KOLOSI
1
Ngau Pol, Nanaranga rerenga-nao ka Kristus Iesus ‘apostel’ ne upura ka taritokada Timoti keru kigereru.
Be nge kam Nanaranga tamoata be aine ne be taritokama Kristus lama kauniunia-lani Kolosi anua-lo ka kigere-kaming.
Nanaranga Tamada be Tanepoa Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne iboadu kam-lo daeno.
Pol Rabo Ne Be Peru Ne
Bong kam kanabe kiraborabo nge izamaizama Nanaranga, Tanepoa Iesus Kristus Tama nge kiperuperui. Bakara, keka ambe lama unianga-ming Kristus Iesus-lo be reretaka neming Nanaranga tamoata be aine ne takadia-lo dieno nge kilongoraki-doi. Lama unianga be reretaka mata bokainaina ngaedi-o ka kasakuli be karapurapu. Sakuli ono rapunga bokainaina nge lang anua-lo koazalaka ipura be ieno-kaming. Kana ngaedi nge ambe pile moimoi be kalingona-lo ieno be kalongo. Pile moimoi be kalingo nge Pile Uia, be ambe kam-lo ipura-doi. Ege-ege kateka-o nge Pile Uia ngae ikalingolingo be ilabalaba be ilakolako-la, toira-la kam-lo matamatanatuka ipura-kaming be Nanaranga marou ne kalongoraki bokana. Nanaranga marou ne ngaedi nge kam kakauataki-tina uia. Pile Uia ngae nge Epapras-lo ka kalongo. Ngai nge malipilipi-budu ruangama iauia. Be aramaio be adoado-tina Kristus malipi ne iememaki. Be nge ngai ka reretaka neming Oli Spirit-lo nge irangaka-kama.
Nge labu ngaenao ka bong matamata kilongoraki-kaming nge kam kanabe kiraborabo-la. Keka Nanaranga kisinaunaui be rerenga baituka kamatagatagadi kana nge kamakauataki-tina uia. Kaua malaidi ngaedi nge Oli Spirit-lo ka kamadoki be kamazama uia kana. 10 Keka bokainatuka kiraborabo, maka ma keka kirere kana Tanepoa irere kamaememaki nge kamaememaki be rerenga moarunga kamamabuaki. Bokai masa malipi uia moarunga-lo nge kamakalingolingo-la, be ono Nanaranga kamakauatakia-uia be kamalako-la be ngaeno. 11 Be iboadu kaiboang ne malamakadi otioti ane be ngaemaki-kaming be kamakaiboang. Bokai masa moatubu moarunga kamadokidoki, ata tago masa oaikiki-la be moatubu ngaedi baziadi kamasege. 12 Be suri uia-lo be sakuli-lo be Tama kamaperuperui. Maka ma ngai ka iemaki-kaming be kam kaboadu-tina kana maka Nanaranga ambe tamoata be aine ne imoataungkidi be dieno nge kamadoki be kamanemdi. Kana ngaedi nge anua ono ngatanepoa kanana-lo dieno. Anua ne ngae nge malama ne otioti. 13 Maka ma kita nge oabubu kaiboang ne eruma tasoaki ka iuketi-kita be Natu irereretakia-tina anua ne ono ngatanepoa kanana-lo ilakuaki-kita. 14 Natu ngae ka izaza-kita be imuleaki-kita be Nanaranga muzigoala neda irokaki be ono oti neda ikatu.
Kristus Nge Atabalabala-tina
15 Kristus nge Nanaranga tago itaita anunuka. Kana moarunga Nanaranga iemaki maradi nge ngai ka labalabatuka. Ngai isoaki-mua noko kana moarunga emakadi dipura. 16 Be nge ngai ka Nanaranga idoki be ono kana moarunga iemaki. Kana moarunga lang-lo be kateka-o, itaita be tago itaita, mariaba kaba-lo tanepoa bibia be anuatanepoa nedi zaiza, tamoata aradi otioti, be tamoata muamua moarunga nge ngaia-doi ka iemaki. Kristus kana ka Nanaranga kana moarunga iemaki. Be nge ngai kana ngaedi odio ngamalipi kana ka emakadi dipura. 17 Kristus isoaki-mua noko alauri ka kana moarunga emakadi dipura. Be nge ngai kaiboang ne ka kana moarunga Nanaranga iemaki nge didoki-matematedi. 18 Kristus ka ‘sios’ pangana, be ‘sios’ nge Kristus tamoata. ‘Sios’ kaiboang ne ono soakinga nge Kristus-lo ka dipurapura. Be ngai ka Natu labalabatuka be matamatanatuka mate kaiboang ne ibalaki. Bokai imuzi be ono kana moarunga-lo nge ngai rubena-la imuatuka be kana moarunga atabaladi isoaki. 19 Maka ma nge Nanaranga ne rere nena-lo be kania moarunga nge Natu ngaena-lo daeno. 20 Bokaibe Natu ngae malipinga-nao be Nanaranga ilo itekenanai be kana moarunga lang-lo be kateka-o nge kaba nena-lo imuleaki. Natu kai kapalapala uauau-o imate be ono tamoata be aine ilodi dibuiri be Nanaranga idokidi. Be tamoata moarunga zaiza anua-uia iemaki be ilo-uia ne iandi.
21 Toira nge muzi goalakadi ilo-ming dianiandi be kaememaki. Bong ngaradia-lo nge Nanaranga erekei ne bokana kasukoaki be tagona-tina saringa kasoaki. 22 Ata kaituka ambe Natu tamoata bokana imate be ono iruangam-kaming. Natu bokai imuzi be ono kusi-ming ratadia-la dieno, ilo-ming gogoaza-la dieno, be adoado-ba giriki-ming tagotago be Nanaranga-lo ngalakuaki-kaming kana. 23 Ata tago masa ngalakuaki-kaming-ba. Lama unianga-ming daeno-la. Lama unianga-ming nge labudi dakaiboang be ziridi dataoio uia. Moakina-tina kamoakusu-ramo. Kamakai uia be Pile Uia kadoki be rakana irangaki be karapurapungi nge kamadoki. Pile Uia ngae ka ngau Pol malipilipi ne upura. Be Pile Uia ma ngae ka ege-ege kateka-o mangata rangaka ipurapura.
Pol Kolosi ‘Sios’ Malipi Iemakani
24 Ngau surigu diuia kaituka-tina kam kanabe sururu bibia udokidoki. Sururu bibia bokai udokidoki be ono Kristus sururu bibia idoki be egedi mukudi dieno nge ne tamoata kanabe umambuakilako. Ne tamoata nge ‘sios’ ne. 25 Be ngau nge Nanaranga ka inangaia be ‘sios’ ngae malipilipi kana upura. Nanaranga malipi ngaedi iana nge kam duma-ming ngapura kana ka iana. Malipi ngaedi nge Kristus pilenga moarunga mangata mrangaki kana. 26 Kristus pilenga nge labudi sikitadi zumzumkaki, ata bong ngaedia-lo nge ambe mangata nangadi dipura be Nanaranga tamoata be aine ne dilongo. 27 Nanaranga ilo bokainatuka inangai: Labu ne sikita zazaia atabalabala-tina be malamaka otioti nge mangata nganangai be tamoata be aine ne date. Labu sikita ne ngae nge tamoata be aine moarunga nedi. Be labu sikita ngae nge bokai: Kristus iloming-lo isoaki nge ngaiala-lo ka ilo-ming kamanangalako be kamarapurapu, be alauri masa malama ne kaiboangdia-lo kamalako.
28 Nge bokai ka Kristus mangata tamoata be aine moarunga-lo kirangarangaki. Kaua malaidi ane be kisingarangaradi be kisikengkengdi. Bokai masa Kristus ara-nao be adoado-ba ilodia-lo girikidi tagotago be Nanaranga-lo galakuakidi. 29 Nge bokai ka upipi be umalipilipi nibe imai-ba kaituka-tina. Kristus kaiboang ne bibia-tina ngau-lo dieno ane be umalipilipi.