5
Kamakaluka Be Kamasoaki
Taritokagu negu, bong nangatadi-o ki ramani nangatanao kana ngaedi dapura kana nge tago iboadu mgere be ono milo-kauataki. Maka ma kam ambe kakaua Tanepoa Bong ne ono puranga nge suri anako oabubu-lo ngapura bokana. Tamoata be aine masa bokai dapilepile, “Kana moarunga dimoadubulae-tina be giriki tago.” Bokai dapilepile be dasukoaki noko ara-be-leuanga masa tago pilepile-ba ngapuradi! Ara-be-leuanga ngae nge suri aine nganeki kana be ngasusururu bokana kaoa. Bokaibe tago teke iboadu ngairatudi.
Ata kam taritokama nge tago oabubungana-lo ka kasoaki! Bokaibe bong Tanepoa Bong ne ngapura masa tago anako bokana ngaka-pitilaki-kaming. Kam nge malama natu be ariata natu kaoa. Bokaibe kita nge tago oabubu ki malama tagonga natu kaoa. Kita moaki tamoata be aine takadi bokana be taenosoa. Kungi-ming kamabababaki be ilo-ming adoado daeneno. Maka ma tamoata enenodi nge oabubu-lo ka dieneno. Be tamoata dang kakai disingsing be diboangboang nge oabubu-lo ka dang kakai disingsing be diboangboang. Ata kita nge ariata-lonalona kaoa be iloda adoado-la ka tasukoaki. Bokaibe lama uniangada be reretaka mata neda nge numbala bokana tanangananga. Be Nanaranga ngauketi-kita kana be tarapurapu nge buai ono eunga bokana panganada-o tanangananga. Maka ma kita tago Nanaranga nama ratinga sururuka tadoki kana ka Nanaranga ne bokana inanga-kita. Tago-tina. Kita nge Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be Nanaranga ngauketi-kita be ngamuleaki-kita kana nge tadoki kana ka ne bokana inanga-kita. 10 Bokai kamakaua: Kristus Iesus ka kita kanabe imate. Bokaibe bong imule nge neda uia tasoaki ki tamate nge masa ngai zaiza tasoaki-budu. 11 Labu ngaenao ka neming-la be ruanga-ming kamaka-kaikaidi be kamadumadumadi, kaitukatina-la kamuzimuzi bokana.
Sikeng Alalaurituka
12 Tarito, keka bokai kiakoro-kaming: Tamoata makara mara-ming dimalipilipi nge muaka uia kamaniandi. Tamoata ngaradi ka Tanepoa inangadi be dasingarangara-kaming be dasikengkeng-kaming kana. 13 Di malipi uia-tina ka diememaki. Bokaibe malipi ngaedi diememaki bokana nge muaka bibia-tina be reretaka bibia-tina kamaniandi. Ilo-uia mata-lo be tarito-kaming zaiza kamasukoaki-budu.
14 Tarito, keka kirere muzi ngaedi kamaememaki: Tamoata sukoakidia-ba bokai kamararadi, “Eke! Moaki kasukoaki-ba. Kamamalipilipi.” Tamoata maiamaiadi nge kamadoki-kaikaidi. Tamoata mareuakadi nge kamadumadumadi. Be moaki oaikiki-la be tamoata takadi nama-ming diraratakidi. 15 Keka kirere kaba bokai kamaitaita uia: Tamoata teke tamoata takaia giriki ipurakini nge moaki giriki oti ikatungani. Moaki-tina. Be bong moarunga nge neming-la kamaeuariuari, be tamoata moarunga nge bokaina-doi kamababasakidi.
16 Izamaizama suri-ming dauiauia-la. 17 Izamaizama kamaraborabo-la. 18 Soaki bakarairai kaoana-lo kasoaki nge Nanaranga kamaperuperuia-la. Maka ma nge Nanaranga rerenganatina-lo, bakara kam nge Kristus Iesus tamoata ne.
19 Oli Spirit eoa ne kam-lo ikarakara nge moaki kaumoatei. 20 Pile mumuakadi moaki kasegesegeaki. 21 Kana moarunga kaememaki nge kamatoitoidi noko. Be irakingadi kamadokimatedi. 22 Be kana goalakadi moarunga nge kamasibongaki-tina.
Marou Alalaurituka
23 Nanaranga maka ilo-uia ianiang-kita nge iboadu kana moarunga-lo ngaemaki-kaming be kusi-ming ratadi kamapura be ngaia-la bokana kamasukoaki. Be bong Tanepoa neda Iesus Kristus puranganao nge iboadu-tina tamoata-ming, mariabaka-ming, ilo-ming sikitadia-tina, be kania-ming moarunga nge ere-moarungadi be malo-ming lalaka-la giriki-ming tagotago kamasoaki. 24 Ngai ka ikila-kaming be masa kana moarunga ngaemaki-kaming be dakalingo, bakara ngai pilenga tago igagamang-ba. Iememaki be dikalingolingo-la.
25 Tarito, keka kanabe kamaraborabo. 26 Taritokada moarunga makara nge taritokatoka mata-lo be aroki rata ane kamarokidia-kama.
27 Ngau urere-tina Tanepoa ara-nao be gerengagu ngaedi taritoka-da moarunga kamalezedi.
28 Tanepoa neda Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba nge iboadu kam-lo daeno.