2 TIMOTI
1
Ngau Pol, ka ugere. Nanaranga rerenganao ka Kristus Iesus ‘apostel’ ne upura be nepiagu ipura be mialale be moauriuri soaki toira be moimoi be rangaka ipura nge mangata mrangaki kana. Moauriuri soaki ngae nge Kristus Iesus-lo tasoaki ka kita-lo ieno.
Be nge kaiko negu natugu Timoti ka ugereniko.
Tama Nanaranga be Tanepoa neda Kristus Iesus iboadu marou ne tadokidoki-ba, ilo-taga ne be ilo-uia ne ngangko.
Pol Timoti Isikengni Be Ono Iaka-kai
Izamazama rabo negu-lo ariata be oabubu-lo nge ilogu ianiangko be Nanaranga uperuperui. Ilogu sikita nge adoado-la be Nanaranga ngae umalipilipini toira-la tamagu be tubugu dimalipilipini bokana. Bong taeperekiru nge mata-dangim ilogu ianiandi be urere-tina mpura be mteko. Bokai masa ilogu-lo suri-uia dakauri. Lama uniangam adoado Kristus-lo nge ilogu ianiania-tina. Lama unianga bokainaina nge tubum aineka Lois be tinam Iunis-lo dieno. Be ngau ukaua-tina lama unianga ngae nge kaiko-lo ieno. Labu ngaenao ka ngau bokainatuka milo-kauaiko kana: Bong luma-gu omo unangaria be umarouiko nge Nanaranga ka ne lumaluma ne iangko be ono Kristus malipi ne goemaki kana. Bokaibe ngau urere Nanaranga lumaluma ne ngae nge ilom-lo kaba gokarataki be ngapurupururui-la. Maka ma Oli Spirit Nanaranga iang-kita nge tago ono ngaemaki-kita be taburida darara kana. Tago. Nanaranga Oli Spirit ne ngae nge ono takaiboang, ono reretaka mata neda dalaba, be ono neda muzinga adoado taememaki kana ka iang-kita.
Kaituka-tina nge Tanepoa neda mangata rangaka nge moakina-tina kumaiamaia. Ki lili-nao be ngau uaura pera-lo usoaki ngena kumaia. Ata ngau urere Nanaranga kaiboang nena-lo be keka zaiza be Pile Uia sururu be moatubu ne tadokidoki-budu. Nanaranga ka iuketi-kita be kilau ne rata ane be ikila-kita be tamoata be aine ne tapura. Tago malipi teke taemakani be ono ibubung-kita bokana ka ikila-kita. Tago-la. Nge ne rerengana-lo be ono ne labu ne ngaonoti kana ka marou ne tadokidoki-ba ane be ikila-kita. Marou ne tadokidoki-ba nge Nanaranga isi tago kateka iemaki be Kristus Iesus ara-nao be iang-kita. 10 Ata kaituka bong ngaedia-lo Uketiketi neda Kristus Iesus kateka-o ipura nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ngaedi mangata dipusika. Kristus Iesus ka Pile Uia kaiboang nena-lo be mate kaiboang ne igamang be moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge mangata kita-lo inangai. 11 Pile Uia ngae kana ka ngau ‘apostel’ nangaiagu ipura be mialale be mangata mrangaki kana. 12 Nge labu ngaenao ka sururu be moatubu kaituka-tina udokidoki nge udokidoki-la. Ata ngau tagona-tina umaia. Maka ma ngau ukaua naita ka lama unani, be ukaua kana maka irangaki be uememakini masa ngananaring-tina uia nibe Bong-ba biabia ngapura. 13 Lama unianga be reretaka mata Kristus Iesus-lo dieno ane be pile uarikadi ngau uraiko nge zala iauia-lo golakulakuaki-la. 14 Be pile moimoi be kalingo Oli Spirit maka iloda-lo isukoaki iangko be goadoadoraki kana nge goadoadorakia-uia.
15 Kaiko kukaua moarunga Esia kaba-lo nge ambe disegeaka. Ngau uaura-lo usoaki ngena ilodi bokai dipile, “Rom masa dapile kita Pol ruanga, be uaura-lo dananga-kita takana!” Be Pigelus be Ermogenes nge disegeaka be. 16 Ata Tanepoa iboadu Onesiporus dara ne zaiza ilo-taga ne ngandi, bakara ngai izamaizama ilogu iadoadorakia-tina. Ngau uaura-lo usoaki nge ngai tago imaia. 17 Bokaibe bong Rom anua-lo ipura nge oaikiki-tina ilelea nibe itea. 18 Bokaibe Tanepoa iboadu-tina Bong biabiao ilo-taga ne ngani. Be malipi bakarairai bong Epises anua-lo usoaki be iemakina nge kaiko kukaua-doi.