2
Tamoata Mata Ne Goalakadi
Tarito, Tanepoa neda Iesus Kristus puranga be baituka ngatekenana-kita kana nge kam kakauataki-doi. Nge bokai ka bokainatuka gakoro-kaming kana: Ilo-ming moaki oaikiki-la be dibuku-ramo ki ilo-ming dipitilaki be kapile Tanepoa Bong ne ambe ipura. Pile mumuakadi kaoana-lo be puranga kalongo, ki sule-pile kaoana-lo, ki keka ka kigere-kaming be puranga kalongo nge moakina-tina ilo-ming dibuku be ilo-ming dipitilaki. Tamoata teke muzi bakarairai ngatagadi be ngabolesi-kaming takana! Tanepoa Bong ne tago iboadu ngapura nibe ngalako kana bibia rua dapura noko. Matamata koai ono Nanaranga duaia ngapura nge ngapura, kodeka muri nge tamoata muzinga goalakadi nge mangata ngapusika. Tamoata muzinga goalakadi nge toira be nangaia ipura eoa tago matemate-lo ngalako kana. Tamoata goalaka ngae masa ngataguraki be kana moarunga maka tamoata be aine kateka-o nanaranga nedi bokana dirakerakeaki, be moarupu be aem-kai tamoata be aine kateka-o diraborabodi nge ngaerekeidi. Be masa ngataguraki be nena-la atabala-tina nganangai be ngalako Nanaranga pera nena-lo ngasoakiria be nena-la ngarangaki ngai ka Nanaranga.
Ilo-ming kauakaua ki tago? Bong makara sakeming-o usoaki nge kana ngaedi urarangaki-la. Kaituka-tina isi kana teke ka Tamoata Goalaka ngae zalaka ionono. Be kam nge kakaua rakana kata. Ata bong-tina ne dapura masa mangata ngapura. Bakara, kaituka-tina nge mata goalaka labu sikita zumzumkaki nge ambe imalipilipi. Ata kana ngae masa tago ngapura nibe ngalako kana kata ka zalaka ionono nge rokaka ngapura be zala nganangai. Be kodeka Tamoata Goalaka nge masa mangata ngapura. Mangata ipura masa Tanepoa Iesus ngataguraki be auka ane be ngarokaki, be puranga malamakadi otioti ane be ngara-leuai. Tamoata Goalaka ngae masa Satang kaiboang nena-lo be ngapura be kilala kaiboangdi tago kalingodi, kilala tailadia-ba be kilala kita tamoata-ramo tago iboadu taemaki nge ngaememaki. 10 Be mata goalakadi ono bolesa ngadoki be tamoata be aine ara-leuadi dapura kanana-o ngaememaki. Tamoata be aine bokainaina nge ara-leuadi dapura kana, bakara di pile moimoi be kalingo nge tago direretaki. Dareretaki bokana nge ambe uketadi dapura. 11 Labu ngaenao ka Nanaranga itaguraki be mata ono bolesa kaiboangi inepi be maradi imalipilipi. Bokai masa kana kalingodi tagotago nge lama daungdi. 12 Bokai ka tamoata moarunga maka pile moimoi be kalingo lama tago diunani, be muzigoala didoki be ono nedia-la suri-uia dianiandi nge masa ara-leuadi dapura.
Tesalonika Dakaiboang
13 Tarito, kam Tanepoa irereretaki-kaming. Bokaibe bong moarunga-lo nge kam kanabe Nanaranga kiperuperui. Bakara, matamatana-tina be imai nge kam ka Nanaranga ngauketi-kaming kana be nena-la be inanga-kaming. Oli Spirit kaiboang nena-lo be pile moimoi be kalingo lama kaunani ka uketa-ming dipura be Nanaranga tamoata be aine ne kapura, be kusi-ming ratadi. 14 Pile Uia maka keka kisuletaka-kaming aranao ka Nanaranga itaguraki be iuketi-kaming, be ono Tanepoa neda Iesus Kristus kaiboang ne malamakadi otioti nge kamanegea-budu kana. 15 Tarito, bokaibe kamakaiboang-tina uia be pile moimoi be kalingo keka kisule-kaming nge kamadokimatei. Nema aoa-mailo ka kira-kaming, ki ‘pasi’-lo kigere-kaming nge kamadokimatedi.
16-17 Tanepoa neda Iesus Kristus nena-la be Tamada Nanaranga iboadu ilo-ming ngaka-kaidi be kaiboang ngang-kaming, be pile uia-la kamapilepile be muzi uia-la kamaememaki. Tamada Nanaranga ka irereretaki-kita be marou ne tadokidoki-ba ane be kaiboang ono ilo kainga nem-kueno ieneno nge iang-kita, be ono iloda moarunga nem-kusoaki soaki ipurapura-lo tanangalako be tarapurapu.