa adəskəlani ka haɗ Azi, lekʉlʉm ya kəfumki ahàr ke Melefit, kə̀bum *kacakalumvu ga mahəŋgalay naŋ ni. Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli, mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti ! Naŋ ti naŋ àbu kwa ahaslani, naŋ àbu nihi, naŋ amələbu kama daya. Naŋ ti naŋ àbu manjəhaɗani e kʉrsi gayaŋ bu e melefit bu. Məsuf adəskəlani gayaŋ ni tə̂gri sulum ana kʉli, tâgray ti kânjəhaɗumkabu àna sulumani daya. Məsuf nday nani tə̀bu kè meleher gayaŋ. * A majalay ahàr ga ndam Zʉde bu ni ti adəskəla ti lemerʉ maɓəlani àtam lemerʉ ndahaŋ ni ɗek. Nahkay ti məsuf adəskəlani ni ti aɗafaki tʉwi ge Melefit ya àgray a məlaŋ bu ɗek ni ti àɓəlay dal-dal. Yezu *Krist mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli, mâgray ti kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti. Naŋ ti ere ye ti aɗəm ni ɗek ma ge jiri. Bay ya ti àŋgaba e kisim ba enjenjena ni ti naŋ. Naŋ Bay ga bəbay ga duniya ni ɗek daya.
Yezu Krist ti mis ɗek tâzləbay naŋ azuhva gayaŋ ya àmət ni ti aɗafaki awayay leli. Àmət, mimiz gayaŋ àdəgaya ti ga məhəlaba leli a zlam magudarani geli ni ba. Naŋ Bay geli gəɗakani, àna tʉwi gayaŋ ni mìgia ndam gayaŋ a, agur leli. Àgray ti leli ɗek mìgia ndam *maŋgalabakabu mis akaba Bəŋani Melefit a. Nahkay ti mis ɗek tâzləbay naŋ, aɗaba njəɗa gayaŋ àbu, esliki məgur tay ga kaŋgay-kaŋgayani. Aya nahkay !
Mənjumoru, naŋ tegi ara e kiɗiŋ ga maklaɓasl ba, mis ɗek etipi naŋ.
Ku ndam ya tàtəhaɗ naŋ ni day etipi naŋ. Mənjay Zakari 12.10 ; Zeŋ 19.37.
Jiba ya ka məlaŋ ni ɗek etitʉwi azuhva naŋ.
Iy, amagravu ti nahkay.
Aya nahkay !
Bay Melefit àɗəm ahkado : « Bay ya ti ànjəki ka magray zlam ɗek ni ti nu. Bay ya ti emendeveriŋ zlam ɗek ni ti nu gani daya. » Naŋ ti naŋ àbu kwa ahaslani, naŋ àbu nihi, amələbu kama daya. Naŋ njəɗa-njəɗani, agur zlam ɗek.
Yezu àŋgazlivu ana Zeŋ
Àɗəm ma hini ti nu Zeŋ wur ga məŋ gekʉli. Leli ɗek ti mə̀bu ka ahar bəlaŋ akaba Yezu *Krist akaɗa mis bəlaŋ. Nahkay ti leli mə̀bum macakumkabu daliya ka ahar bəlaŋ, məgrumoru tʉwi geli ka ahar bəlaŋ, mə̀mbrəŋum do. Leli mə̀bu ka ahar bəlaŋ a Məgur ga Yezu bu, naŋ Bay geli daya. A vaɗ nahaŋ tə̀gəs nu, tòru àna nu ka haɗ Patmos e kiɗiŋ ga yam bu. Tə̀gəs nu ti aɗaba nə̀bu nəhi ma ge Melefit ana mis, nagrakia sedi ka Yezu a palam. 10 Nu nə̀bu eslini ti kà fat ga Bay geli nahəma, *Məsuf ge Melefit àgəs nu. Fat ga Bay geli ti fat ga ladi, aɗaba ka fat gani nani ti Yezu àŋgaba e kisim ba. Eslini nìci dəŋgu ga maslaŋa kələŋ goro, naŋ àbu ahənday kay kay akaɗa ge mezlelim ni. 11 Àhu ahkado : « Ere ye ti kipi ni ti bəki ka wakita, kə̂slərikaboru ana ndam məfəku ahàr ya tə̀bu *təcakalavu a kəsa adəskəlani ni bu : Efez, Simiriŋ, Pergam, Tiyatir, Sart, Filadelfi akaba Lewʉdisi ni. »
12 Nàra nìcia ma na ti nàmbatvu ge mipi maslaŋa ya ti azlapay ni. Nàra nàmbatva zla ti nìpi *ceŋgel adəskəla mabəhaɗkiani ka zlam ga gru agavəla. 13 Nìpi maslaŋa nahaŋ, àŋgazluvu akaɗa mis hihirikeni micikeni e kiɗiŋ ga zlam ya tə̀bəki ceŋgel ni bu. Maslaŋa gani nani ti àfakabu azana zəbalani cekw ka aləŋ ga asak, gugum məwəlani àna maslpara ga gru. 14 Məhər ga ahàr gayaŋ ni bəɗ-bəɗ talla, bəɗ-bəɗ gani àtama ge slʉzi a. Eri gayaŋ ni aslaɗay akaɗa ga aku ni. 15 Asak gayaŋ ni nduza akaɗa ga ara ya ti təzaya a aku ba ni, dəŋgu gayaŋ ni ahənday akaɗa ga yam ya ti acuhway kay a zalaka bu ni. 16 Boŋgur tə̀fəŋ a ahar ga ɗaf bu adəskəla, maslalam ahəraya a ma gayaŋ ba, ma ga maslalam ni cecʉeni məzumani. Meleher gayaŋ ni aslaɗay akaɗa ga fat wis-wiseni ni. 17 Nàra nìpia naŋ a nahkay ti nə̀dəɗ kà asak gani akaɗa nu məmətani. Naŋ ti ni àfəku ahar ga ɗaf gayaŋ, àhu : « Aŋgwaz àwər kur ba. Wuɗaka zlam ɗek ànjəki ti nu nə̀bu àndava ; ka mandav ga zlam ɗek day nu anələbu. 18 Bay ya ti naŋ àbu àna sifa ni ti nu ; nə̀məta mək nàŋgaba, nahkay ananjəhaɗ àna sifa ga kaŋgay-kaŋgayani. Nəgur kisim akaba məlaŋ ge *kisim daya. 19 Nahkay zla ti zlam ye kìpi ni ɗek bəki ka wakita : bəki ere ye ti naŋ àbu agravu nihi ni akaba ya ti ara agravu wuɗak ni ɗek. 20 Àki ka boŋgur adəskəlani ya kìpi a ahar ga ɗaf goro bu ni akaba àki ka zlam ga gru adəskəlani ga məbəki ceŋgel adəskəlani nahəma, ma maŋgahani gani ti nihi : boŋgur adəskəlani ni ti *məslər ge Melefit, təfi ahàr ana ndam goro a kəsa adəskəlani bu ni. Ceŋgel adəskəlani ni ti ni ndam goro ya *təcakalavu a kəsa adəskəlani ni bu ni.§ Məslər ge Melefit ya təfi ahàr ana ndam ga Yezu a kəsa adəskəlani bu ni : mis ndahaŋ tə̀ɗəm məslər ya afi ahàr ana ndam ga Yezu a kəsa nahaŋ bu ni ti mis hihirikeni ya təgur mesedi ni ɗek ; mis ndahaŋ ti ni tə̀ɗəm məslər ti, ndam ge mesedi ni ɗek akaba məslər məslərani ya àfi ahàr ana tay ni. Ay pakama ge Zeŋ ya abiki ana məslər ya àfi ahar ana ndam ge Melefit a kəsa nahaŋ bu ni ti, àhi ana ndam ga Yezu ya *tə̀cakalavu a kəsa gani nani bu ni akaɗa nday ɗek mis bəlaŋ. »

*1:4 A majalay ahàr ga ndam Zʉde bu ni ti adəskəla ti lemerʉ maɓəlani àtam lemerʉ ndahaŋ ni ɗek. Nahkay ti məsuf adəskəlani ni ti aɗafaki tʉwi ge Melefit ya àgray a məlaŋ bu ɗek ni ti àɓəlay dal-dal.

1:7 Mənjay Zakari 12.10 ; Zeŋ 19.37.

1:10 Fat ga Bay geli ti fat ga ladi, aɗaba ka fat gani nani ti Yezu àŋgaba e kisim ba.

§1:20 Məslər ge Melefit ya təfi ahàr ana ndam ga Yezu a kəsa adəskəlani bu ni : mis ndahaŋ tə̀ɗəm məslər ya afi ahàr ana ndam ga Yezu a kəsa nahaŋ bu ni ti mis hihirikeni ya təgur mesedi ni ɗek ; mis ndahaŋ ti ni tə̀ɗəm məslər ti, ndam ge mesedi ni ɗek akaba məslər məslərani ya àfi ahàr ana tay ni. Ay pakama ge Zeŋ ya abiki ana məslər ya àfi ahar ana ndam ge Melefit a kəsa nahaŋ bu ni ti, àhi ana ndam ga Yezu ya *tə̀cakalavu a kəsa gani nani bu ni akaɗa nday ɗek mis bəlaŋ.