‘Apostel’ Malipingadi
1
Biabiadi Teopilus, ‘Buku’ negu matamata ugere-lo nge kana moarunga Iesus iemaki be isuletaki nge ugere. Kana iemaki be isuletaki nge matamatanatuka imarangaki-lo nibe ilako bong etatabala lang anua-lo lakuaka ipura-lo daga. Ambe etatabala lang anua-lo lakuaka ngapura kana nge Oli Spirit kaiboang nena-lo be ‘apostel’ ne sikeng iandi. ‘Apostel’ ne ngaedi nge nena-la be idoki be inangadi. Imate be imarang nge bong kokoko-tina nena-la be muzi kolo-kolona-lo be nena-la mangata itikingdi be ono kaua ipura ngai moimoi be moauriuri isoaki. Kana ngaedi nge amaridi kulemoadi-oati ilodia-lo be iemaki. ‘Apostel’ ne moarunga nge dite be bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge irangakadi. Be bong teke diepurari be disoaki-budu be dimoanakonako nge bokai iradi, “Ierusalem anua moaki kapereki noko. Lumaluma maka Tamagu moimoi be irangaki be ngau ambe urangaki nge kamarapungi. Maka ma Zon dang-ba ane ka ruku ono tamalinga ane be tamoata be aine irukudi, ata kam masa saringatuka Oli Spirit kulubobi ane rukua-ming dapura.”
Iesus Lang Anua-lo Lakuaka Ipura
Bong ‘apostel’ Iesus zaiza diepurari be disoaki nge ‘apostel’ ditaguraki be Iesus bokai ditegi, “Tanepoa, masa bong ngaedia-lo be Israel anuatanepoa kandi kababe gomuleakadi be nedia-la dapapananuakidi ki?”
Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Bong nangata ki amari nangata kana ngaedi dapura kana nge Tamagu-la ka kana ne, be ngaia-la ka kaiboang nena-lo be iememaki. Be nge bokai ka kam tago kaboadu kamakaua bong nangatanao masa dapura. Ata bong Oli Spirit oming-o ngabala masa kaiboang iloming-lo dakauri, be masa mata-ita negu bokana be Ierusalem anua-lo, ege moarunga Zudea kaba-lo be Samaria kaba-lo, be ngalako ege-ege kateka-o nge kamarangaka.”
Pile ngaedi ipile-doi nge matadia-lo ka diteate be lang-lo ikautaki, be oaru teke isukumi be tago dite. 10 Isi makara ditui be etatabala lang-lo ditadatadalako nge oaikiki-tina tamoata rua kusi oaoaoadi dinanganangaru nge dipuraru be bokai sakedi-o dituitui.
11 Be bokai dipileru, “Galili tamoata, bakara ka bokai katui be etatabala lang-lo katadatadalako? Tamoata ngae Iesus maka mata-ming-lo be lang-lo bagalako ipura masa bokainatuka-la kateate be lang anua-lo bagalako ipura bokana be kababe ngamule.”
Iudas Dumaia
12 Kana ngaedi muridi nge ‘apostel’ Olib buku dipereki be Ierusalem dilako. Kaba ngaradia-lo be ilako Ierusalem anua-lo nge kaleti ngaua-lo ‘kilomita’ teke. 13 Ierusalem-lo dilako nge pera ono disukoaki-lo disili. Pera ngae nge ilo atabalabala-lo ka disukoaki. ‘Apostel’ makara dipura nge: Pita, Zon, Zems, Endru, Pilip, Tomas, Batolomiu, Matiu, Alpeas natu Zems, Zilot kata ara Saimon, be Zems natu Iudas.
14 Be bong kokoko nge diepurapurari be aine disukoaki-budu zaiza diraborabo. Iesus tina Maria be taritoka nge rabo ngaradia-lo dipurapura be. 15 Be nge bong teke tamoata be aine maka Iesus lama diunani diepurari be disoaki ka Pita itui-rake be ngaradi kana. Tamoata be aine dipura nge kokotangadi ‘120’ bokana. Kodeka Pita bokai ipile, 16 “Taritokagu, Nanaranga ‘Buku’ ne bokainatuka be dikalingo: Toira be Debiti ipileba-mua Iudas masa tamoata maka Iesus dauauri kana nge ngamuadi be datagai be Iesus-lo ngalakuakidi. Pile ngaedi nge Oli Spirit ka ipilepile be Debiti aoa-nalo dipusika. 17 Iudas nge kita kata, bakara nangaia ipura be malipi neda muku ngaemaki kana. 18 ‘Mone’ maka Iudas idoki be ono mata ne goalakadi iemaki nge idoki be kateka teke ono izazai. Be nge makara ka nena-la itapai, be dabuliki idodoraki, be isapasi be izampoaki, be boura be tinae dimumuraki. 19 Tamoata be aine moarunga Ierusalem anua-lo nge kana ngae dilongoraki. Bokaibe kateka ngara nge pile nedia-lo bokai ditugani: Akeledama. Pile ngae labu nge bokai, ‘Dara Kateka.’
20 “Maka ma ‘Buku’ ara ‘Sam’-lo nge Iudas rangaka bokai digere,
‘Pera kana iboadu pereka ngapura be ubana-ba ngaeno. Tamoata tago teke iboadu ono ngasoaki.’ (Sam 69:25)
Be takadia-lo nge bokai dieno,
‘Tamoata takaia iboadu kaba ngadoki be malipi ne ngaemaki.’ (Sam 109:8)
21 “Bokaibe tamoata teke tanangai be Iudas kaba ngadoki. Tamoata ngae nge bong moarunga Tanepoa Iesus marada isoaki nge ngai zaiza talalale-budu. 22 Bong matamatanatuka Zon tamoata be aine irukurukudi be isulesuledi nibe imai Iesus bagaia ipura be ikautaki nge tamoata bokainaina nge marada-la isukoaki. Tamoata bokainaina ka tanangai kana. Bokai masa ngai mata-ita bokana be masa kita zaiza be Iesus mate-lo be maranga tarangaki.”
23 Bokaibe tamoata rua dirangakidi be takaia danangai kana. Tamoata ngae-diaru nge Iosep be Matias. Iosep ara takaia Barsabas. Bong alu nge Zastius kana kilaia ipurapura. 24 Kodeka bokai dirabo, “Tanepoa, kaiko ka tamoata be aine moarunga ilodi kukauataki. Tanepoa, bokaibe goitiking-kama tamoata ngae-diaru nge nangata ka kunangai 25 be malipi maka ‘apostel’ bokana Iudas ipereki be kabanatina-lo ilako nge ngadoki.”
26 Dirabo-doi, kodeka ara ngae-diaru nge digere be dizumkaki be takaia direpeki. Ara maka direpeki nge Matias. Bokaibe Matias dokia ipura be ‘apostel’ kulemoa-be-teke zaiza dinangaia-budu.