4
Timoti A Veimea
Nuana Ahihinata avaha apa‑taputapu mahemaheina vivane tuta tepakaia wayahina tupwai tomotau yaka vitumahana tunutunuhina wayahina igenuana, ini‑tawanei, ka Satana yanꞌ anelose yai viwavenena vitupu ivi‑muniei. Viwavene‑nana vinꞌ‑omo tomotaui meai nahanahai wayahia, ka taui ai ayaunena ahiahina avaha ivita‑vovoni, kainumu weweavina wayahina ai ayaunena iweavi deina. Ka tomotaui tavine ivito‑potai mani tomotau wayahi, ka kadu mani tomotau iveimeyei aniani tupwana eha inꞌ‑ania. Kate Yaubada aniani habuhabui vevewanei ahiahina, ka aituhu aviyaivia inau‑kaiwei, akanai inꞌ‑ania. Aituhu aviyaivia yai vitumahana tunutunuhina, taui avaha ianamanei aniani habuhabuna awawaehina wayahika. Nao 9:3; Rom 14:6; 1Ko 10:30-31. Iuna avi dewa Yaubada vevewanei, dewaia ahiahina. Wayahina, aituhu itoka tau ekalesia Yaubada kanau‑kaiwei vahitau wayahina o aniani wayahina, eha aitam veimea veimeyeka vahitauna o anianina kavihahaie. Dewaia dewa ahihinata, iuna Yaubada ya vonana wayahina kadu yaka nau‑kaiwa wayahina.
Aituhu viwavene‑naia tunutunuhina tau ekalesia meagai Epesusi nihenina eviwavenei, e yam dewana viwavenei wamke tau paisewa ahiahina Tau Ito‑yavuha Iesu wayahina. Ka eviwavenei wamke vitumahana tunutunuhina ana vona wayahina avaha enata, evi‑onoto, kadu viwavenena ahiahina evi‑muni‑waiwaiei. Ka avi viviwava banana eha Yaubada wayahina, kadu avi viviwava pouna awakabina vaivine anani inau‑videvidede evihahaiei. Kate nau‑wawanim Yaubada yana dewa ana noe edewa‑nubunubui. 1Ti 1:4. Aituhu avi paisewa kadewa‑nubunubui ininika ivo‑vi‑bagibagi, paisewaia ivaiteka tupwana. Kate aituhu ahihikata, Yaubada deina, dewana ivaiteka dewa habuhabuna wayahi. Iuna Yaubada vona‑dabadabaka nau‑iaiava ainua kavaniahei, vivane baina yawaika tanopia, kadue apaina yawai‑vavaha wahuma.
Vonana vona tunutunuhina, ka nau‑wawanim evitumahanei. 10 Ka vonana wayahina itoka kapaipaisewa kadu kagwagwaheyei. Iuna yaka nua‑vaniaha nui Yaubada yawayawaina kapotepotei. Tauna ito‑yavuha vo‑vi‑aiaia tomotau habuhabui wayahi, ka itoka avaha kavitumahanei, vona ahiahina, ito‑yavuhana kavaniahei akanai. 1Ti 2:3-4.
11 Ka avi viwavenena aipupuem, dewaia eveimeyei kadu eviwavenei.
12 Vona tunuhina, wamke tupunaim, kate eha mani tomotau eawaehe ivona‑opuopuem am ponimana wayahina. Ka yau nuanua yawaim vi‑pai dune tau ekalesia habuhabui wayahia, vivane yam ipupu, ka yam dewa, ka yam dune‑nuanuai, ka yam vitumahana, ka kadu ahihimata. Tit 2:15.
13 Tuta ataina a itoava tutana anꞌ‑omo wayahima wayahina, yau nuanua Iginuma ena‑iavi‑vuvunaha, enaunau‑wahe, kadue eviwavenena. 14 Nonova aitam nau‑hohona wayahina, tau dune‑vi‑avina yoko iapa‑taputapu wayahim, ka nimaia am‑venena bagibagina ibou‑tamani omo wayahima. Akaka nau‑wawanim tuta tuta am‑vene‑nana bagibagina wayahina epaipaisewa. 2Ti 1:6.
15 Aveimeyem dewaia ededewei, kadu nau‑wawanim dewaia enꞌ‑awaehei mani dewa ivane‑tawanei yawaim nihenina. Akaka tomotau inꞌ‑anamanem yam paisewa natanata kadu vidovidoha. 16 Nau‑wawanim yawaim kadu yam viwavenena edune‑vi‑anai, ka emuniauta‑vidohei. Dewaia wayahina egwagwaheyei. Aituhu ededewei deina, akanai taum ena‑ito‑yavuhim, ka kadu am tau vaneneha ena‑ito‑yavuhi aitamoata deina.

4:3: Nao 9:3; Rom 14:6; 1Ko 10:30-31.

4:7: 1Ti 1:4.

4:10: 1Ti 2:3-4.

4:12: Tit 2:15.

4:14: 2Ti 1:6.