3
Mə̂mbrəŋ manjəhaɗ geli ya ahaslani ni
Tit, ziaba azay slimi ana ndam gayak a, ti tə̂həŋgrioru ahàr a haɗ ana gəɗákani ga ŋgumna ɗek, tîciiki ma ana tay, tə̂ləbu ndam maslamalavani ga magray tʉwi sulumani ɗek. Hi ana tay tə̀sivu ana mis ba, tàləgavu akaba mis ba daya, tânja kuɗufa sawaŋ, ti mis tə̂sər nday ndam məgri zlam sulumani ana mis ɗek kəlavaɗ. Hi ana tay nahkay, aɗaba ahaslani leli day endisl àniviyu ana leli bi, mìciiki slimi ana mis ndo, mìjikia ke divi sulumana. Zlam ya màwayay, àɓəlafəŋ kè leli ni ɗek ti mìgibiya akaɗa eviɗi gana. Mànjəhaɗbiya àna cuɗay a, màwayabiya zlam ge mis ya ègi eri ana leli na, mis tìzirabiya leli àki ka manjəhaɗ geli magədavani na, leli day mìziravabiya e kiɗiŋ geli ba. Ku tamal màgudarbiya zlam a nahkay nəŋgu ni, Melefit Bay mahəŋgay leli ni àŋgazliaya sulumana gayaŋ ana mis a ti tə̂sər naŋ àbu awayay tay. Àŋgazlay sulumani gayaŋ ti ahəmamam ? Àhəŋga leli a. Àhəngay leli ti aɗaba leli mə̀gribiya zlam sulumana aw ? Aha, nahkay do. Àhəŋga leli ga sulum a, aɗaba mə̀sibiya cicihi a palam. Àhəŋga leli a ti, àbarafəŋa zlam magudarana kè leli a. Àgray nani àna njəɗa ga Məsuf gayaŋ, nahkay mìwiva mʉwena, mə̀ŋgətuma sifa mʉwena daya. Məsuf nani ti Melefit àvia ana leli a àna huɗ bəlaŋ azuhva tʉwi ga Yezu *Krist Bay mahəŋgay leli ya àgray ni. Melefit àgray nahkay ti mə̂ŋgətum sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ; mə̀səra ara avi ana leli eɗeɗiŋ, aɗaba àgria sulum gayaŋ ana leli a, nahkay mìgia ndam jireni kè eri gayaŋ a.
Pakama hini ya nə̀ɗəm ni ti jiri eɗeɗiŋ. Nawayay ti kə̂həŋgri zuh, ti ndam ya ti təfəki ahàr ke Melefit ni tâkaɗvu àna magray zlam sulumani kəlavaɗ. Pakama nani ti àɓəlay, ajənaki mis daya. Ma ge gejewi masakani nahəma, kə̀hurviyu ba. Tamal tagraki gejewi ka ndam geli ya ti ahaslani ni ti kə̀hurkiviyu ba. Kə̀ləgumvu ba, kìhirʉmkivu àki ka pakama ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ba daya. Zlam nday nani tə̀zaya araŋa do, tə̀jənaki mis do daya. 10 Maslaŋa ya ti agray ti ndam məfəki ahàr ka Yezu ticirvu ni ti, hivù sak bəlaŋ àŋgəkivu ba. Tamal àmbrəŋ ndo nahəma, hikivu sak bəlaŋ keti. Ay tamal ècʉki va do ni ti, kàwayay ma akaba naŋ va ba. 11 Kə̀səra mis tamal àgra nahkay ti èjikia ke divi ge Melefit a àndava, naŋ bay magudar zlam. Magudar zlam gayaŋ ni aŋgazlavu vay-vay kè meleher ge mis, nahkay maslaŋa nani awəl ahàr gayaŋ gayaŋani.
Sa ga Pol
12 Nihi nahəma nə̀bu nəsləroru Artemas ahkay do ni Tisik afa gayak. Ka ya ti bəlaŋ gatayani eminjʉa nahəma, zəbiya njəɗa gayak a ga marana ti məbakabu ahàr a Nikopolis. Ka nu nahəma, ahar kusi ti nawayay manjəhaɗbiyani eslini. 13 Ka ya ti ata Zenas bay ge seriya ni nday ata Apolos atasləka afa gayak a atəsawaɗoru nahəma, jənaki tay lala, ti araŋa àhəci tay ba. 14 Ndam geli ya təfəki ahàr ka Yezu ni ahàr aɗəm nday day tə̂cahay magray zlam sulumani kəlavaɗ, ti tə̂jənaki ndam ya ti zlam àhəci tay ni. Tamal tagray nahkay ti atanjəhaɗ masakani do.
15 Ndam ya ti mə̀bu akaba tay ni ɗek tə̀gruka sa. Gri sa geli ana ndam ya təfəki ahàr ka Yezu, tawayay leli ni ɗek. Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli ɗek.