Wakita ga Pol ya àbikioru ana Tit ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana Tit ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : nani Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1). Àbikioru ti ana Tit : Tit ti tàgrakabá tʉwi akaba Pol a (2 Koreŋ 8.16-24). Pol àwayay Tit dal-dal (2 Koreŋ 2.13 ; 7.6) ; ka sarta ya ti tàfaya Pol a daŋgay ba ni ti Pol àmbərbu Tit ka haɗ Kret ga məgur ndam ga Yezu ya tə̀bu eslini ni (1.5). Kret ti haɗ gəɗakani a huɗ ga yam bu, gwar ka haɗ Gres ; ka sarta ga Pol mis ndahaŋ tə̀ɗəm ndam Kret ti ndam magudar zlam, nday ndam malfaɗa daya ; ku zal Kret nahaŋ day àɗəm nahkay (1.12).
Pol àbikioru wakita hini ana Tit, awayay ti tâbakabu ahàr a Nikopolis (3.12) ; àbikioru ti ga məɗəfiki ahəmamam mâgray tʉwi ya àvi ni. Pol àɗəm ku tamal ndam Kret tə̀gəskabu ma gayaŋ do nəŋgu ni, si Tit acahi manjəhaɗ sulumani ana tay, aləgi ana tay, àmbrəŋ ba kwa. Pol awayay ti ndam Kret ya tə̀gəskabu Yezu ni tànjəhaɗkabu àna sulumani (1.6-9 ; 2), tə̀gəskabu ma magədavani ba (1.9-16 ; 3.9-11), tə̂həŋgrioru ahàr a haɗ ana ndam ga ŋgumna (3.1-2).
Ndam Kret ti tàɗəba divi magədavani ya ti məɓəruv gatay awayay na tə̀tam mis ndahaŋ ni, ay ku tamal nahkay nəŋgu ni Pol àɗəm ahaslani ti leli ɗek ndam magudar zlam akaɗa gatay ni ; Melefit àhəŋgay leli ti aɗaba mə̀sia cicihi a ciliŋ, do ni ti azuhva tʉwi geli ya màgray ni do (3.3-7).
1
Sa ga Pol
Abəki wakita hini ti nu Pol, nu bay məgri tʉwi ana Melefit, nu zal asak ga Yezu *Krist. Àslərbiyu nu ti nə̂jənaki ndam ya ti Bay Melefit àdaba tay a ni, ti tə̂fəki ahàr, ti tə̂sər jiri gayaŋ ni. Tə̀səra ti atanjəhaɗ akaɗa ge Melefit ya awayay ni, atəsər atanjəhaɗ kaŋgay-kaŋgay akaba Melefit eɗeɗiŋ. Melefit àɗəm kwa ahaslani, wuɗaka məlaŋ ànjəki ni : « Anəvi sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ana tay. » Naŋ ti àsəkaɗ malfaɗa ɗay-ɗay do. Sarta gayaŋ ya ti àfəkaɗ ni ènjia ti àɗəfiaba ma ga sifa gani nana ana mis a, ti tə̂ɗəmoru, tə̂hi ana mis ndahaŋ. Naŋ Melefit Bay mahəŋgay leli àhuva pakama nana ana nu a daya, ti nə̂hioru ana mis.
Nəbukki, Tit. Nak ti kìgia akaɗa wur ga huɗ goro a aɗaba leli cecʉeni məfəki ahàr ka Yezu Krist. Melefit Bəŋ geli nday ata Yezu Krist Bay mahəŋgay leli tə̂gruk sulum gatay, tâgray ti kânjəhaɗumkabu akaba mis àna sulumani daya ti.
Manjəhaɗ ga gəɗákani ga ndam ga Yezu
Nə̀mbərbu kur e Kret ti ga maslamalakabu zlam ya ti təgəjəni ni, akaba ga madaba mis a ti tîgi gəɗákani ga ndam ge *Krist a kəsa ga haɗ Kret ni bu ɗek, akaɗa ya ti nə̀huk ni. Maslaŋa ya ti egi gəɗakani ga ndam ga Yezu nahəma, ahàr àɗəm naŋ àbu maslaŋa ya tə̀ŋgətfəŋa zlam magudarana do ni : wal gayaŋ bəlaŋ, bəza gayaŋ day təfəki ahàr ka Yezu. Manjəhaɗ ga bəza ni day mâla sulumani, ti mis tə̂sər tə̀bi tàgudar zlam bi, ticiiki ma ana ata bəŋ gatay daya. Bay *məbi slimi ana ndam ga Yezu nahəma, mâla maslaŋa ya tə̀ŋgətfəŋa zlam magudarana do ni, aɗaba tʉwi ya agray ni ti ge Melefit. Naŋ nani ti àgray zlabay ba, àzum ɓəruv weceweci ba, àvi vu gayaŋ ana zum ba, àgray tereŋgiz ba, àɗəbay elimeni àna magray zlam magədavani ba daya. Àgəski nahəma, maslaŋa gani nani mə̂gəskabu mirkwi, mâwayay magray sulum, mâjalay ahàr sulumani, mâla jireni, mâla mis ge Melefit *njəlatani, mə̂bi slimi ana ahàr gayaŋ daya kwa. Ahàr àɗəm mə̂gəskabá pakama jireni kala-kala akaɗa ya ti màcahumi ana mis ni, àmbrəŋ ba. Nahkay ti emisliki məvi njəɗa ana mis ndahaŋ àna pakama sulumani nani ya acahi ana tay ni. Tamal mis tə̀gəskabu pakama sulumani hini do nahəma, naŋ gani emisliki məɗəfiaba ere ye ti tàgudar na ana tay a daya.
Ndam magosay mis
10 Kadaba gəɗákani ga ndam ge *Krist nana nahkay ti aɗaba mis tə̀bu kay tìci slimi do. Tagosay mis àna pakama gatay ya təɗəm kwaŋa ni. Ndam magosay mis nani ti ahar gəɗakani ndam *Zʉde ya tə̀ɗəm ahàr àɗəm mis *têkeley kʉɗi kwa ni. 11 Ahàr àɗəm kacafəŋa tay ga macahi zlam magudarani nani ana mis a, aɗaba tagudarikaba huɗ ahay ana mis a. Tagray nahkay ni ti ga məŋgəti zlam ana huɗ gatay gatayani ciliŋ, mimili àki ka tay bi. 12 Zal Kret nahaŋ tekeɗi àsəraba ere ye ti amara magravu na ti, àɗəm : « Ndam Kret tasəkaɗ malfaɗa kəlavaɗ, nday akaɗa ga zlam ge gili ndahaŋ ya tagray cuɗay ni, nday ndam masəfa, tənjələŋ ana zlam məzumani ciliŋ. » 13 Pakama gayaŋ ya àɗəm ni ti jiri eɗeɗiŋ. Nahkay ti ləgi ana tay kay kay, ti tə̂fəki ahàr ka Yezu ge jiri, 14 ti tìciiki məhasl ga ndam Zʉde ya ti taŋgəhaɗi ana tay ni va ba, ti tə̀bi slimi ana pakama ge mis ya tàwayay jiri do ni va ba. 15 Tamal mis məɓəruv gatay njəlata kè meleher ge Melefit nahəma, ere ye ti tagray ni day ɗek njəlata. Ay nday ya ti məɓəruv gatay njəlata kè meleher ge Melefit do, tə̀fəki ahàr do ni, ere ye ti tagray ni ɗek magədavani. Nahkay ere ye ti təjalaki ahàr ni ɗek magədavani daya : ku ka ya ti tagudar zlam nəŋgu ni tàgray mimili do. 16 Tə̀ɗəm ahkado tə̀səra Melefit a, ambatakani do zlam magudarani gatay ni aɗafaki tay, nday tə̀sər Melefit do. Tagray ere ye ti Melefit àwayay do simiteni ni, tìciiki slimi ana Melefit do. Nahkay ti tìsliki ka magray zlam sulumani koksah.