ZEMS
1
Ngau Zems, Nanaranga malipilipi kana be Tanepoa Iesus Kristus malipilipi kana ka ugere.
Be nge kam Iuda bagi kulemoa-be-rua Nanaranga tamoata be aine ne ege-ege kateka-o Ungguma Takadi maradi kasoaki ka ugere-kaming. Suri-uia negu uang-kaming.
Toitoi Dokiadi
Taritokagu negu, toitoi bakarairai kaoa ka kadokidoki nge suri-ming dauiauia-ba. Maka ma, kam kakaua bong Iesus Kristus lama kaunani be toitoi kadokidoki nge ambe kaiboang kadoki-doi be iboadu toitoi bokainaina kamauasadi be kamabalaki. Kakaiboang be izamaizama kakaikai-la be toitoi kauasa-uasadi be kababalaki be tago sesu dibalaki-kaming masa kamamalai uia be adoado-tina kamasoaki, be Nanaranga muzinga nge kam-lo ere-moarungadi be daeno, be kana moarunga-lo nge kamaboadu-tina.
Kaua Uia Dokiadi
Tago kakaua baituka Nanaranga rerengana-lo kamasukoaki kana nge Nanaranga kamasinaui. Maka ma Nanaranga kana tago ikapangapangadi bong sinauia ipurapura ngae. Bakara, ngai tago iboadu tamoata giriki ne ngaita be ngapile, “Uo, ngai giriki pupuraki,” ngena kana tago teke ngani. Ngania-la be kana! Ata bong kasinaunau nge moaki ilo-ming diruarua be kasinaunau. Lama kamaunia-uia be kamasinau. Tamoata ilo iruarua be isinaunau nge makasi-sing dang-sing kata. Tamoata bokainaina nge moaki ilo ipileni Tanepoa masa kana teke ngani. Tago-la. Tamoata bokainaina nge ilo ruarua kata. Bokaibe ilo tago itekenanai. Rerenga dikoko-ramo.
Tamoata Kana Ne Kokoko Be Tamoata Kana Ne Tagotago
Tamoata Kristus lama iunani kana ne tagotago nge suri dauiani, bakara Nanaranga ikaua tamoata ngae nge ngai natuna-tina. 10 Ata tamoata kana ne kokoko bokai ikaua Tanepoa mata-nao kana ne kokotangadi kana-ba nge suri dauia. Maka ma, tamoata kana ne kokoko masa moare bokana ngamarango be ngaleua. 11 Amari ngarake masa ngaragogo-tina be moare ngamoamoapoatoki be ngamarango, be robu masa dasapasi be kulanga ne masa daleua-doi. Tamoata kana ne kokoko masa malipi ne ngaememaki-la be moare bokana ngamarango be ngaleua.
Toitoi Labudi
12 Tamoata naita ikaiboang be toitoi moarunga-lo moatubu ibazibazidi nge suri dauia. Nge bakara ka bokai upile? Maka ma toitoi moarunga iuasadi masa Nanaranga ngataguraki be lumaluma biabia-tina ngani. Lumaluma ngae nge bokai: Nanaranga ambe moimoibe ipile tamoata naita Nanaranga irereretaki masa ono moauringa nem-kueno ieneno nge ngani. 13 Ata bong tamoata teke toitoi bokainaina tekedi dipurani be muzigoala iemaki nge moaki bokai ipile, “Nanaranga ka itoia be muzigoala ngae uemaki.” Moaki-tina. Maka ma, muzigoala tago iboadu Nanaranga ngatoi. Be Nanaranga tago iboadu tamoata teke ngatoi be muzigoala ngaemaki. Tago-la. 14 Tamoata teke-teke ka ilodi rerengadi direrepekidi be sausau-lo dilakulakuakidi kusidi rerengadi dimamabuaki. 15 Be alauri kusidi rerengadi tagadi mata ngalaba be muzigoala nganekiaki. Be muzigoala ngalaba be mate nganekiaki.
16 Taritokagu uia, bolesa-ming dapura takana! 17 Lumaluma uia be kana adoadodi nge lang anua-lo ka dipurapura. Malama moarunga Tamadi ka lumaluma be kana uia ngaedi inegenege. Ngai tago anunukada amari ngaemaki be dasalaga be kaba ngaemaki be datukura bokana, isalagalaga be itukurakura. Tago-la. Nanaranga tago iboadu ngarepeki-kita be muzigoala taemaki. 18 Maka ma ne rerengana-lo ka pile moimoi be kalingo ane be ipuraki-kita be natu tapura. Bokaibe kana moarunga iemaki maradi nge kita ka natu labalabatuka.
Pile Uia Talongori Be Tatagai
19 Aburogu taritokagu, ilo-ming kauakaua! Pile moarunga nge oaikiki-la be kamalongolongo uia, ata moaki oaikiki-la be kakatukatu, be moaki oaikiki-la be nama-ming dirara. 20 Maka ma tamoata nama ratinga nge tago Nanaranga rerenga-lo, be tago iboadu soaki adoado ngadoki. 21 Bokaibe mata neming goalakadi be muzinga-ming moangarurudi nge kamarokaki-tina. Be Nanaranga-la rerenga kamatagatagadi be pile iloming-lo inanga nge kamadokimatedia-tina uia. Maka ma pilenga iloming-lo inanga ka diboadu dauketi-kaming be damuleaki-kaming.
22 Nanaranga pilenga moaki kalongolongo-ba. Kamadoki be kamatagatagadi! Kalongolongo-ba, be tago katagatagadi nge neming ka kabobolesi-kaming. 23 Tamoata naita pile ngaedi ilongolongo-ba be tago itagatagadi nge suri ne anunuka dang-lo ngateate bokana. 24 Ne lili ngaita be ngalale ngena oaikiki-la be tea bakarairai nge ngailo-leuataki. 25 Ata tamoata naita Kristus Pile Uia ne lama iunani, be tago irokaki be itagatagaia-la, be pile ilongo itagatagadia-la masa kana moarunga-lo Nanaranga ngamaroui.
26 Naita mara-ming ilo ipileni ngai Kristen kata, ata meme tago isingarangarai be ramoramo ipilepile nge nena-la ka ibolebolesi. Bokaibe Kristen ne ngae nge kana-ba. 27 Kristen mata Tamada Nanaranga ipile moimoi be adoadodi be girikidi tagotago nge bokai: Natu gadagadadi be aine narenare nge dumadi dapurapura be moatubu nedi tabazibazi-budu. Be takaia bokai: Kateka ngae mata ne moaki iloda-lo dilako be digoalangaki-kita. Adoado-la tasukoaki.