EPISES
1
Ngau Pol ka ugere. Nanaranga rerenganao ka Kristus Iesus ‘apostel’ ne upura.
Be nge kam Nanaranga tamoata be aine ne Epises anua-lo kasoaki ka ugere-kaming. Kam Kristus Iesus ilo-ming eremoarungadi ane be katagatagai.
Tamada Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne ngang-kaming.
Marou Kristus Ara-nao Be Dokiadi Dipurapura
Nanaranga, Tanepoa neda Iesus Kristus Tama tarakeaki! Ngai ka Kristus-lo be marou moarunga Oli Spirit inegenege ane be marou moarunga lang anua-lo dieno ane be imarou-kita. Maka ma kateka isi tago iemaki be Kristus ara-nao be inanga-kita kita ngai tamoata be aine ne, be kusida ratadi, be adoadoa-da be girikida tagotago. Nanaranga ireretaki-kita bokana toira be Iesus Kristus ara-nao be inanga-kita kita masa ngakoroti-kita be natu tapura. Kana ngaedi nge rerengana-tina be suri-uia nena-lo be iemaki. Marou ne tadokidoki-ba kaiboang be malamakadi otioti iang-kita bokana, ara tarakeaki! Marou bokainaina nge Natu irereretakia-tina ara-nao be bang moamoamoa bokana iang-kita. Tago tazazadi.
Kristus imate be daraka ane be izaza-kita be imuleki-kita, be ono muzigoala neda irokakile-kita. Nanaranga marou ne tadokidoki-ba moimoi be dilaba-tina be kana-labibia be iang-kita. Marou ne ngaedi nge tago ianang-kita-ba! Kaua ne malaidi be kaua ono zamanga ne zaiza be iang-kita. Be suri-uia ne uarikadi itagadi be labu ne sikita zumzumkaki nge mangata itiking-kita. Kana ngae nge Kristus ara-nao be toira-tina be ilo itekenanai be labu ne inangai. 10 Be bong-tina ne dapura masa labu ne ngae nge ngaemaki be ngakalingo. Nanaranga ilo itekenanai be bokai ngamuzi kana: Kana moarunga lang-lo be kateka-o dieno nge ngatekenanadi Kristus zaiza be ngaia-doi eruma daeno kana.
11 Kana moarunga nge Nanaranga rerengana-lo ilo ilelelenaki be rakana ngaemaki kana nge ngaemaki. Ngai labu ne ieno ka bokai imuzimuzi. Tago ramoramo-ba ka iememaki. Bokaibe labu ne itagatagai be matamata be ilo itekenanai kita masa Kristus zaiza be tamoata be aine ne tapura. 12 Bokaibe Nanaranga kaiboang ne malamakadi otioti nge tarakeaki! Maka ma kita ka matamatanatuka be iloda Kristus-o tanangalako be tarapurapu!
13 Be kam nge bokainatuka-la. Bong pile moimoibe kalingo kalongo nge Kristus lama kaunani. Pile moimoibe kalingo ngae nge Pile Uia, be Pile Uia ngae ka iduma-kaming be ono Nanaranga iuketi-kaming. Be bong Kristus lama kaunani nge Nanaranga itaguraki be kilala omingo inangai be inem-kaming. Kilala ngae nge Oli Spirit. Oli Spirit ka matamata be Nanaranga moimoi be irangaki ngang-kita kana. 14 Oli Spirit iang-kita be ono bokainatuka takaua-uia: kana maka tamoata be aine ne moimoibe irangakidi nge tadoki-la be kana. Be tamoata be aine ne inemdi nge ngazazadi be ngarubetakidi be tago iboadu kana teke uaura nena-lo dasukoaki. Nge bokai ka Nanaranga kaiboang ne malamakadi otioti nge tarakeaki!
Pol Rabo Ne
15 Labu ngaenao ka bong matamata be bokai ulongo kam Tanepoa Iesus lama kaunani be Nanaranga tamoata be aine ne karereretakidi nge 16 kam kanabe izamaizama Nanaranga uperuperui. Tago sesu kam kanabe Nanaranga raboia udokitotoki. Rabo negu moarunga-lo nge ilogu ianangkaming-la. 17 Izamaizama nge Tanepoa neda Iesus Kristus Nanaranga ne be Tama kaiboang ne malamaka otioti nge usunaunaui be Oli Spirit ne ngang-kaming kana. Oli Spirit ka ngataguraki be Nanaranga mangata ngananga-kaming be kaua malaidi kamadoki be ono Nanaranga kamakauatakia-uia. 18 Be sinau negu takadi Nanaranga-lo nge bokai: Ilo-ming dazama be malama ne kamaita. Bokai masa kana maka irangaki be ono ikila-kaming be kararapung nge kamakauataki. Moimoina-tina marou ne malamakadi otioti tamoata be aine ne moimoi be irangakidi nge dilaba-tina be kolokolo ilodia-lo dieno. 19 Be kaiboang ne bibia kita maka lama taunani iloda-lo dimalipilipi nge moimoi be dilaba-tina. Kaiboang ngaedi kita-lo dieno nge kaiboang ne kanabibia 20 ono Kristus mate-lo be imarangaki be idoki be lang anua-lo ege oana-nao * Kaba aradi bibiatuka. inangai. 21 Be Kristus makara isoaki be tamoata bibia lang anua-lo, kaiboang moarunga, tamoata kaiboang nedi otioti be tanepoa moarunga nge itanepoadi. Kaiboang moarunga ono ara dokinga kateka kaituka ieno ngaena-lo be kateka alalauri-lo nge ngai atabaladi isoaki. 22 Nanaranga ka kana moarunga idoki be Kristus ae babadia-lo inangaria. Be itaguraki be Kristus idoki be ‘sios’ iani, be kana moarunga ‘sios’-lo nge Kristus pangana kandi. 23 Be ‘sios’ nge Kristus kania moarunga bokana. Be Kristus nge kana moarunga-lo isoaki-doi. Bokaibe Kristus nge ‘sios’ ne eremoarunga-nalo isoaki-doi.

*1:20: Kaba aradi bibiatuka.