2 KORIN
1
Ngau Pol, Nanaranga rerenganao be Kristus Iesus ‘apostel’ ne upura ka taritokada Timoti keru be ugere.
Be nge kam Nanaranga ‘sios’ ne Korin anua-lo kasoaki be Nanaranga tamoata be aine ne ege-ege Gris kaba-lo kasoaki ka kigere-kaming.
Tamada Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne ngang-kaming.
Pol Nanaranga Iperui
Nanaranga ma Tanepoa neda Iesus Kristus Tama nge taperui! Nanaranga ngae ka ilo-taga moarunga Tamadi, be Nanaranga ngae ka ilo aka-uia moarunga labudi. Ngai ka moatubu neda moarunga-lo iloda iaka-uiauiadi. Bokaibe ilo aka-uia Nanaranga iang-kita ane be tamoata takadi moatubu bakarairai didokidoki nge ono ilodi taka-uiauiadi. Bakara, Kristus sururu kokoko-tina idoki be kita ambe sururu ngai idoki nge tadokidoki bokana Kristus ilo aka-uia ne tadokidoki be tamoata takadi taniandi. Bokai kamakaua: Keka sururu kidokidoki nge ono kam ilo-ming aka-uiadi dapurapura be ono Nanaranga ngauketi-kaming be ngamuleaki-kaming kana ka sururu ngaedi kidokidoki. Bokainatuka-la, keka ilo aka-uia kidoki masa kam ilo aka-uia kamadoki be. Bokai masa sururu kidokidoki ata kikai be kisoaki-la nge kam kamadoki be kamakai be kamasoaki-la. Keka kikaua sururu kidokidoki bokana kam kadokidoki, bokainatuka-la ilo aka-uia kidokidoki masa kam kamadokidoki be. Bokaibe iloma moarunga kam-lo kinangalako nge dikaiboang-tina. Kikaua tago iboadu kamatapulo.
Tarito, keka tago kirere moatubu kanabibia Esia kaba-lo kidoki nge tago kamakauataki takana. Moatubu omaio dinangalako nge dilaba-tina be dimoatubu-tina be nema kaiboang nemai-lo nge tagona-tina kiboadu gabazidi. Bokaibe keka nemai-la nge ambe kipile ramoisa gamatelako. Moimoina-tina iloma moarunga-lo nge bokai kipile, “Ambe ma disumoalataki-kita be tamate kanana-re!” Ata kana ngaedi bokai dipura be ono kikaua tago iboadu kaiboang nemai-lo gasukoaki. Tago. Nanaranga maka matemate imarangrangakidi ka kaiboang nena-lo gasukoaki kana. 10 Moimoina-tina moatubu bibia-tina ono matenga-lo ka Nanaranga iuketi-kama, be kikaua masa ngauketikamai-la be kana! Be keka ambe iloma moarunga ono kinangalako be kikaua masa alauri kaba ngauketi-kama, 11 kam-la rabo neming-lo kaduma-kama bokana. Bokai masa keka kanabe tamoata kokoko rabo nedi nge Nanaranga ngakatudi, be ono marou ne gadoki. Be tamoata kokoko-tina masa keka kanabe malongadi daenekaki be Nanaranga daperui.
Pol Ilo Takaiana-ba Inangai
12 Kana ono nemai-la kiraketukatuka-kama nge bokai: Iloma sikitadia-lo be kikaua soakinga-ma kateka ngaenao nge adoado-la ka dieno. Moimoi soaking-ma tamoata takadi maradi nge kiadoadoraki, ata kam mara-ming nge kaba kiadoadoraki-tina. Be soakinga-ma ngaedi nge mangata-la ka kiememaki be muzi adoadodi Nanaranga iangkamai-la ane be kitagatagadi. Bokaibe soakinga-ma ngaedi nge tago kateka kauanga malaidi ane be kitagatagadi. Tago. Nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba kaiboang nena-lo be kitagatagadi. 13 Bokaibe kana kigeregere-kaming nge tago ramoramo-ba ka kigeregere-kaming. Tago. Kana kam kaboadu kamaleze be iboadu kamakauataki ka kigeregere-kaming. Bokaibe ngau ilogu bokai unangai: 14 Kana kaituka-tina egedia-ba kakauataki masa ere-moarungadi be kamakauataki. Bokai masa Tanepoa Iesus Bong ne biabiao nge kam keka kanabe kamaraketuka-kaming, be keka masa kam kanabe garaketuka-kama.
15 Kana ngaedi nge lama ung-tinadi. Bokaibe ilogu ulelenaki be masa kam-lo mpura mua. Bokai masa marou bibia-la * bong rua be kamadoki. 16 Ngau ambe ilogu ulelenaki be bong Masedonia kaba-lo ulakolako masa makara mpura be mte-kaming. Be kaba Masedonia-lo be umulemule masa makara mpura be mte-kaming, be kamadumaia be masa kana moarunga-lo mboadu be Zudea kaba-lo mlako. 17 Bakara ilo-ming dipile? Bong kana ngaedi bokai ulelenaki nge suri makasi-sing dang-sing bokana ulelenaki ki? Ki ilo-ming dipile ngau bokai ilogu ulelenaki nge kateka tamoata bokana be mboli-ba be bong-doi teke “E! E!” be “Tago! Tago!” kana mpile? Tagona-tina iboadu bokai muzi. 18 Nanaranga moimoina-tina pilenga moarunga itagatagadia-tina uia be pilenga ngaedi nge iememaki be dikalingolingo. Be ngaia-la bokana, ngau “E” kana upile nge “E!,” be “Tago,” kana upile nge “Tago!” 19 Bakara, Iesus Kristus, Nanaranga Natu maka ngau, Sailas be Timoti mara-ming mangata kirangaki nge tago “E” be “Tago” kata. Tago-tina. Ngai nge Nanaranga “E”-la ne kata! 20 Moimoi Nanaranga pile moimoibe kalingodi kokoko-tina iememaki. Be bong Nanaranga pile moimoibe kalingodi iememaki nge Kristus “E”-la kana ka ipilepile be itagatagadi. Be nge labu ngaenao ka bong “Moimoi” Amen kana tapilepile nge Iesus Kristus ara-nao be Nanaranga ara atabala-tina tananganangai. 21 Bokai kamakaua: Nanaranga ka keka be kam iememaki-kita be soakingada Kristus-lo nge dikaiboang-tina. Be nge Nanaranga ka ibureng-kita be ne bokana tasoaki. 22 Ngai ambe Oli Spirit ne kita-lo inepiaria, be nge ono mangata itiking-kita kita ambe ngai tamoata be aine ne. Oli Spirit ne iloda-lo inangai be ono takaua uia kita masa alauri kana uia moimoi be ngang-kita kana nge tadoki-la be kana.
23 Nanaranga ka ilogu moarunga ikauataki. Bokaibe ara utugani be bokai mraka-ming kana: Labu negu ono makara Korin anua-lo kaba tago upura nge tago urere moatubu kamadoki. 24 Nge tago baituka lama kamauni kana ka bokai upile. Tago. Kam lama uniangaming-lona-ra kakaiboang-tina! Ngena malipi nema kam zaiza taememaki-budu be ono kam suri-uia kamadokidoki kana ka bokai upile.

*1:15: bong rua

1:20: Amen