16
Iesus Mate-lo Be Imarang
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Zon 20:1-10)
Bong ono manauanga ‘Sabat’ imanubu nge Magdala aine ara Maria, Salome be Maria-la taka Zems tina nge bureng be kana takadi boaudi uarikadi * Kana bokainaina nge ono tamoata matedi diburengrengdi be tago oaikiki-la dimoapurupuru. dizazato be dalaleto be ono Iesus mate daburengiato kana. Bokaibe izama ‘Sabat’ muri nge oabuna-tina amari ambe irakerake be Iesus poda-nalo dilakoto. Zala-lo dialalaleto nge nedialanato bokai diepilei-to, “Masa naita patu biabia poda aoa ono onota ipura ngagegeaki?”
Ata bong dilakopurato nge patu biabia poda aoa ono onota ipura nge ambe gegeaka ipura. Be poda kaka ieno be diteato bokana disilito. Disili-to nge tamoata amuna teke kusi-sili salagakoe oaoaoa isilisili nge bokai poda ege oana-nao isoaki be diteato. Diteato nge dipitilaki-tinato.
Makara nge tamoata ngae bokai ira-diato, “Taburi-mingto moaki dira! Ngau ukaua kamto Nasaret tamoata Iesus, kai kapalapala uauau-o rokatagaka ipura ka kaleleleato. Tago ambe maka ieno. Ambe imarang. Kaba ono dinangai maka kamaitato. Kamalaleto be tagataga ne be Pita bokai kamaradi, ‘Aro-ming ngamua be Galili ngalako kana. Masa makara kamate, ne iraka-ming bokana.’ ”
Aine ngaediato nge pitilaki tagona-tina diuiato. Bokaibe taburi-diato nge dira-tina be reresabu zaiza be dipusikato be diratuto. Be kana ditato nge tago teke dirangakini. Taburidia-mato dira-tina!
Iesus Magdala Aine Maria Ipurakani
(Mat 28:9-10; Zon 20:11-18)
[ Iesus nge amari muamuatuka-lo be Kaleti pile-lo nge ‘de’ muamuatuka ‘uiki’ ilona-lo. Kaituka ‘Sande’ kana tapile. oabuna-tina be mate-lo be imarang. Mate-lo be imarang nge Magdala aine ara Maria ipurakani. Aine ngae ka toira Iesus mariaba goalakadi lima-rua ilona-lo itaodi. 10 Be nge Maria ngae ka ilako be Iesus sukoaki-budu ruanga iradi. Di nge ilodi dibuku be ditangtang be disoaki. 11 Ata bong bokai dilongo Iesus ambe moauriuri isoaki be Maria ite nge lama tago diuni.
12 Alauri nge Iesus itabuli be takaiana-ba ipura be tagataga ne rua ipuraka-diaru. Tagataga ne rua nge anua diperekiaru be masauaba-lo dialalaleru be ipuraka-diaru. 13 Be tagataga rua ngae-diaru nge dilakoru be tagataga ne takadi diradi. Ata di tagataga ngae-diaru pilengadi tago lama diungdi.
Iesus Tagataga Ne Kulemoa-be-teke Ipurakadi
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Zon 20:19-23)
14 Alauri nge tagataga ne kulemoa-be-teke disoaki be dimoanakonako be ipurakadi. Makara nge itaguraki be iebulodi, bakara, ilodi nge dikaingaki be lama tago diuni. Labu takaia ono tagataga ne iebulodi nge tamoata be aine takadi Iesus dite ambe mate-lo be imarang be diradi, ata di lama tago diuni. 15 Kodeka bokai iradi, “Kamalale be ege-ege kateka-o Pile Uia ngae tamoata be aine moarunga mangata kamarangakadi. 16 Tamoata naita lama iuni be araguo be rukuia ipura masa Nanaranga ngauketi be ngamuleaki. Ata tamoata naita lama tago iuni masa alauri sururu bibia-tina dadoki. 17 Tamoata lama iuni masa kaiboang ania ngapura be kilala kaiboangdi ngaememaki. Aragu-o be masa mariaba goalakadi ngataotaodi be iboadu pile takadia-lo ngapilepile. 18 Be moata goalakadi idoki ki zere goalakadi ising masa tago ngamate. Be luma masa moremore odio ngananga-nangaria be dauiauia.”
Iesus Lang-lo Irake
(Luk 24:50-53; Apo 1:9-11)
19 Tanepoa Iesus tagataga ne iradia-doi, kodeka Nanaranga idoki be lang anua-lo ikautakingaki be kaba aradi bibiatuka oana-nao isoaki. 20 Kodeka makara be tagataga ne dialale be ege-ege Pile Uia mangata dirangaki. Be Tanepoa nge ne zaiza be dimalipilipi-budu. Be pile ne ono iemaki be dikalingo nge kilala ne kaiboangdi iememaki.]

*16:1: Kana bokainaina nge ono tamoata matedi diburengrengdi be tago oaikiki-la dimoapurupuru.

16:9: Kaleti pile-lo nge ‘de’ muamuatuka ‘uiki’ ilona-lo. Kaituka ‘Sande’ kana tapile.