PILIPAI
1
Pol be Timoti, Kristus Iesus malipilipi kana ruoti ka kigereru.
Be nge kam Nanaranga tamoata be aine ne moarunga Kristus Iesus ara-nao Pilipai anua-lo kasoaki ka kigere-kaming. Be kam tamoata ‘sios’-lo kamuamua be kam tamoata ‘sios’-lo kadumaduma ka kigere-kaming be.
Tamada Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ngang-kaming.
Pol Pilipai Kanabe Iraborabo
Izamaizama ilogu ianiang-kaming nge Nanaranga negu uperuperui. Be bong moarunga kam kanabe Nanaranga uraboraboi nge suri-uia-lo be uraborabo, maka ma bong matamatana-tina upura be Pile Uia ueluaki nge kadumaiau-tina uia nibe kaituka-ba. Ngau ukaua-tina Nanaranga maka malipi uia ono lama uninga iloming-lo imarangaki masa ngadumadumakaming-la nibe ngalako Kristus-ba Bong ne ono mulengao be ngamambuaki. Ilogu ianiangkaming-la! Nge iuia-tina ngau bokainatuka ilogu ianiang-kaming. Bakara, kam nge ngau zaiza be malipi maka ngau-la Nanaranga iana nge taememaki-budu. Malipi ngaedi nge isi uememaki-la bong kaituka-tina uaura-lo usoaki be bong isi eluku usoaki be rerengagu-lo be Pile Uia uaka-kaikai be ono ngakaiboang-tina uia kana. Nanaranga ikaua moimoi ka upilepile. Ilo-gu ianiangkaming-tina be mtekaming-tina kana urere! Rerengagu ngaedi nge Kristus ilona-lo be dikaukautaki!
Izamaizama bokai uraborabo: Reretaka mata kam-lo ieno nge ngalaba be ngalako-la be ngaeno. Reretaka mata ne-ming ilaba-la be ieno masa pile kalingodi Kristus iang-kaming nge kamakauataki. Be rakana giriki teke ipura masa kamakaua be zala iauia kamatagai. 10 Bokai masa kamakaua be mata nangatadi ka uia nge kamadokimatedi, be Kristus Iesus Bong ne ono mulengao masa ilo-ming goagoaza-la daeno be giriki-ming tagotago-ba kamasoaki. 11 Be masa kolo-kolo iauia-tina Kristus-la iboadu ngapuraki nge soakingaming-lo dakoko-tina. Bokai masa Nanaranga rakeaka ngapura be ara atabala-tina nangaia ngapura.
Kristus-lo Soaki
12 Taritokagu negu, ngau urere bokai kamakaua: Kana kaituka-tina dipurana nge ono Pile Uia didumai be ilako-la be ieno! 13 Labu ngaenao be tamoata ‘Sisa’ pera kana dinarinaringi be tamoata be aine moarunga makare disoaki nge dikaua ngau Kristus Pile Uia ne mangata urangarangaki ka uaura-lo usoaki. 14 Taritokagu moarunga Tanepoa ara-nao makare disoaki ilodi diana ngau uaura-lo usoaki nge ambe kaiboang didoki. Bokaibe taburidi tago dirara be Nanaranga pilenga ramoramo kaikai-la be mangata dirarangaki.
15 Moimoi alu tago ilo uia-lo be Kristus dirangarangaki. Dinama-rarataka be dipilepile di sulengadi nge ngau sulengagu diuasadi, ata alu moimoi be sakuli mata-lo be dirangarangaki. 16 Tamoata sakuli mata-lo be Kristus dirangarangaki nge dikaua Nanaranga ka malipi ngaedi ngau iana be Pile Uia muri mtuitui kana. Bokaibe reretaka mata-lo be Nanaranga pilenga mangata dirarangaki. 17 Ata tamoata dinama-rarataka be diduaduaia be Kristus dirangarangaki nge nedi aradi kana ka Kristus dirangarangaki. Ilodi dipile uaura-lo usoaki ngena masa giriki kaba be dabatadiana. 18 Ata nge kana-ba! Surigu diuia-doi! Ilodi adoado ki tago adoado Kristus mangata dirangarangaki nge iuia-doi. Kana kanabiabia nge Kristus ka mangata dirangarangaki.
Bokaibe ngau surigu dauiauia-la kana. 19 Maka ma ngau ukaua rabo neming-lo be Iesus Kristus Oli Spirit nena-lo masa kana databuli be ngau duma mdoki be bong ‘koto’-lo utui masa muasa be mpusika. 20 Bokaibe sakuli idoka be urapurapu. Rere negu be sakuli negu bibia nge bokainatuka: Malipi negu-lo nge moaki utamong. Utamong masa maia mdoki takana! Ata kaituka-tina nge ngau urere izamaizama kaiboang uia ono Kristus mangata urangarangaki be udokidoki bokana nge mdoki. Be diumoatea ki moauriuri usoaki masa ere-moarungagu be Kristus ara atabala-tina mnangai. 21 Ngau negu ilogu bokai ipile: Tago diumoatea nge Kristus kaiboang be rerengana-lo ka usoaki. Diumoatea nge iuia-tina! Maka ma masa duma kaba bibia-la be mdoki. 22 Tago umate be negu iauia-la usoaki nge masa malipi uia kalingodi otioti memaki. Ata masa rakana mreretaki be mrangaki? Tago ukaua! 23 Kana rua ngae-diaru nge mara-diaru usoaki. Urere kaba ngaedi mpereki be mlako be Kristus keru gasoakiru. Bokai masa ngauia-tina. 24 Ata nge iuia kam kanabe negu iauia-la msoaki! Moaki umate! 25 Ngau lama unia-tina be ukaua masa tago mate, be makara mpura be muku tasoaki-budu. Bokai masa mduma-kaming be kamakai be kamalako-la be ngaeno, be ono lama uniangaming-lo suri-ming dauia-tina. 26 Bokaibe bong kaba makara mpura be sakeming-o msoaki masa kodeka labu neming teke ngapura be ono Kristus Iesus suri-ming dauiataki. Bakara, ngau kamatetea masa kana iemakina nge kamararangaki.
27 Ata kana kanabiabia nge bokai: Kristus-la Pile Uia ne ipile bokana kamasukoaki be kamalalale. Bokai masa makara upura ki tago upura be sake-mingo usoaki nge masa bokai mlongo kam kaiboang tekedia-lo ka katui, be ilo-ming katekenanadi be kaedudumai. Be rere neming tekena-la nge tamoata be aine takadi kamadumadumadi be Pile Uia lama daununani. 28 Erekei neming moaki kamatakuridi. Kamakaikai-la! Kakaiboang masa erekei neming kilala dananga di daleua-la be kana. Nanaranga ka ngaduma-kaming be kamauasa kana. 29 Maka ma Nanaranga ka sumoala iang-kaming be Kristus kamamalipini kana. Nge tago lama-la ka kauni ka kamalipilipini. Tago. Alauri masa Kristus ara-nao be sururu bibia kamadoki. 30 Bokaibe kaituka-tina nge kam kaboadu ngau zaiza be Pile Uia mangata tarangarangaki. Bong Pile Uia mangata tarangarangaki nge suri eung biabia kata tatalari bokana. Eung ngaena-lo nge toira be ueunung be katea, be ambe kalongo isi eung-la ngaena-lo ueunung.