REBELESEN
1
Pile Dimua
Kana geretadi dapura kana ngaedi nge Iesus Kristus mangata inanga be teadi dipura ka geretadi dapura kana. Nanaranga ka kana ngaedi Iesus iani, be Iesus itaguraki be kana saringatuka dapura kana nge malipilipi kana itikingdi. Ono kana ngaedi mangata ngananga kana nge ‘enzel’ ne teke inepalako malipilipi kana Zon-lo be pile ngaedi mangata matana-lo inanga. Be Zon ambe kana ita ngaedi nge ere-moarunga be mangata irangaki. Pile moarunga ngaedi nge Nanaranga pilenga, be Iesus Kristus ka pile ngaedi idoki be mangata inanga. Tamoata naita pile mumuakadi ngaedi tamoata be aine takadi ilezedi nge suri dauia. Be tamoata naita pile geretadi dipura ngaedi ilongo be ilona-lo inanga nge suri dauia. Maka ma bong ono kana ngaedi dapura kana ambe disaringa!
Zon ‘Sios’ Lima-be-rua Pile Inangadi
Ngau Zon ka ugere. Be nge kam tamoata be aine ‘sios’ lima-be-rua Esia kaba-lo ka ugere-kaming. Nanaranga isi isoaki, toira be isukoaki, be alauri ngapura kana nge marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne iboadu ngang-kaming. Be Nanaranga Mariaba ne lima-be-rua Nanaranga bagi ne ono tanepoanga aro dituitui nge marou nedi be ilo-uia nedi iboadu dang-kaming be. Be Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba iboadu ngang-kaming. Iesus Kristus ka Nanaranga pilenga adoado-la be mangata irarangaki. Ngai ka natu labalabatuka be matamatanatuka mate-lo be imarang. Be anuatanepoa moarunga kateka-o nge ngai eruma disoaki be ngai itanepoadi.
Ngai irereretakikita-tina, be matengana-lo ka daraka ane be muzigoala neda erumadi tasoaki be irubetaki-kita. Be anua ono ngatanepoa kanana-lo tamoata Nanaranga ditabatabai bokana inanga-kita, be Nanaranga ne be ne Tama tamalipilipini kana. Bokaibe malama be kaiboang, be kaiboang ono tanepoanga nge Iesus Kristus-doi ne, be bokaina-la daeneno! Moimoi.
“Kamate! Oaru-o isoaki be ibalabala! Tamoata be aine moarunga masa date. Tamoata maka io ane dinagutobai masa date be. Ngai kanabe tamoata be aine moarunga kateka-o masa datang be danodo. Kana ngaedi nge bokainatuka-la dapura! Moimoi.”
Nanaranga Tanepoa bokai ipile, “Ngau ka Muamuatuka be ngau ka Alalaurituka. Ngau isi usoaki, toira be usukoaki, be alauri masa mpura. Ngau Nanaranga Kaiboangigu-tina!”
Zon Kristus Ite
Ngau tarito-kaming Zon ka ugere. Ngau kam Iesus Kristus tamoata be aine ne zaiza tatui-budu be moatubu be sururu tabazibazi-budu. Moimoi Iesus Kristus ikila-kita be moatubu tadokidoki-budu, ata tago oaikiki-la be tasegesege. Bokaibe alauri masa anua ono Nanaranga ngatanepoa kanana-lo tasoaki-budu. Bokaibe, bokai kamakaua: Ngau Nanaranga pilenga be Iesus pilenga ono ne mangata inagupasiki lilidi-o ka motu ara Patmos-o uaura-lo dinangaia. 10 Tanepoa Bong nenao nge Oli Spirit ilogu-lo isili be malonga teke kanabiabia murigu ipilepile be ulongori. Malonga ngae kabanga nge tauru bokana. 11 Malonga ngae bokai ipile, “Kana kuita nge ‘buku’-lo gogere be ‘sios’ lima-be-rua ngaedi gonabangakidi: Epises, Smerna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Piladelpia be Leodisia.”
12 Makara nge ubuira be malonga iraraia nge mte kana. Ubuira nge baratui lima-be-rua ‘gol’ oti ememaki bokai dituitui be uita. 13 Baratui ngaedi maradi nge tamoata teke ituitui be ute. Tea nge “tamoata natu” bokana. Kusi-sili teke salagabuli duduna-lo be ibala ae babadia-lo nge inanganangai. Barabara-nao nge kusi teke mapala angapi bokana ‘gol’ oti ememaki inanganangai. 14 Pangana be donga nge dioaoasepuka-tina, be oaoangadi nge oaru oaoangadi bokana. Mata nge eoa kanabibia bokana dipurupururui. 15 Ae babadi nge sosodabu ngakarakara bokana dikarakara. Malonga nge zagura ngarokasapa be ngapapanana bokana. 16 Luma oanana-o nge goai lima-be-rua idokidoki, be aoa-nalo nge asi ono eunga mata ruarua ipusika. Asi ngae nge mata sagode. Lili nge dimalama-tina. Malamangadi nge gopile-ra amari ka amari-soasoa ieno be imalamalama!
17 Bong tamoata ngae ute nge ae babadia-lo utapuloria be umate be ueno. Kodeka luma oana ogu-o inangaria be bokai ipile, “Taburim moaki ira! Ngau ka Muamuatuka be ngau ka Alalaurituka! 18 Kamate! Ngau ka Moauriuri-la sukoaki! Umate, ata ambe moauriuri usoaki, be bokaina-la moauriuri msukoaki kana. Ngau ka mate muzi be mate-anua babaduadua ono uasara ne udokidoki.
19 “Ngau urere kana kuita nge gogere. Kana-ma kaituka dipura be kuita-re! Be kana alauri dapura kana be kuita nge gogere-doi. 20 Goai lima-be-rua aoagu-lo kuita be baratui lima-be-rua ‘gol’ oti ememaki nge labudi sikitadi bokai: Goai lima-be-rua nge ‘enzel’ lima-be-rua ‘sios’ lima-be-rua nedi, be baratui lima-be-rua nge ‘sios’ lima-be-rua kilala nedi.”