10
Aine Segeakadi Suletaka
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Kodeka Iesus kaba ngaradi ipereki be Zudea kaba-lo ilako be Zodan zagura itotoki be ege takaianao ilako. Makara nge tamoata be aine kokoko-tina dipura. Kodeka itaguraki be isuledi izamaizama imuzimuzi bokana. Isulesuledi nge Parasi alu Iesus datoi kana be dipura be bokai ditegi, “Mata neda disumoala ki tago tamoata teke iboadu roa ngasegeaki?”
Ata Iesus tegitegi ane be bokai ikatudi, “Moses mata baituka iang-kaming?”
Be di bokai dikatu, “Moses isumoala moane teke iboadu ‘pepa’ ono aine segeaka teke ngagereti be aine ngani be nganepi be ngalale.”
Ata Iesus bokai iradi, “Pangana-ming dipatungaki be raia-ming dira ka Moses mata ngae igereta-kaming. Ata matamatana-tina bong lang be kateka be kana moarunga emakadi dipura nge ‘Nanaranga moane be aine iemaki-diaru.*Zen 1:27 Labu ngaenao ka moane tina be tama ngaperekidi be roa diaru dataga-buduru be tamoata teke dapura-ru.’ *Zen 2:24 Bokaibe diaru ambe tago tamoata rua. Tago. Diaru ambe tamoata teke. Bokaibe kana Nanaranga iuau-tekenanadi nge tamoata tago teke iboadu ngaduaramoaki.”
10 Alauri pera-lo dimulelako nge Iesus tagataga ne pile ngaedi ditegiaki. 11 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Tamoata naita roa isegeaki be aine takaia iuati nge moane ka aine ngae roti igamanale be aine takaia diaru dieno-buduru. 12 Bokainatuka-la, aine nangata roa isegeaki be moane takaia iuati nge aine ngae ka roti igamani be moane takaia diaru dieno-buduru.”
Iesus Natu-muku Imaroudi
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Makara nge tamoata alu natu-muku dieluakidi be Iesus luma odio nganangaria kana. Ata tagataga ne ditaguraki be diebulodi. 14 Iesus kaba bokai ita nge tagataga ne ilo iratakidi be bokai iradi, “Natu-muku kamalikitakidi be ngau-lo damai. Moaki zalakadi kaono. Maka ma bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge tamoata muzingadi natu-muku bokana nge nedi. 15 Moimoi ka ura-kaming! Tamoata naita bong ono Nanaranga ngatanepoa kana tago natu-muku bokana be idoki nge tagona-tina iboadu makara ngalako.” 16 Kodeka natu-muku iboabungdi be luma odio inangaria be imaroudi.
Tamoata Amuna Teke Kana Ne Kokoko
(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Iesus ambe ialalale nge tamoata teke ipananamai be aro tuku-nao irokazokuria be itegi, “ ‘Tisa’ iauia, rakana memaki be masa moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge mdoki be mnemi?”
18 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Bakara ka iauia kana kukilaia? Tamoata tago teke iauia! Nanaranga-la ka rube iauia! 19 Kaiko Nanaranga mata ne kukauataki. Mata-ma ne ngaedia-re: ‘Tamoata takaia moaki kumoatei. Roti moaki kugamani be aine takaia kamru kaeno-buduru. Moaki kuianako. Tamoata takaia moaki kuboliaki. Moaki kuboli-ba be tamoata takaia kana ne kudoki-le. Tamam be tinam gomuamuakidi.’ ”
20 Be tamoata ngae ikatu be bokai ipile, “ ‘Tisa,’ ngau isi natu-tina be mata ngaedi utagatagadi.”
21 Iesus adoado-tina tamoata ngae idedei nge ireretaki be bokai irai, “Kana-la tekena-lo ka isi kutukura. Goalale be kana nem moarunga ‘mone’ odio godoki, be ‘mone’ ngaedi godoki be tamoata kana nedi tagotago goandi. Bokai masa Nanaranga kana uia-tina lang anua-lo ngangko be kana nem dakoko-tina. Kana ngaedi goemaki-doi, kodeka gomai be gotagaia.”
22 Tamoata ngae nge kana ne kokoko-tina. Bokaibe bong pile ngaedi ilongo nge ilo ibuku-tina be lili itaongaki be ialale.
23 Kodeka Iesus igea-ramo be tagataga ne itedi be bokai iradi, “Tamoata kana nedi kokoko masa anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo lako daradia-tina.”
24 Tagataga ne pile ngaedi dilongo nge dipitilaki-tina be ilodi lelenakadi dira. Ata Iesus kaba bokai iradi, “Natu-gu negu, bong ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo nge sili dara-tina kana! 25 ‘Kamel’ lili kusi-kalaura boazinga-nalo ngasili kana masa sili tagona-tina darai. Ata tamoata kana ne kokoko anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo ngasili kana masa sili daraia-tina!”
26 Iesus bokai ipile nge tagataga ne kodeka dipitilaki-tina be nedia-la bokai dietegi, “Bokai nge alauri masa Nanaranga naita ngauketi be ngamuleaki?”
27 Kodeka Iesus adoado-tina idededi be bokai iradi, “Moimoi tamoata tago diboadu kana ngae daemaki, ata Nanaranga-lo nge kanaba. Maka ma Nanaranga iboadu-tina kana moarunga ngaemaki.”
28 Be Pita itaguraki be Iesus bokai irai, “Gote! Keka kana nema moarunga kipereki be kitagaiko.”
29 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Moimoi ka ura-kaming! Tamoata naita ngau be Pile Uia ngae kanabe pera kana, ki taritoka, ki marau, ki tina, ki tama, ki natu, ki uma ne ipereki 30 masa zazanga ne kana-tina-bibia *Kaleti dipile ‘100 times’. ngadoki kaituka bong ngaedia-lo. (Masa pera kana, taritoka, marau, tina, natu be uma ne kokoko-tina ngadoki. Ata masa sururu bibia-tina ngaita noko kana bokainaina ngadoki.) Be bong alalauri-lo masa moauriuri-la nem-kusoaki ngasukoaki. 31 Ata tamoata kokoko-tina dimuamua masa dalauri, be alalauri masa damua.”
Iesus Bong Tolia Matenga Irangaki
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Iesus tagataga ne zaiza nge ambe dialale be Ierusalem dalako kana. Be Iesus nge imuatuka. Tagataga ne muri ditagatagai kaba bokai dita nge dipitilaki-tina be ilodi lelenakadi dira. Tamoata be aine muridi ditagatagadi nge taburidi dira-tina. Kodeka tagataga ne kulemoa-be-rua nge kababe laua-o ilakuakidi be kana dapurani kana nge irangakidi. 33 Bokai iradi, “Kamalongo! Ambe Ierusalem talakolako. Makara masa Tamoata Natu dadoki be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be tamoata Moses Mata ne disulesuletaki luma-dio danangai. Be di ka matea dasumoalataki be dadoki be Ungguma Takadi luma-dio danangai. 34 Be Ungguma Takadi masa ono dasaoi, damoangori be darautotoki be daumoatei. Ata amaridi toli muridi masa kababe ngamarang.”
Zems Be Zon Rerenga-diaru
(Mat 20:20-28)
35 Kodeka Zebidi natu ruoti Zems be Zon dimairu be Iesus bokai diraiaru, “ ‘Tisa,’ kana teke goemaka-kamairu kana kirere-ru!”
36 Be Iesus itegi-diaru, “Rakana-tina memaka-kamingru kana karereru?”
37 Be diaru dikaturu be bokai dipileru, “Gosumoala be bong kaiboang be malama nem-lo kusoaki nge keru takaia oanam-o ngasoaki be takaia ngasim-o ngasoaki.”
38 Makara nge Iesus bokai ipile, “Kamru tago kakauaru rakana ka kasinautakiaru! Kamru kaboaduru sema ngau ono dang msing kanana-lo dang kamasingru? Be kamru kaboaduru sururu bibia ono ngau rukuiagu be tamalagu ngapura kana nge kamadokiru?”
39 Be diaru dikaturu be dipileru, “Keru kiboaduru!”
Makara nge Iesus bokai ira-diaru, “Moimoi sema ngau ono dang msing kanana-lo masa dang kamasingru. Be sururu bibia ono rukuiagu ngapura kana masa kamadokiru. 40 Ata naita oanagu-o ki ngasigu-o ngasoaki kana nge ngau tago uboadu msumoalataki. Maka ma Nanaranga ambe tamoata ne idokidi be inangadi nge kaba ngaradi imoataungakidi be inem-ngakidi be dieno.”
41 Tagataga ne kulemoa takadi bokai dilongo nge Zems be Zon namadi diratakidi. 42 Kodeka Iesus ikiladia-doi saringa be bokai iradi, “Kam kakaua Ungguma Takadi nge anuatanepoa kandi ka atabaladi disoaki be dipapananuakidi. Be tamoata aradi bibia nge kaiboang nedi ane be rerengadia-lo gadagada diraradi be ba dibabasakidi be ono gadagada dikauakaua tamoata nedi bibia nge kaiboang nedi otioti. 43 Ata kam moaki di bokana. Tamoata naita biabiadi neming ngapura kana nge kam malipilipi kana-ming ngapura. 44 Be tamoata naita ngamuatuka-kaming kana nge tamoata moarunga dududu kandi ngapura. 45 Bakara, Tamoata Natu nge bokainaina. Ngai tago damalipini kana ka ipura. Tago! Ngai ngamalipidi kana ka ipura. Be masa di kanabe ngamate be ono kokoko-tina ngazazadi be ngamuleakidi.”
Iesus Mata-leua Teke Iadoraki
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Makara be dialale be Zeriko anua-lo dipura. Iesus nge ambe tagataga ne be tamoata be aine dum teke zaiza be anua diperepereki nge tamoata teke mata leuadi zala zagena-o isoaki be dipurakani. Makara zala zagena-o isoaki be isinaunau. Tamoata ngae ara Batimeas, be ngai nge Timieas natu. 47 Bokaibe bong ilongo Nasaret tamoata Iesus ka makara ialalale nge imere be bokai ipile, “Iesus, Debiti Natu! Ilom ngatagaia!”
48 Ata tamoata kokoko diebuloni be bokai dirai, “Aoam gonoti!” Ata ngai kodeka ipi-tina be ikilau, “Debiti Natu! Ilom ngatagaia!”
49 Kodeka Iesus itui be bokai ipile, “Maka kamakilamai!”
Bokaibe mata-leua ngae dikilai be bokai dirai, “Surim dauia. Gotuirake! Ambe ikelikeliakiko!” 50 Tamoata ngae bokai ilongo nge kusi-sili ne inanganangai nge irokaki be oaikiki-la ituirake be Iesus-lo ilako.
51 Kodeka Iesus itaguraki be tamoata ngae bokai itegi, “Rakana memakamko kana kurere?”
Be tamoata ngae ikatu be ipile, “ ‘Tisa,’ ngau kaba mitaita kana urere!”
52 Kodeka Iesus bokai irai, “Goalale! Lama uniangam ka iemakiko be kuia!” Makara nge oaikiki-tina tamoata ngae mata diuia be kaba itaita, be itaguraki be Iesus itagai zala ngarana-lo.

*10:6: Zen 1:27

*10:8: Zen 2:24

*10:30: Kaleti dipile ‘100 times’.