1 PITA
1
Ngau Pita, Iesus Kristus ‘apostel’ ne ka ugere. Be nge kam Nanaranga tamoata be aine ne, nena-la be ne bokana inanga-kaming, be ege-ege kalako be akerenga-ming bokana Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia be Bitinia kaba-lo kasoaki ka ugere-kaming. Tamada Nanaranga ka matamata isi kateka tago iemaki be nena-la be inanga-kaming be inem-kaming be Iesus Kristus kamatagatagai kana. Be Oli Spirit ka kusi-ming iaka-ratadi be Iesus Kristus daraka ane be iasaki-kaming be kagoaza.
Nanaranga marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne iboadu kam-lo dakauri-tina.
Rapu Moauriuri Ieneno
Tanepoa neda Iesus Kristus Nanaranga ne be Tama ara tarakeaki! Maka ma Nanaranga ilo itagakita-tina. Ilo-taga ne ngaedio ka Iesus Kristus mate-lo be imarangaki, be ono moauriuri-la soaki oauoau nge iang-kita. Bokaibe kita nge tasakuli be iloda moarunga ono tanangalako be tarapurapungi. Be kita ambe aburoda ditungtungra be Nanaranga marou ne kaniadi kokoko nge tadoki kana be tarapurapu. Marou kaniadi kokoko nge lang anua-lo inanga-kita be dieno, be tago iboadu dagoala ki damoapuru ki daleua. Lama kauni bokana ka Nanaranga kaiboang ne aurukadia-lo kasukoaki, be daoioiaki-kaming nibe bong ono ngauketi-kaming be ngamuleaki-kaming kana nge dapura. Be kana ngaedi masa bong manubunga-nao be mangata ngananga.
Bokaibe kana ngaedi nge suri-ming dauiataki. Moimoi kaituka-tina masa uanana tago sasalaga ilo-ming danodo, bakara toitoi kokoko-tina moatubu nedi kadokidoki. Moatubu kadokidoki nge ono toia-ming dipurapura lama unianga-ming nge kalingodi ki tago. Lama unianga-ming ngae nge ‘gol’ zazanga ne iuasadi. ‘Gol’ maka iboadu gamana ngapura nge eoa-lo bolu bokana moamoara ipurapura be izaraka ipurapura be ono kaua ngapura nge ‘gol’-tina ki tago. Bokaibe lama unianga-ming nge ‘gol’-la bokana toia ngapura kana. Bokai masa iboadu kamakai be toitoi kamadokidoki. Be bong biabia ono Iesus Kristus mangata ngapura kananao masa ara-ming rakeakadi dapura, be ara atabalabala-tina kamadoki, be muaka bibia ania-ming dapura. Moimoi Kristus tago kate, ata karereretaki. Be tagona-ra kate, ata lama kaunani. Bokaibe suri-uia neming dilaba-tina. Suri-uia ngaedi nge dilaba-tina, be tago iboadu aoa-dalo tarangaki. Maka ma kam ambe lama unianga labu ne ka kadokidoki! Lama unianga labu ne nge Nanaranga ngauketi-kaming be ngamuleaki-kaming kana.
10 Toira be ‘propet’ dipile Nanaranga masa lumaluma ne ngang-kaming. Lumaluma ne nge bokai: Nanaranga masa Natu nganepi be ngamate be ono ngauketi-kaming. Bokaibe ‘propet’ toirairadi nge pile ngaedi labudi dilelei-tina uia be dakauatina-uia 11 bong ngatanao masa kana ngaedi dapura, be baituka be dapura. Be toira be Iesus Oli Spirit ne ilodia-lo isoaki ka bong ono Kristus alauri sururu bibia ngadoki be ara bibia ngadoki kana nge isikengkengtaki. 12 Be nge Nanaranga ka ‘propet’ toirairadi mangata bokai iradi malipi diememaki nge tago di kana ka diememaki. Tago! Nge kam tamoata be aine kaituka kasoaki kana ka malipi ngaedi diememaki. Maka ma kam ambe tamoata Pile Uia dieluaki nge aoa-dialo kana ngaedi dirarangaki be kalongo. Oli Spirit lang anua-lo be nepiaria ipura nge kaiboang nena-lo ka Pile Uia ngae ege-ege rangaka ipurapura. Kana-tina ngaedi ka Nanaranga ‘enzel’ ne dalongo be labudi dakauataki kana direre, ata tago.
Tamoata Lama Diuni Baituka Dasukoaki
13 Bokaibe ilo-ming kama-moataungaki be bokainatuka muku kamamuzi: ilo-ming kauakaua be kaba kamaitaita uia. Be ilo-ming ere-moarungadi nge marou kamadoki kanana-lo kamanangalako be kamarapurapu. Marou ngaedi masa bong Iesus Kristus mangata ngapura kananao be kamadoki. 14 Natu-muku pile longolongo bokana Nanaranga pilenga kamalongolongo be kamatagatagadi. Moaki kaba muzinga-ming toirairadia-lo kalako. Moimoi toira nge neming-la karakerakeaki-kaming be muzigoala kaememaki, bakara Nanaranga pilenga tago isi kalongo. 15 Ata nge ambe Nanaranga kusi rata ka ikila-kaming. Bokaibe ngaia-la bokana muzinga-ming moarunga adoado be kusi-ming ratadi kamasukoaki. 16 Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno, “Ngau kusigu rata. Bokaibe kam kusi-ming ratadi kamasukoaki.”
Baituka Be Nanaranga Izaza-kita
17 Ilo-ming kauakaua: Nanaranga maka Tama-ming kana kakilakilai nge tamoata teke-teke muzingadi itagatagadi be ilililitidi, be suridi tekedi bokana ibabasakidi be giriki nedi ilililiti. Bokaibe makare kateka-o akerenga-ming bokana kasukoaki nge izamaizama kama-matakutakuri be kama-muamuaki. 18 Kam kakaua baituka be zaza-ming dipura be muleaka-ming dipura. Toira nge tubu-ming mata nedi kalingodi tagotago diang-kaming be katagatagadi, ata Nanaranga ambe izaza-kaming be imuleaki-kaming. Tago kana digoalagoala ‘gol’ ki ‘siliua’ oti ka izaza-kaming be imuleaki-kaming. Tago-tina. 19 Nge Iesus daraka zazadi atabalabala-tina oti ka izaza-kaming be imuleaki-kaming. Iesus daraka nge tabataba ‘sipisipi’ natu goazagoaza-tina bokana, be goala tago teke ono ieno. 20 Kateka isi tago emaka ipura be Nanaranga nena-la be Kristus inangai be ono ngauketi-kaming kana. Bokaibe bong alalaurituka ngaedia-lo nge kam kanabe Kristus mangata nangaia ipura. 21 Maka ma kam nge Kristus ara-nao ka Nanaranga lama kaunani. Be nge Nanaranga ka mate-lo be Kristus imarangaki be ara atabalabala-tina iani. Be bokai ka ilo-ming moarunga Nanaranga-lo kanangalako be karapurapu be ono Nanaranga marou ne moarunga ngang-kita kana.
Taritokada Tarereretakidi
22 Kam pile moimoi be kalingo katagatagai be ambe ilo-ming kaka-goazadi be giriki tago teke iloming-lo ieno. Be ruanga-ming lama kaunia-budu nge iloming-lo be karereretakidi. Bokaibe neming-la iloming-lo be kamaerereretaki. 23 Kam ambe kangkang kodeka uma-lo ngadula bokana katabuli be ambe kaba oauoau kadula bokana. Tago kangkang-patu dimoapurupuru-lo ka kadula. Tago. Kam ambe kangkang-patu nem-kueno ieneno-lo ka kadula. Kangkang-patu nem-kueno ieneno nge Nanaranga pilenga. Nanaranga pilenga ngaedia-lo nge ono moauringa ieno be nem-kueno ieneno. 24 Maka ma Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno,
“Tamoata moarunga nge siresire bokana. Siresire kulang nedi nge moare nedia-lo ka dieno. Siresire-ma maka imarangorango, be moare dikoalailai be disapasipasi-re!
25 Ata Tanepoa pilenga nge nem-kueno dieneno.” (Ais 40:6-8)
Nanaranga pilenga ngaedi nge Pile Uia ngae, be ambe mangata rangaka ipura be kalongo-doi.