TAITUS
1
Ngau Pol, Nanaranga malipilipi kana be Iesus Kristus ‘apostel’ ne ka ugere. Ngau ka Nanaranga inangaia be inepia be mialale be tamoata be aine ne idokidi be disoaki nge lama uniangadi miaka-kaidi kana. Be mdumadi be pile moimoi be kalingo nge dakauataki be rerenga datagatagadi. Lama ungianga ngae be kaua ngae labudi ono duasarenga nge nem-kusoaki sukoaki ipurapura rapunga. Be nem-kusoaki ngae nge Nanaranga maka tago iboliboli nge lang be kateka isi tago iemaki be moimoibe irangaki. Be bong-tina nedi dipura nge Nanaranga itaguraki be ne pilenga mangata inanga. Be ono pilenga ngaedi mangata nangadi dapura kana nge malipi ngaedi ngau iana. Malipi ngaedi nge Uketiketi neda Nanaranga ipile ka uememaki.
Be nge kaiko Taitus ka ugereniko. Kaiko nge lama tekena-doi ka tauniaru, be ambe natugu-tina bokana.
Tamada Nanaranga be Uketiketi neda Kristus Iesus marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne iboadu ngangko.
Taitus Malipi Ne Krit-lo
Labu ono Krit motu-nao uperekiko nge bokai: Malipi alu tago adorakadia-uia dipura nge gomambuaki, be anua moarunga-lo nge tamoata ‘sios’-lo damuamua kana gonangadi, uraiko-la bokana. Bokai uraiko: Tamoata ‘sios’-lo ngamuamua kana nge adoadona-ba giriki tagotago, iroti nge roa tekena-la, be natu moarunga nge Kristus lama daunani. Natu ngaedi nge pangana-patu muzi-lo be kung-tago muzi-lo nge moaki sesu rukudi dipura. Tamoata ‘sios’-lo imuamua nge Nanaranga malipi nena-lo ka imuamua. Bokaibe adoadona-ba, giriki tagotago. Moaki nena-la irangarangaki, moaki oaikiki-la be nama irarani, moaki dang kakai isingsing be iboangboang, moaki ieunung, be moaki tamoata takadi kana nedi itototo-ledi. Moakina-tina bokai imuzimuzi. Tamoata ‘sios’-lo ngamuamua kana nge tamoata takadi dokiadi ngamang, be muzi uia ngarereretaki. Tamoata bokainaina nge giriki ilona-lo ngababalaki, muzinga adoadodi, kusi rata, be mata uia ngatagatagadi. Be pile moimoi be kalingo iboadu ono lama unia ngapura sulelani ipura bokana nge ngadokimateia-tina uia. Bokai masa tamoata takadi Kristus lama diunani nge ngaka-kaidi be sule uia nge datagatagadia-uia. Be tamoata naita pile moimoi be kalingo ngae iduai masa tamoata bokainaina iboadu-tina pilenga ngakatu be ngarai ngai pile ipakadi.
10 Maka ma tamoata kokoko-tina nge are-di kaiboangdi. Tamoata maka Iuda mata nedi ono kusi korototoka ditagatagadia-ma ka kana ngae labuna-tina. Pile dipilepile nge kalingodi tagotago, be bokai dimuzimuzi be tamoata kokoko-tina ambe dibolesidi. 11 Tamoata bokainaina nge aoa-di onotadi dapura. Bakara, sule maka tago iboadu dasulesuletaki ane be tamoata kokoko roadi be natudi zaiza soakingadi digoalangaki. Nge ono-ba zazanga dadokidoki kana ka bokai dimuzimuzi. 12 Tamoata-tina ma nedi Nanaranga pilenga mangata irarangaki kata ka bokai ipile, “Ungguma Krit nge bolingadi ratadi. Muzingadi nge ngado kabukabu bokana. Sukoakidia-ba kandi tagotago, ata moanakongadi nge tailadi.” 13 Moimoi pile ngaedi nge kalingodi. Bokaibe pile kakai ane goebulodi. Bokai masa lama uniangadi nge uia-la daeno. 14 Goebulodi be Iuda nanari nedi kalingodi tagotago be tamoata maka pile kalingodi disegeaki nge muzi ngaedi darokaki-tina. 15 Bokai gokaua: Tamoata maka ilodia-lo girikidi tagotago nge matadi-o kana moarunga nge girikidi tagotago bokana ditaita. Ata tamoata maka ilodia-lo giriki dikauri be lama tago diuni nge matadi-o kana moarunga girikidi otioti bokana ditaita. Maka ma tamoata bokainaina nge panganadia-lo be ilodi sikitadia-lo nge goala moarunga dikauri. 16 Nedia-la dipile Nanaranga dikauataki, ata muzingadia-lo nge iboadu kaua ngapura Nanaranga muridia-tina dinangai. Tamoata bokainaina nge tamoata takadi segeakadi muzi dimarangrangaki be panganadi ipatupatungaki. Bokaibe tagona-tina iboadu kana iauia teke daemaki.