4
Iesus Be Samaria Aine
Parasi nge bokai dilongo Iesus ambe Zon iuasauasai be tagataga ne kokoko idokidokidi be ruku ono tamalinga ane irukurukudi. (Ata Iesus nena-tina nge tamoata tago teke ruku ono tamalinga ane irukui. Tagataga ne ka tamoata be aine dirukurukudi.) Iesus bokai ilongo nge Zudea kaba ipereki be kababe Galili kaba-lo ilako. Zudea kaba-lo be Galili ngalako kana nge Samaria kaba ngalaleaki noko Galili kaba-lo ngapura.
Ialale be Samaria kaba-lo nge anua ara Saika-lo ipura. Anua ngae nge kateka teke toira Zekop natu Iosep iani nge saringa ka ieno. Be makara ka Zekop dang-kesua ne ieno. Iesus nge kasau ialale be imamalo-tina. Bokaibe makara dang-kesua ngae sakenao isoakiria. Ambe amari-soasoa-tina bokana.
Iesus makara isoaki nge Samaria aine teke ipura be dang ngakesi kana. Be aine ngae ambe dang kana ikesikesi nge Iesus bokai ipile, “Dang muku goana be msing.” (Tagataga ne nge anua-lo dilako be kangkang dazaza kana.)
Kodeka Samaria aine nge bokai ipile, “Kaiko Iuda kata be ngau Samaria ainegu. Nge baituka ka dang gosing kana be kusinauia?” (Iuda tago diboadu Samaria tabira be sema kandia-lo damoanako ki dang dasing.)
10 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Nanaranga lumaluma ne gokauataki bokana, be gokaua naita kata ka dang sing kana be isinauiko nge ambe iboadu gotegi be dang papanana ngangko.”
11 Be aine ngae ipile, “Biabiadi, dang-kesua ngae nge itaoio-tina be kana ono dang kesia be repekarake ngapura kana nge tago. Dang papanana masa inanga gokesi? 12 Kaiko masa tubuma Zekop kuasai be iboadu dang papanana teke makare gopuraki ki? Ngai ka toira be dang-kesua ngae iang-kama. Ngai ne, natu, be ‘sipisipi’ be ‘bulumakau’ ne nge makarena-doi dang-kesua ngaena-lo dang dising.”
13 Kodeka Iesus bokai ikatuni, “Tamoata naita dang-kesua ngaena-lo dang ising masa kaba madole ngamate, 14 ata tamoata naita ngau dang uiani be ising nge tagona-tina iboadu kaba madole ngamate. Dang ngau uiani masa dang kateka-lo ipanapanatakarake bokana ilona-lo ngapapanana be ono moauriuri-la nem-kusoaki ngasukoaki.”
15 Be aine nge bokai ipile, “Biabiadi, dang ngae goana! Bokai masa tago iboadu madole matemate be tago iboadu kaba makare mpurapura be dang mkesikesi!”
16 Makara nge Iesus bokai ipile, “Goalale be roam gobagai.”
17 Be aine ngae ikatu be bokai ipile, “Roagu tago.”
Kodeka Iesus bokai irai, “Roam tago kana kupile nge moimoi ka kupile. 18 Kaiko toira moane lima kuatidi, be tamoata kaituka-tina kasukoaki-buduru nge tago roam. Pile kaituka-tina kupile nge moimoi ka kupile!”
19 Makara nge aine ngae bokai ipile, “Biabiadi, kodeka kaba uita kaiko moimoi be ‘propet’ kata. 20 Keka Samaria tubuma makare buku ngaenao Nanaranga dirakerakeaki, ata kam Iuda kapile Ierusalem-lanalo ka iboadu Nanaranga tarakerakeaki.”
21 Kodeka Iesus aine ngae bokai irai, “Aine kaiko, pilengagu golongo uia, bong masa dapura, be bong ngaradio masa Tama-gu tago makare buku ngaenao ki Ierusalem-lo kamarakerakeaki. Tago-la. 22 Kam Samaria nge Nanaranga karakerakeaki, ata tago kakauatakia-uia! Tago-la. Kekai-la Iuda ka kikaua naita ka kirakerakeaki, bakara Nanaranga tamoata be aine moarunga ngauketidi be ngamuleakidi kana labuna-tina nge ungguma Iuda-lo ka ipura. 23 Ata bong masa dapura, be ambe dipura. Bong ngaedia-lo masa tamoata be aine moimoi be Tama-gu dirakerakeaki nge ere-mariabakadi be muzi kalingodia-lo be Tama-gu nena-tina bokana darakerakeaki. Tamoata bokainatuka mata kalingodia-lo be Tama-gu dirakerakeaki ka darakerakeaki kana irerere. 24 Nanaranga nge Mariaba. Bokaibe tamoata dirakerakeaki nge ere-mariabakadi be pile kalingodia-lo be darakerakeaki.”
25 Be aine ngae bokai ipile, “Ngau ukaua Mesaia maka Kristus kana rangaka ipurapura nge ngapura kana. Bong ipura masa kana moarunga labudi ngara-kama.”
26 Kodeka Iesus bokai ipile, “Ngau makare tapilepile-buduru ka tamoata ngae!”
27 Makara dipilepile-ru nge Iesus tagataga ne dimule. Kaba dita bokana nge aine kata diaru ka dipilepile-ru. Makara nge dipitilaki-tina. Ata tago teke bokai itegi, “Aine ngae rakana irere?” ki “Bakara ka aine ngae kamru kapilepile-ru?”
28 Kodeka aine ngae boadi kana ono dang kesinga makara ipereki be kababe anua-lo imule be tamoata be aine bokai iradi, 29 “Kamamai be tamoata kata kana moarunga norane be uemaki irangakina nge kamate. Masa ngai ka Kristus?” 30 Bokaibe tamoata be aine anua nedi dipereki be Iesus-lo dilako.
31 Iesus tagataga ne nge ambe Iesus bokai diakorokoroi, “ ‘Tisa’ kana teke gokang!”
32 Ata Iesus bokai ipile, “Kangkang kanagu ukangkang nge kam tago kakauataki!”
33 Bokai ipile nge tagataga ne nedia-la bokai dietegi, “Masa tamoata teke kangkang ieluakini ki?”
34 Kodeka Iesus bokai iradi, “Kangkang kanagu nge nepinepi negu rerenga mtagatagadi be malipi ne mememaki be mambuaki kana. 35 Pilenga-ming tekedi bokai dieno, ‘Kangkang tanomadi dapura be daeno nibe kalea oati damanubu be kodeka bong ono uaroenga dapura.’ Ata ngau bokai ura-kaming. Mata-ming kamapoarakaki, be kamagea-ramo be uma kamaita! Kangkang ambe dimaure, be nge ambe uaroe bong ka dipura! 36 Kaituka-tina ambe tamoata kangkang iuaroeroe nge zazanga ne imalipilipitaki. Be kaituka-tina ambe kaba odio nem-kusoaki soaki ipurapura-lo kangkang ngalakuaki kana nge iuaroeroe. Bokai masa tamoata kangkang itano be tamoata kangkang iuaroe nge bong-doi teke suri-diaru dauia. 37 Bokaibe pile ngaedi ‘Tamoata taka kangkang itano be tamoata takaia iuaroe’ nge moimoi be kalingodi. 38 Ngau unepi-kaming be kalako be uma tago kamalipitakia-lo kangkang kauaroe. Tamoata takadi makara malipi bibia diemaki, be kam nge dia-ba mamalongadia-lo ka kana uia kauaroe.”
39 Samaria aine nge ialale be bokai ipile, “Kana moarunga uemaki nge irangakina.” Bokaibe tamoata be aine kokoko-tina anua ngarana-lo nge Iesus lama diunani. 40 Be bong Samaria tamoata be aine Iesus dipurakani nge diakoroi be makara anua nedia-lo sakedi-o muku ngasoaki kana dirai. Bokaibe amaridi rua makara isoaki. 41 Tamoata be aine makara anua ngarana-lo Iesus pilenga dilongo nge kaba kokoko-tina lama diuni.
42 Kodeka aine ngae bokai dirai, “Kodeka lama kiuni. Tago kaiko pilengam kilongo ka lama kiuni. Tago. Kodeka nemai-la be kilongo ka lama kiuni. Be kodeka kikaua ngai moimoi be tamoata be aine moarunga kateka ngaenao Uketiketi nedi.”
Iesus Erot Tamoata Ne Teke Natu Iadoraki
43 Iesus makara Samaria kaba-lo amaridi rua isoaki be muridi nge Galili kaba-lo ilako. 44-45 Bokaibe bong Galili kaba-lo ipura nge anua-marau suridi diuia be didoki. Maka ma Iesus nena-la be bokai ipile, “ ‘Propet’ kaba-tina nena-lo nge muaka tagotago.” Bokaibe matamata nge disegeaki, ata alauri ‘Pasoba’ bong-o be kana moarunga Ierusalem-lo iemaki dita nge kaba disuri-uiataki, bakara bong ngaranao nge di moarunga makara dilako.
46 Kodeka Iesus kaba imule anua ara Kena-lo, ege Galili kaba-lo. Makara ka norane be dang ibuiri be ‘uain’ ipura. Be Iesus makara Kena-lo isoaki nge Erot tamoata ne biabia teke Kaperneam anua-lo ka itui be makara ipurakani. Tamoata ngae natu moaneka imore be Kaperneam-lo ieno ka ipura. 47 Tamoata ngae bokai ilongo Iesus ambe Zudea kaba ipereki be Galili kaba-lo ipura bokana ialale be Iesus bokai iakoroi, “Gomai Kaperneam-lo be natu-gu goaka-uiaki. Ambe saringatuka ngamate kana.” 48 Makara nge Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai irai, “Tago teke masa iboadu lama-ba gouni ki? Kilala be malipi kaiboangdi kamaita masa lama kamauni. Tago nge tago!”
49 Ata tamoata ngae bokai ipile, “Biabiadi, gomai marakai! Natugu ngamate takana!”
50 Be Iesus tamoata ngae bokai irai, “Goalale! Natum masa ne iauia ngasoaki!”
Makara nge tamoata ngae Iesus pilenga lama iungdi be kaba Kaperneam-lo imule. Ialale be zala-o ieno. Izama be kaba itui be ialalale nge 51 isi zala-lanalo ialalale be malipilipi kana dipura be bokai dirai natu ambe ne iauia isoaki.
52 Itegidi amari baituka ieno be natu iuia nge bokai dipile, “Nora amari ambe mukuna-la malala ipereki *Nge 1 kiloki rairai bokana. be more kusi-ragogo ileuani.”
53 Makara nge tamoata ngae ilo ikauani amari bokainatuka ieno be Iesus bokai ipile, “Natum masa ne iauia ngasoaki.” Bokaibe ngai be roa be natu moarunga nge lama diuni.
54 Bong Iesus Zudea kaba ipereki be kaba Galili-lo imule nge kilala kaiboangdi ruaia ka iemaki.

*4:52: Nge 1 kiloki rairai bokana.