2
Iesus Kristus Ba Be Nekiaka Ipura
(Mat 1:18-25)
Bong ngaradia-lo nge Rom ‘Sisa’ nedi Augustus pile inanga be tamoata be aine moarunga ungguma Rom erumadi disoaki nge aradi dadoraki kana. Ara adoraki ngae nge matamatanatuka bong Sairinius, Siria kaba biabiadi * Kaleti pile-lo nge tamoata biabia ngae nge ‘kiapi’ biabia. nedi bokana isoaki be diemaki. Bokaibe tamoata be aine moarunga nge tubudi anua nedia-lo dilako be aradi dadoraki kana.
Bokaibe Iosep nge Nasaret anua ege Galili kaba-lo ka itui be ilako anua ara Betlem, ege Zudea kaba-lo be ara dadoraki kana. Betlem nge Debiti anua ne, be Iosep nge Debiti tubu be dara ne kata. Be roa rarauam Maria nge dialale-buduru be ara-diaru dadoraki kana. Maria nge ambe bong ne ono nekinga dipura. Bokaibe makara Betlem-lo disoakiru be ineki. Be natu moane muamuatuka inekiaki be kusi zirezire ane isukumi be ‘bulumakau’ taramogida kandia-lo inangalako. Bakara, pera dizazaza be ono soaki be eno ipurapura nge dikauri. Bokai ka ‘bulumakau’ pera kandia-lo ineki.
‘Sipisipi’ Akolakola Be Nanaranga ‘Enzel’ Ne
Oabubu ngarana-lo nge ‘sipisipi’ akolakola alu makara ege ngarana-lo ‘sipisipi’ nedi dinaringdi be disoaki. Makara nge Tanepoa ‘enzel’ ne teke ipurakadi be Tanepoa kaiboang be malama ne odio dibala be diboalingdi. ‘Sipisipi’ akolakola kaba bokai dita nge taburidi dira-tina. 10 Ata Tanepoa ‘enzel’ ne bokai ipile, “Taburi-ming moaki dira! Ngau pile uia ka ueluaki-kaming. Pile uia ngaedi masa tamoata be aine moarunga daemakidi be suridi dauia! 11 Kaituka Debiti anua nena-lo nge Uketiketi neming nekiaka ipura. Ngai ka Kristus Tanepoa. 12 Kilala ne ono kamakauataki kana nge bokai: Natu-muku teke kusi mapaladi zirezire ane disukumi be ‘bulumakau’ taramogida kandia-lo ieno masa kamate.”
13 Makara nge oaikiki-tina Nanaranga ‘enzel’ ne lang anua-lonalona nge kokoko-tina dipura be ‘enzel’ ngae zaiza Nanaranga ara dirakerakeaki be bokai dipilepile,
14 “Nanaranga etatabalabalatuka lang anua-lo isoaki nge ara tarakeaki! Be kateka-o nge tamoata maka Nanaranga ireretakidi nge ilo-uia ngaenodi!”
15 Alauri ambe Nanaranga ‘enzel’ ne lang anua-lo dilako nge ‘sipisipi’ akolakola bokai dipile, “Talale Betlem-lo be kana ipura be Tanepoa ira-kita nge tate.”
16 Bokaibe ditui be oaikiki-tina dialale be Maria be Iosep dite-diaru. Natu-muku nge ‘bulumakau’ taramogida kandia-lo ieno be dite, ‘enzel’-la iradi bokana. 17 ‘Sipisipi’ akolakola natu-muku ngae dite kodeka ditaguraki be alauri masa natu ngae bakarairai ngapura kana nge tamoata makara disoaki diradi, ‘enzel’-la iradi bokana. 18 ‘Sipisipi’ akolakola dipilepile be tamoata be aine moarunga pilengadi dilongo nge dipitilaki-tina. 19 Ata Maria kana ngaedi moarunga ilona-lo inanga be ilonaba-lo ilelelenaki. 20 Kodeka ‘sipisipi’ akolakola ditaguraki be Nanaranga ara atabala-tina dinanganangai be dirakerakeaki be dimule. Kana moarunga dilongo be dita nge Nanaranga-la ‘enzel’ ne iradi bokana dita.
Ara Iesus Natu-muku Buleakini Ipura
21 Amaridi lima-toli dimanubu nge natu-muku kusi korototoka ipura be ara Iesus buleakini ipura. Tago isi nekiaka ipura be ara ngae Nanaranga ‘enzel’ ne inangani.
Iesus Nanaranga Pera Nena-lo Tabangaka Ipura
22-24 Moses Mata ne bokai dipile: aine itaruru nge ibolo bokana. Bokaibe Moses Mata ne datagadi be taruru bolo ngaedi nge darokakile. * Leb 12:1-8 Nge bokai ka bong Maria taruru bolo dirokaki-le nge Iosep be natu-muku Iesus zaiza be Ierusalem dilakoto. Be makara ka tabataba ono bolo rokaka daemaki be ono moarunga dakaua Maria ambe igoaza, Tanepoa-la ipile bokana, “Bune rua ki baliboro sauadi rua,” tabangakadi dapura. Be kana takaia daemaki kana nge natu-muku Iesus nge Nanaranga databangakani kana, Tanepoa-la ipile bokana, “Natu-muku moane ipuratuka-mua nge Tanepoa ania ngapura.” * Eks 13:2, 12
25 Makara Ierusalem-lo nge kamoangbiabia teke isoaki ara Simion. Ngai nge tamoata adoado be Nanaranga imatakutakuri, be bong ono Israel uketa be muleaka ngapura kana nge irarapung. Oli Spirit nge tamoata ngaena-lo isoaki. 26 Bokaibe Oli Spirit ambe norane be Simion pile mangata bokai inangani, “Tago iboadu oaikiki-la be gomate. Tanepoa Kristus ne moimoibe irangaki nge gote noko gomate.” 27 Makara nge Oli Spirit itaguraki be Simion ibagai be Nanaranga pera nena-lo ilakuaki. Be bong Iosep be Maria natu-muku Iesus dieluakiaru be Moses Mata ne dataga-diaru be natu-muku databangakiaru kana nge 28 Simion itaguraki be natu-muku lumana-lo idoki be Nanaranga iperui be bokai ipile,
29 “Tanepoa! Kodeka malipilipi kanam ngae ilo-uia ane be golikitaki be ngamate, norane be moimoi be kupile bokana. 30 Negu matagu-lo be tamoata maka tamoata be aine moarunga ono gouketidi be gomuleakidi kana nge ute. 31 Kana ngae nge tamoata be aine moarunga matadi-o be kumoataungaki be ieno. 32 Ngai nge malama kata, be masa nem-la be Ungguma Takadia-lo mangata gonangai be date. Be tamoata be aine nem Israel masa ara biabia-tina dadoki.”
33 Simion natu-muku ngae bokai irangaki nge tina be tama dipitilaki-tina. 34 Kodeka Simion itaguraki be imaroudiato be natu-muku tina Maria bokai irai, “Natu-muku ngaeni nge matamata be nangaia ipura masa tamoata be aine kokoko-tina Israel-lo ngaemakidi be datapulo, be kokoko-tina masa ngaemakidi be damarang. Ngai nge kilala ono Nanaranga nena-la mangata inanga bokana, be tamoata kokoko-tina masa dare-kaini. 35 Be pile nedi zumzumkaki masa mangata ngapile. Be kaiko masa ilom nganodo-tina, suri asi ono eunga mata sagode kaboakim nganagutobai bokana.”
36 Aine ‘propet’ teke isoaki ara Ana. Tama ara Panuel, bagi ne Ase. Ana nge ambe iainebia-tina. Moane teke iuati, ata barasi lima-rua-la disoaki-buduru be moane imate. 37 Be narenare-ba bokai isukoaki nibe barasi ne ambe ‘84’ moarunga. Nanaranga pera ne tago sesu iperepereki. Ariata be oabubu moarunga nge Nanaranga irakerakeaki, iraborabo be kangkang iziraurau. 38 Bong-tina ono Iesus ambe Nanaranga pera nena-lo lakuaka ipurapura nge Ana ipura be Nanaranga iperui. Kodeka itaguraki be natu-muku ngae idoki be bong ono Ierusalem tamoata be aine moarunga Nanaranga ngazazadi be ngarubetakidi kana nge irangaki.
39 Alauri be Iosep be Maria kana moarunga Tanepoa-la Mata ne dipile bokana diemakiru kodeka anua nediaru Nasaret, ege Galili kaba-lo dimulelakoru. 40 Be natu-muku ngae ilaba be ikaiboang. Kaua malaidi nge ilona-lo dikauri-tina, be Nanaranga marou ne bibia-tina nge natu ngaenao dieno.
Natu-muku Iesus Nanaranga Pera Nena-lo Isoaki
41 Barasi moarunga ilodia-lo nge Iesus tina be tama Ierusalem dilakolakoru be ‘Pasoba’ moanako dirakerakeakiaru. 42 Bokaibe bong Iesus barasi ne ambe kulemoa-be-rua nge ‘Pasoba’ moanako-lo dilako-buduto, barasi moarunga-lo dimuzimuzi bokana. 43 Alauri moanako biabia ngae imanubu nge tina be tama dimuleru, ata Iesus Ierusalem-lanalo isoaki. Ata tina be tama tago dikauaru ngai Ierusalem-lanalo isoaki. 44 Ilo-diaru dipile tamoata be aine takadi maradi ialalale, be dialale be ambe amari teke dimambuaki. Makara nge dilakoru be dara ne-diaru be ruanga-diaru maradi dilelearu. 45 Dilelearu be tago ditearu nge kababe Ierusalem-lo dimuleru be dalelearu kana. 46 Makara Ierusalem-lo dilelelearu nibe amaridi tolia-nao be Nanaranga pera nena-lo ditearu. Iuda ‘tisa’ nedi maradi isoaki be ilolongoridi be itegitegidi be ditearu. 47 Tamoata moarunga makara disoaki dilongori Iesus kauanga dilaba be tegitegi moarunga katungadi iamang-tina nge dikabakia-tina. 48 Bokaibe bong tina be tama makara ditearu nge dipitilaki-tinaru. Kodeka tina ilako be bokai irai, “Natugu, nge bakara ka bokai kubasaki-kamairu? Tamam keru ilo-mairu dibukutakiko-tinaru ka kileleleikoru!”
49 Be Iesus ikatu be bokai iradiaru, “Bakara ka kaleleleauru? Tago kakauaru ngau Tamagu-la pera kanana-lo msukoaki kana?” 50 Ata diaru pile ngaedi labudi tago dikauatakiru.
51 Kodeka Iesus itui be itaga-diaru be Nasaret dilakoto. Makara Nasaret-lo nge pilenga-diaru ilongolongo-tina. Ata tina nge kana moarunga ngaedi ilona-lo inanga be idokimatedia-tina uia. 52 Be bong Iesus ilabalaba nge kaua malaidia-lo nge iboadu-tina. Be Nanaranga be tamoata moarunga ilo-rere nedi nge Iesus-o dieno.

*2:2: Kaleti pile-lo nge tamoata biabia ngae nge ‘kiapi’ biabia.

*2:22-24: Leb 12:1-8

*2:22-24: Eks 13:2, 12