21
Iesus Anuatanepoa Bokana Be Ierusalem-lo Isili
(Mar 11:1-11; Luk 19:28-40; Zon 12:12-19)
Iesus tagataga ne zaiza Ierusalem dilakolako nge Betpeiz anua-lo dipura. Anua muku ngae nge buku muku ara ‘Olib’ saringa ka ieno. Makara be tagataga ne rua inepi-diaru be dimuaru. Dalaleru kana nge bokai ira-diaru, “Anua ene aro-mingru ieno kanana-lo kamalakoru. Makara masa oaikiki-tina ‘dongki’ teke ditukui be natu diaru dituituiru nge kamatearu. Kamarubetakiaru be kamabaga-dianauru. Tamoata teke bakara ira-kamingru nge bokai kamaraiaru, ‘Biabiadi nema ireretaki-diaru. Masa oaikiki-la ngamuleakidi.’ ”
Kana ngaedi bokai dipura be ‘propet’ teke pilenga dikalingo. ‘Propet’ ngae bokai ipile,
“Zaion anua bokai kamarai: ‘Kamate. Anuatanepoa neming teke ambe ipurapura-kaming. Ngai muzinga malielie-ba, be ‘dongki’ tekenao isoaki be ipurapura. ‘Dongki’ natu tekenao isoaki be ipura.’ ” (Zek 9:9)
Kodeka tagataga ne ruoti nge dialaleru be Iesus-la ira-diaru bokana kana diemakiru. Be dialaleru be ‘dongki’ natu diaru dibaga-diaru be kusi-sili nediaru ‘dongki’-o dinangaru be Iesus odio isoakiria. Makara nge tamoata be aine dum kanabiabia teke nge kusi nedi dipasi be zala-lo diulalaki. Aludi kai sapara dikoto be diulalaki. Kodeka tamoata be aine ngaedi nge Iesus aro be muri dialalale be dimoaguruguru be bokai dipilepile,
“Debiti Natu tarakeaki! Tamoata naita Tanepoa ara-nao be ipura masa Nanaranga ngamaroui. (Sam 118:26) Nanaranga ara atabala-tina tanangai!”
10 Iesus Ierusalem-lo ipura nge tamoata be aine makara nge dipitilaki-tina be bokai ditegi, “Ngara naita kata?”
11 Be tamoata be aine Iesus zaiza dialalale-budu nge bokai dipile, “Iesus. Ngai ‘propet’ kata. Anua ne Nasaret, ege Galili kaba-lo.”
Iesus Nanaranga Pera Nena-lo Isili
(Mar 11:15-19; Luk 19:45-48; Zon 2:13-22)
12 Kodeka Iesus ilako be Nanaranga pera nena-lo isili be tamoata makara ditabulibuli be kana dizazaza nge itaodi. Tamoata ‘mone’ didokidoki be dibubuiri nge bagi nedi ibagabuiri. Be tamoata maka bune didokidoki tamoata takadi dianiandi be dizazaza nge bagi nedi ioreaki-iotiaki. 13 Be bokai iradi, “Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai digere, ‘Pera negu nge ono rabonga.’*Ais 56:7 Ata kam ambe ‘anako gupadi’*Zer 7:11 bokana kabasaki.”
14 Kodeka Iesus makara Nanaranga pera nena-lo isoaki be matadi leuadi be aedi matedi nge dipura be iadorakidi. 15 Ata tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki kaba bokai dita kana uia iememaki be natu-muku Nanaranga pera nena-lo dimeremere be bokai dipilepile, “Debiti Natu tarakeaki” nge ilodi dira-tina. 16 Kodeka ditaguraki be Iesus bokai dirai, “Natu-muku pilengadi kulongo ki tago?”
Be Iesus ikatu be ibokai pile, “Ulongo! Nanaranga ‘Buku’ nena-lo pile ngaedi kaleze ki tago?
‘Natu-muku be natu ruru-kangkang aoa-dialo masa rakeaka uia dapusika.’ ” (Sam 8:2)
17 Bokai ipile be kodeka iperekidi be oabubu ngarana-lo nge Betani-lo ieno.
Iesus Kai Teke Ingesuaki
(Mar 11:12-14, 20-24)
18 Izama nge Iesus oabuna-tina be imarang be Ierusalem ilako. Zala-lo ialalale nge tole imate-tina. 19 Bokaibe kai kalingo kangkang ara ‘pig’ teke zala zagenao ituitui be ite nge ilako. Ata kalingo tago teke ite. Dauna-ba ita. Kodeka kai ngae bokai irai, “Tago iboadu kaba alauri kalingom dapura!”
Makara nge kai ngae oaikikitina-la imarango.
20 Tagataga ne kaba bokai dita nge dipitilaki-tina. Be bokai ditegi, “Baituka be kai ngae oaikiki-tina imarango?”
21 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming! Lama kaunia-tina be ilo-ming tago dirua nge iboadu kai ngae uemaki bokana kana kamaememaki. Tago kana-la bokainaina kamaememaki. Iboadu buku ngae bokai kamarai, ‘Gomatate be nem-la be makasi-lo gorokakikolako.’ Be kana ngae masa emaka-ming ngapura. 22 Lama kauni be karabo masa kana kareretakia-tina be Nanaranga karaboi nge kamadoki.”
Iesus Kaiboang Ne Ditegiaki
(Mar 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Kodeka Iesus Nanaranga pera nena-lo isili be tamoata be aine isuledi. Isulesuledi nge tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata nedi bibia dipura be Iesus bokai ditegi, “Kaiboang nangatadi-o ka kana ngaedi kuememaki? Be kaiboang ngaedi naita ka iangko?”
24 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Ngau tegi negu teke mtegi-kaming noko. Kakatungi masa mra-kaming kaiboang nangatadi-o ka kana ngaedi uememaki. 25 Kaiboang ono Zon ruku ono tamalinga ane tamoata be aine irukudi nge inanga ka dipura? Nanaranga-lo ki tamoata-lo ka dipura?”
Iesus bokai itegi nge nedia-la maradi bokai diegore, “Masa bakara tapile? Nanaranga-lo kana tapile masa bokai ngapile, ‘Bokai nge bakara ka lama tago kaunani?’ 26 Ata tamoata-lo ka dipura kana tapile nge tamoata be aine tamatakuridi. Maka ma tamoata be aine moarunga dipile Zon nge ‘propet’ kata.”
27 Kodeka ditaguraki be Iesus bokai dirai, “Tago kikaua!”
Be Iesus bokai iradi, “E, ngau bokai. Tago iboadu mra-kaming kaiboang ngaedi inanga ka uita be kana ngaedi uememaki.”
Natu Moane Rua Odio Tonanga Ipura
28 Kodeka Iesus bokai ipile, “Bakara ilo-ming dipile? Tamoata teke natu moane rua. Ilako be labalaba bokai irai, ‘Natugu, kaituka uma-lo golako be gomalipi.’
29 “Be natu ngae bokai ipile, ‘Tago urere.’ Ata alauri nge ilo takaia inangai be uma-lo ilako.
30 “Kodeka tamoata ngae kaba ilako be natu sikisiki pile-la ngaedi ka kaba irai. Be natu ngae ikatu be bokai ipile, ‘Biabiadi, masa mlako.’ Ata tago ilako!
31 “Natu nangata ka tama rerenga itagadi?”
Be di dikatu be dipile, “Labalaba.”
Kodeka Iesus bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming. ‘Tagisi’ dokidoki be aine pogizagiza masa aro-ming damua, be anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo dasili mua. 32 Zon ipura be zala adoado itiking-kaming be tago lama kaunani. Ata ‘tagisi’ dokidoki be aine pogizagiza nge lama diunani. Kam kana iememaki kaita-tina, ata alauri nge tago ilo-ming kabuiri be lama kaunani.
Tamoata Uma Dimalipilipitaki Odio Tonanga Ipura
(Mar 12:1-12; Luk 20:9-19)
33 “Pile ono tonanga takadi kamalongo. Tamoata teke uma kanabiabia teke iemaki be ‘uain’ itanomi be iaringi. Uma ilona-lo nge gimoa ono ‘uain’ pisaka teke iemaki, be bazarua rakebuli ono tamoata danarinari kana nge ikeli. Alauri nge tamoata alu iandi be damalipilipitaki kana. Be ngai itui be kasau anua tekena-lo ilako. 34 Bong ono ‘uain’ dokia ngapura kana nge uma-marau malipilipi kana inepidi be ‘uain’ kana dabagani kana. 35 Malipilipi kana uma ngaena-lo dilako nge tamoata uma dimalipilipitaki ditaguraki be teke dipaliti, teke diumoatei be tolia dipatui. 36 Makara nge uma-marau kaba malipilipi kana kokoko-la be inepidi be dialale be ‘uain’ kana alu dabagani kana. Ata tamoata uma dimalipilipitaki ditaguraki be malipilipi kana matamata dipura dibasakidi bokana dibasakidi. 37 Alaurituka nge ne natu inepi. Ilona-lo nge bokai ipile, ‘Natu-gu masa damuaki.’
38 “Ata tamoata uma dimalipilipitaki natu dite nge bokai dipile, ‘Nge uma-marau natu, be ngai ka tama kana ne ngadoki be nganemdi kana. Aria, taumoatei be uma ne tadoka-le.’ 39 Kodeka uma-lo ka didoki be eluku dirokakalako be diumoatei.”
40 Kodeka Iesus bokai itegidi, “Ilo-ming bakara dipile? Uma-marau ngapura masa tamoata ngaedi bakara ngabasakidi?”
41 Be di dikatu be dipile, “Tamoata goalakadi ngaedi masa sururu kana-tina-bibia ngandi be ono ngara-leuadi. Be masa ngataguraki be uma ngae ngadoki be tamoata takadi ngandi be bong-tina ono ‘uain’ dokinga-o nge ‘uain’ kana daniani.”
42 Kodeka Iesus bokai iradi, “Nanaranga ‘Buku’ nena-lo pile ngaedi kaleze ki tago?
‘Ariri maka pera kelikeli disegeaki ka pera kaiboang ne. Kana ngae nge Tanepoa ka iemaki. Tea nge diuia-tina!’ (Sam 118:22-23)
43 “Nge bokai ka ngau ura-kaming! Nanaranga masa ngataguraki be bong ono ngatanepoa kana nge ngadokale-kaming be tamoata takadi ngandi be bong-tina ono ‘uain’ dokinga-o ‘uain’ ne dapupurakini. [ 44 Tamoata naita ariri ngaenao itapuloria masa muku-muku ngapura. Ata ariri ngae tamoata nangatana-o isapasiria masa ngatake-babai.]”
45 Tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Parasi pile ono tonanga ngaedi dilongo nge dikaua Iesus di ka irarangakidi. 46 Bokaibe dauauri kana, ata tamoata be aine dimatakuridi. Maka ma tamoata be aine moarunga dipile Iesus nge ‘propet’ kata.

*21:13: Ais 56:7

*21:13: Zer 7:11