1 KORIN
1
Ngau Pol, Nanaranga rerenga-nao be ikilaia be Kristus Iesus ‘apostel’ ne upura ka taritokada Sostinis keru be ugere. Kam Nanaranga ‘sios’ ne Korin anua-lo ka kigere-kaming. Kam Kristus Iesus ara-nao be kila-ming dipura be ambe Nanaranga tamoata ne kusi-ming ratadi bokana kasoaki. Be kam tamoata be aine ege-ege kasoaki Tanepoa neda Iesus Kristus ara katugatugani be kakilakilai zaiza ka kigere-kaming. Kristus nge di be kita Tanepoa neda.
Tamada Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ngang-kaming.
Pol Nanaranga Iperui
Kam ambe Kristus Iesus ara-nao be Nanaranga marou ne tadokidoki-ba nge iang-kaming. Bokaibe izamaizama nge kam kanabe Nanaranga uperuperui. Maka ma Kristus-lo ka kana moarunga-lo kaboadu-tina. Be pile uia kapilepile be kaua moarunga kadokidoki. Kristus rangaka moarunga kirangaki be kalongo nge ambe kam iloming-lo dikaiboang. Bokaibe bong Tanepoa neda Iesus Kristus mangata ngapura kana be sakuli-o be karapurapungi nge Nanaranga marou ne moarunga nge kadokidoki-doi. Tago teke kadoki-pakai. Be masa ngaduma-kaming be kamakaikai-la nibe ngalako manubunganaba-nao. Bokai masa Tanepoa neda Iesus Kristus Bong ne biabia-o nge adoado-la kamasoaki be giriki tago teke omingo tealako ngapura. Maka ma Nanaranga maka ikila-kaming be Natu Tanepoa neda Iesus Kristus-lo kasoaki nge pilenga moarunga iememaki be dikalingolingo!
‘Sios’ Imasare-ramo
10 Taritokagu, Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be bokai uakoro-kaming: pile neming moarunga-lo nge kam moarunga kamasumoalamoala-doi. Bokai masa tago iboadu kamamasare-ramo be nem-nem kamasukoaki. Tekeming-tina bokana kamasukoaki be ilo-ming tekedia-doi be labu neming nge tekena-la.
11 Tarito, tamoata alu Koloe dara nena-lo nge mangata-tina diraia mara-ming nge edua pile alu dieno. 12 Bokainatuka mpile be kamakaua: Kam pile nem-nem be kaememaki. Tekem bokai kupile, “Ngau Pol tamoata ne.” Takaiam bokai kupile, “Ngau Apolos tamoata ne.” Be kaba takaia bokai kupile, “Ngau Pita tamoata ne.” Be kaba takaia bokai kupile, “Ngau Kristus tamoata ne.” 13 Nge baituka? Kristus ambe muku-muku kazirengi be uko-uko be kanangai ki? Pol ka kam kanabe kai kapalapala uauau-o imate ki? Bong Iesus ara-nao be rukua-ming dipura nge Pol tagataga ne kamapura kana ka rukua-ming dipura ki? Tago be tago-soasoa! 14 Nanaranga uperui ngau kam tago teke Iesus ara-nao be urukui! Krispus-la be Gaius ka uruku-diaru. 15 Bokaibe tago teke iboadu ngapile Iesus ara-nao be rukua-ming dipura be tagataga negu kamapura kana! 16 Moimoi tamoata takadi Iesus ara-nao be urukudi nge Stepanas-la dara ne zaiza. Ata alauri kaba be tamoata takadi urukudi nge tago ukaua. 17 Kristus tago inepia be ara-nao be mruku-kaming kana. Tago. Pile Uia ka mangata mrangaki kana ka inepia. Be tago pile tamoata kauangadi malaidi odio dieno ane be mangata mrangaki kana. Tago. Bokai umuzi masa Kristus matenga kai kapalapala uauau-o nge memaki be kaiboang nedi tago. Be matenga ngaedi nge ambe kalingodi tagotago bokana.
Kristus Ka Nanaranga Kaiboang Ne Be Kauanga
18 Bokaibe bokai kamakaua: tamoata maka ara-leuadi dapura kana kungidia-lo nge Kristus matenga kai kapalapala uauau-o nge ngaongao pile kaoa. Ata kita maka uketada dapura kana nge takaua nge Nanaranga kaiboang ne. 19 Maka ma Nanaranga ‘Buku’ ne bokai ipile,
“Ngau masa tamoata kauangadi malaidi nge kauangadi malaingadi mgamang. Be tamoata amangdi nge kauangadi mzageaki.” (Ais 29:14)
20 Bokai nge tamoata kauangadi malaidi masa inanga dalako? Be tamoata amangdi masa inanga dalako? Be tamoata pile lakuakadi be muleakadi diamang masa inanga dalako? Nanaranga ambe bokai itiking-kita: Kateka ngae kauanga malaidi nge ngaongao pile kaoa. 21 Maka ma Nanaranga ambe kauanga malaidi ane be itaguraki be tamoata nedia-la kauangadi malaidi ane be iaka-boangdi be tagona-tina iboadu Nanaranga dakauataki. Ata Nanaranga ambe ilo itekenanai be “pile ngaongaodi” keka mangata kirangarangaki ane be tamoata maka lama diuni nge iuketidi. 22 Ungguma Iuda kilala kaiboangdi direretaki be ono dakaua kilala kaiboangdi ngaedi nge Nanaranga-lo ka dipura ki tago. Be ungguma Grik nge kaua malaidi dilelelei. 23 Ata keka Kristus kai kapalapala uauau-o imate ka kirangarangaki. Bong ungguma Iuda pile ngaedi dalongo nge dapile nge pile ngaedi nge zala dionono. Be bong ungguma Grik dalongo nge dapile pile ngaedi nge boangboangdi. 24 Ata kita maka Nanaranga ikila-kita Iuda be Grik nge takaua pile ngaedi ka Kristus. Be Kristus ka Nanaranga kaiboang ne be kaua ne malaidi. 25 Maka ma kana maka suri Nanaranga ngaonga bokana nge ka tamoata kauangadi malaidi nge iuasadia-tina. Be kana maka suri Nanaranga poasanga bokana nge tamoata kaingadi iuasadia-tina.
26 Tarito, kam tamoata bakarairai kaoa be Nanaranga ikila-kaming nge neming-la ilo-ming dang-kaming. Kateka mata tatagadi nge kam teke-tina-teke ka kauakaua-ming, be teke-tina-teke ka ara-ming otioti be teke-tina-teke ka anua neming-lo tama-ming natudi. 27 Ata Nanaranga itaguraki be kana ngaongaodi kana kateka-o rangakadi dipura nge idoki be ono tamoata kauakauadi iaka-maiadi. Be kana maka kateka-o kaingadi tagotago ka idoki be ono tamoata kaiboang nedi otioti iaka-maiadi. 28 Kana maka kateka tamoata dipilepile aradi tagotago be disegesegeaki be dirarangaki tagotagodi ka Nanaranga ne bokana inangadi. Nge ono kana maka kateka tamoata dirangaki aradi bibia-tina nge ngagamang kana ka bokai imuzi. 29 Bokai masa tago teke iboadu Nanaranga mata-nao nena-la ngaraketukai. 30 Ata Nanaranga ambe Kristus Iesus zaiza itekenana-kaming, be itaguraki be Kristus nge ambe kaua neda bibia bokana inangai. Maka ma Kristus-lo ka Nanaranga mata-nao tado, be ngaia-lo ka Nanaranga tamoata be aine ne kusida ratadi tapura, be ngaia-lo ka Nanaranga izaza-kita be irubetaki-kita. 31 Bokaibe Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana tamuzimuzi, “Tamoata naita ngaraketukai kana nge Tanepoa kana iemaki ka ngaraketukangaki.”