2 PITA
1
Ngau Saimon Pita, Iesus Kristus malipilipi kana be ‘apostel’ ne ka ugere.
Be nge kam tamoata be aine lama unianga nema bokana kadoki ka kigere-kaming. Lama unianga ngae nge aburoda-tina, be Nanaranga neda be Uketiketi neda Iesus Kristus muzinga adongadia-lo ka dokia ipurapura.
Nanaranga be Tanepoa neda Iesus ambe kakauatakia-tina uia. Bokaibe marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne nge iboadu ere-moarungadi be kam-lo daeno.
Nanaranga Ka Nena-la Be Ikila-kita Be Inanga-kita
Nanaranga kaiboang ne ratadi ka kana moarunga diang-kita be ono moauriuri tasukoaki be Nanaranga-la pilenga tatagatagadi. Be ono bokai ngamuzi kana nge nena-la be kaua uia iang-kita be ono takauataki, be nena-la be ikila-kita be kaiboang ne malamakadi otioti be muzinga irakingadi tadoki kana. Bokainatuka imuzi be lumaluma bibia zazadi atabalabala-tina moimoi be irangaki-kita nge iang-kita. Moimoi muzigoala ono iloda dimarangrang nge kateka ngaenao dieno be digoalagoalangaki-kita. Ata lumaluma uia Nanaranga iang-kita ka didumaduma-kaming be mata goalakadi maka kateka-o dieno nge kaililiaki be kairaturatudi. Bokai masa Nanaranga ne tamoata ratinga kamadoki.
Be nge labuna-tina ngaenao ka kamapipi-tina be muzinga-ming irakingadi kamadoki be lama uniangaming-lo kamabataialako. Be kauanga-ming bibia kamadoki be muzingaming irakingadia-lo kamabataialako. Be ilo-ming singaraiadi nge kamadoki be kauanga-ming bibia-lo kamabataialako. Be sururu ono malainga neming nge kamadoki be ilo-ming singaraiadia-lo kamabataialako. Kodeka Nanaranga bokana soakinga-ming nge kamadoki be sururu ono malainga neming-lo kamabataialako. Be taritoka-ming reretakadi mata nge kamadoki be Nanaranga bokana soakingaming-lo kamabataialako. Be reretaka mata nge kamadoki be taritoka-ming reretakadi mata-lo kamabataialako. Nge muzi malaidi bokainaina ka daeneno-kaming kana. Be bibia-la be dieno-kaming masa daduma-kaming be Tanepoa Iesus Kristus kauatakana-lo nge kauanga-ming malamakadi otioti, be kauatakana-lo masa kamakalingolingo-la. Ata tamoata naita muzi malaidi ngaedi tago dienoni nge mata tago diuia be ambe mata-leua bokana ka isoaki. Bokaibe ambe ilo dileuani Nanaranga ambe muzigoala ne toirairadi irokakile be ambe igoaza.
10 Taritokagu negu, Nanaranga ambe ikila-kaming, be ambe ne bokana inanga-kaming. Bokaibe kamakai-tina be kilau ne ngae kamadoki-matei. Kilau ne ngae kadokimatei masa tago iboadu kamatamong. 11 Bokai masa alauri Tanepoa be Uketiketi neda Iesus Kristus suri-uia ane be giramo-lo ngararakilako be ngabagakaming-lako anua ono ngatanepoa kanana-lo. Anua ono ngatanepoa kana nge nem-kueno ieneno.
12 Moimoi kam ambe kana ngaedi kakauataki, be pile moimoi be kalingo kadoki be iloming-lo ikaiboang be ieno. Ata ngau masa izamaizama milo-kauakauakaming-la. 13 Ngau ilogu ipile bokai umuzimuzi nge iuia: Bong negu iauia kateka ngaenao usoaki nge mrarakaming-la be ilo-ming marangrangaki-la be ono kana ngaedi ilo-ming daniandia-la. 14 Ngau ukaua saringatuka masa tamoata-gu ngae mpereki. Tanepoa neda Iesus Kristus ka nena-la be iraia. 15 Bokai ka panganagu uzelezeleki be zala teke mtea-kaming be alauri umate masa ono kana ngaedi urangaki nge ilo-ming daniandia-la.
Kaiboang Be Malama Kristus-lo Teadi Dipura
16 Bong Tanepoa neda Iesus Kristus kaiboang ne be kaba puranga mangata kirangaki-kaming be kakauataki nge tago nanari-ramo leuakadia-uia dipura kaoa ane be kira-kaming. Tago-la. Nemai-tina matamai-lo be kaiboang be malama ne ono tanepoanga kita ka kirangaki-kaming. 17 Keka nemai-tina sakenao kisoaki be Tama Nanaranga itaguraki be kaiboang malamakadi otioti iani be ara atabala-tina inangai. Nanaranga kaiboang be malama ne bibia-lo isoaki be bokainatuka Iesus irangaka-ria be kilongo, “Nge Natugu urereretakia-tina. Surigu diuiatakia-tina.” 18 Keka nemai-tina malonga kilongo. Bong ngae nge buku biabia ratanao kisoakibudu be kilongo.
19 Nge labu ngaenao ka keka moimoi be kikaua pile maka ‘propet’ toira be dirangaki nge moimoi be kalingodi. Pilengadi kadoki-matedi nge iuia-tina, be masa daduma-kaming. Pilengadi nge baratui kaba oabubudia-lo ngakarakara nibe ngalako anua ngazama be goaizama iloming-lo ngakautaki bokana. 20 Kana moarunga atabaladi nge ilo-ming bokainatuka dakauakaua: Tamoata tago teke iboadu nena-ba pile mumuakadi Nanaranga ‘Buku’ nena-lo dieno nge labudi ngarokapasi. 21 Maka ma pile mumuakadi nge tago teke tamoata rerengadia-lo ka dipile. Tago-la. Nge Oli Spirit ilodia-lo isoaki ka pile kalingodi Nanaranga-lo dipurapura nge iraradi be di mangata dirarangaki.