16
Yauke avaha dewaia habuhabui avonemi, iuna yau nuanua eha uni‑panipani, kadu eha yami vitumahana uvo‑haini. Apaina taui yai manua tapanono wayahina itana‑wavinimi, kadu tuta omomo wayahina aituhu aviyaivia inau‑vi‑anigimi, akanai taui inuanua yai dewana Yaubada vo‑vi‑dewa‑haiawi. Mat 24:9; Luk 6:22; Ioni 9:22. Yai dewa goyo‑nana wayahimia idedewei iuna taui eha Amau o kadi taua itꞌ‑anamaneai. Ioni 15:21. Kate, tuta ataina wayahina yauke avaha dewaia tanoi iomomo amai‑vonemi. Ka yau nuanua apaina, avi tuta dewaia ivinꞌ‑omo, akanai itomi unuani, avaha anau‑vi‑avinimi.
Nuana Ahihinata Ya Paisewa
Naona dewaia tanoi eha ata‑haeye wayahimia, iuna tuta‑nana a itoava tuta ataina wayahina yauke nui kamamaei. Ka ataina ani‑tawanemi, aneine tauna vi‑tuneu wayahina. Kate eha aitam koiaka wayahimia ta‑vi‑tanaieu, ‘Aveta eneine?’ Ataina nuami ivita ananina, iuna avaha vonana avonemi unononi. Kate avona tunutunuhina wayahimia, ataina ani‑tawanemi, ka munia, itomi uvidoha iuna yau nae taina. Aituhu yauke eha ani‑tawanemi, Tau Yava‑nana eha na‑omo wayahimia. Kate aituhu yauke ani‑tawanemi, akanai munia, ami Tau Yava‑nana avi‑tunei na‑omo wayahimia. Ioni 14:16. Ka avi tuta Tau Yava‑nana na‑omo, tauna dewa aitonu tau maꞌ tanopi wayahia dedewei. Ka dewaia aitonu taina, tauna yai dewa goyona vo‑vi‑mahetei, inꞌ‑anamanei, ka kadu dewa tunutunuhina Yaubada matana vo‑vi‑mahetei inꞌ‑anamanei, ka kadu vitana matana anꞌ auyewa wayahina vo‑vi‑mahetei inꞌ‑anamanei. Tau maꞌ tanopi eha inuanua tunuhina dewa goyona wayahina, iuna yauke yai dewa goyona ahaehaeyei wayahia, kate taui eha yau hae ita‑vitumahane ahiahina. 10 Ka kadu tau maꞌ tanopi eha inuanua tunuhina dewa tunutunuhina wayahina, iuna yauke yai pai dune dewa tunutunuhina wayahina, kate yauke avaha aneine Amau wayahina, e munia taui eha idudueyeu. 11 Ka kadue tau maꞌ tanopi eha inuanua tunuhina vitana matana anꞌ auyewa wayahina, iuna ataina tuta Yaubada avaha tanopi taina a tau veimea, ana wava Satana, a dewa‑yaiyai vi‑nua‑dadani, ka apaina tauna vaniahei yana dewa goyogoyona wayahi. Ka aituhu tanopi taina a tau veimea a dewa‑yaiyai vaniahei yana dewa goyona wayahi, akanai tauna ya tau paisewa aitamoata aitamoata kadu ai dewa‑yaiyai ivaniahei yai dewa goyona wayahi aitamoata deina. Ioni 12:31.
12 Vona habuhabuna mamaei, kate tuta ataina wayahina eha vonaia habuhabui avonemi, iuna ataina itomi eha ami pata una‑nua‑hau. 1Ko 3:1-2. 13 Kate apaina Nuana Tunutunuhina na‑omo, ka tauna dewa tunutunuhina habuhabuna vo‑vi‑mahetemi, kadu eta‑naoemi una‑nua‑haui. Ka tauna eha ya nuenuea vonavona, kate aviani tauna nononi, akanai vonaia ai heta vonemi deina. Ka tauna avi dewaia tuta tepakaia ina‑omo wayahi mai‑vonevonemi. 14 Ka kadu tauna yau nua‑uya nꞌ‑epei, viwavenemi, unꞌ‑anamanei. Wayahina, tauna ya dewana didigau vo‑vi‑natei. 15 Amau yana gabu habuhabuna kadu ya nua‑uya habuhabuna avaha awaeheu, aveimeyei. Wayahina, au pata avonemi, Nuana Ahihinata yau nua‑uya nꞌ‑epei, viwavenemi, unꞌ‑anamanei.
Nua‑vita Kadu Dewa‑haiawa
16 Tuta kutakutana na‑iakwa, eha ami pata ududueyeu. Kate tuta kutakutana munia, itomi udune‑havineu.” Ioni 14:19.
17 Ka tauna a tau vi‑muni‑waiwai tupwai matataui ivi‑tanatanaiei, ivonavona, “Aviani ya vonana anꞌ anamana? Iuna tauna wayahikaia ivona, ‘Tuta kutakutana na‑iakwa, eha ami pata ududueyeu. Kate tuta kutakutana munia, udune‑havineu.’ Kadu wayahikaia ivona, ‘Iuna aneine Amau wayahina.’ 18 Vonana ‘tuta kutakutana’ aviani anꞌ anamana? Kaiwadi! Eha katꞌ‑anamane aviani wayahina tauna ipuipupu.”
19 Ka Iesu avaha a tau vi‑muni‑waiwai yai nuanua anamanei vivane taui yai nuanua ya vonana wayahina ivi‑tanatanaiei. Wayahina, Iesu vonei, ivona,
“Avonemi ‘Tuta kutakutana na‑iakwa, eha ami pata ududueyeu. Kate tuta kutakutana munia, udune‑havineu.’ Vivane taumi vonana wayahina uvi‑tanatanaiemi, a? 20 Memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi, apaina, aitam auyewa omomo wayahina, itomi uvi‑mohai kadu utoutou. Ka auyewana wayahina tau maꞌ tanopi habuhabui idewa‑haiawa. Itomi unua‑vita, kate munia, yami nua‑vitana na‑iakwa, e itomi udewa‑haiawa. 21 Pai dune taina vavine aitam wayahina udueyei. Avi tuta vavinena yana tuta vi‑natuna avaha omo, akanai vavinena nua‑vita, iuna viha ana tuta avaha vaniahei. Kate munia, tevana avaha tupua, akanai viha habuhabuna nuai na‑pani, iuna tevana vovouna mamaei, ka vavinena dewa‑haiawa tevana wayahina. 22 Ka itomi vavine‑nana deina. Iuna ataina nua‑vita ana tuta avaha vinꞌ‑omo wayahimia. Kate apaina amavina, e udune‑havineu. Ka auyewana wayahina udewa‑haiawa ananina, ka dewa‑haiawana na‑maꞌ‑vavaha. Ka eha aitam koiaka ana pata yami dewa‑haiawana vi‑goyo.
23 Apaina auyewana wayahina, yami vi‑tanai wayahiua na‑iakwa. Ka ataina memeanina nuami vi‑tupatupa, kate avonemi taina deina. Aviani wayahina au wavea Amau uviamei, tauna na‑venemi akanai. Mat 7:7. 24 Tuta nonova a itoava tuta ataina wayahina, eha aitam aviani wayahina au wavea uta‑viame. Ataina tuta avonemi, nau‑wawanimi uviama, e uvaniahei, wayahina udewa‑haiawa‑iaua.
Iesu Tanopi Bagibagi‑tawanei
25 Nonova a itoava tuta ataina wayahina, vona tana‑minikuna wayahina aviwavenemi. Ka aitam auyewa omomo, ka auyewana wayahina eha vona tana‑minikuna wayahina avonevonemi, kate yauke Amau ahaehaeyei vuvunaha wayahimia. 26 Ka auyewana wayahina, vona ahiahina, itomi au wavea Yaubada uviamei. Ka eha nau‑wawanimi yauke yami viama ana‑ivaite. Eha. Auyewana wayahina itomi ami heta ami pata Amau uviamei tunuhina. 27 Iuna Amau kadu avaha dune‑nuanuaiemi. Tauna dune‑nuanuaiemi deina, iuna itomi avaha udune‑nuanuaieu, ka kadu avaha uvitumahaneu yauke Yaubada wayahina avinꞌ‑omo baina. Ioni 14:21, 23. 28 Ika, yauke Amau wayahina avinꞌ‑omo baina tanopia, ka yauke tanopi taina anu‑mei amamaei. Kate ataina tuta tanopi ani‑tawanei, e amavimavina Amau wayahina.”
29 Wayahina, Iesu a tau vi‑muni‑waiwai ivonei, ivona, “Akanai. Ataina tuta wamke avaha evonavona vuvunaha wayahiaia, eha vona tana‑minikuna wayahia. 30 Ataina itoai avaha anamane‑vidohem vivane eha nau‑wawanim aitam koiaka vi‑tanatanaiem, iuna wamke avaha vona‑nau‑pata habuhabuna eanamane‑yehai. Dewana wayahina, itoai avitumahanem wamke Yaubada wayahina evinꞌ‑omo baina.”
31 Ka Iesu vi‑tanaiei, ivona, “Ataina itomi avaha uvitumahaneu, ika? 32 Tuta omomo, kadu kana‑vona ataina avaha omo, e taumi habuhabumi usi‑noveu, e uyavuta aitamoata aitamoata yami manua wayahia, ka yauke au heta amamaei. Kate yauke eha vivane au heta, iuna Amau ama inua nui amamaei. Mat 26:31, 56. 33 Vonaia habuhabuna ahaehaeyei wayahimia, iuna yau nuanua itomi nua gomagomanina uvaniahei yauke niheniua. Tanopi taina wayahina vitana uvaniahei kadu uhidahida, kate unꞌ‑ate‑vatu akanai, iuna yauke avaha tanopi taina abagibagi‑tawanei.” Ioni 14:27; Rom 5:1; 1Io 5:4.

16:2: Mat 24:9; Luk 6:22; Ioni 9:22.

16:3: Ioni 15:21.

16:7: Ioni 14:16.

16:11: Ioni 12:31.

16:12: 1Ko 3:1-2.

16:16: Ioni 14:19.

16:23: Mat 7:7.

16:27: Ioni 14:21, 23.

16:32: Mat 26:31, 56.

16:33: Ioni 14:27; Rom 5:1; 1Io 5:4.